نمودار 4-10- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر طول ریشه

نمودار 4-11- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر طول ریشه

نمودار 4-12- نمودار اثرات سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر طول ریشه
4-5- وزن تر اندام هوایی( تن در هکتار):
نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم در سطح احتمال 1 درصد و سولفید مولیبدن معنی دار نگردید و همچنین اثرات متقابل این دو عامل( سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن) در یونجه بر وزن تر اندام هوایی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار گردید (جدول 4-1).


نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر مولیبدن میزان وزن تر اندام هوایی اختلاف معنی داری داشته، به طوری که بیشترین وزن تر اندام هوایی در تیمار P400(مصرف 400 کیلوگرم کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم)؛ به میزان 36/7 تن در هکتار و کمترین میزان وزن تر اندام هوایی مربوط به تیمار P0(عدم مصرف سولفات پتاسیم) به میزان 67/5 تن در هکتار بدست آمد. (جدول 4-2).
بررسی سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر مولیبدن میزان وزن تر اندام هوایی در گیاه یونجه نشان داد سطوح مختلف سولفید مولیبدن تأثیر معنی داری بر این صفت نداشته است. بیشترین مقدار وزن تر اندام هوایی در تیمار M100(مصرف 100 کیلوگرم در هکتار) به میزان 68/8 تن در هکتار و کمترین میزان وزن تر اندام هوایی مربوط به تمیار) M0 عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 4/6 تن در هکتار بدست آمد. (جدول 4-2).
نتایج مقایسه میانگین ها بین اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن نیز نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشته و بیشترین مقدار وزن تر اندام هوایی در تیمار
M50 P400 (مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 57/7 تن در هکتار و کمترین مقدار وزن تر اندام هوایی در تیمار M0 P0 (عدم مصرف سولفات پتاسیم ترکیب با عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 3.5تن در هکتار بدست آمد (جدول 4-3).
نمودار روند تغییرات وزن تر اندام هوایی در سطوح مختلف سولفات پتاسیم (نمودار 4-13) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف سولفات پتاسیم می باشد.
نمودار روند تغییرات وزن تر اندام هوایی در سطوح مختلف سولفید مولیبدن ( نمودار 4-14) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین میانگین داده ها از لحاظ وزن تر اندام هوایی با تغییر سطوح مختلف سولفید مولیبدن می باشد.
نمودار اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری آنها در سطح احتمال 1درصد بوده و بیشترین میزان وزن تر اندام هوایی در تیمار M50 P400
(ترکیب 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) بدست آمد. (نمودار 4-15).

مطلب مرتبط :   پایان نامه نیروگاه حرارتی و ارزش اقتصادی

نمودار 4-13- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر وزن تر اندام هوایی

نمودار 4-14- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر وزن تر اندام هوایی

نمودار 4-15- نمودار اثرات سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر وزن تر اندام هوایی
4-5- عملکرد علوفه ( تن در هکتار):