نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم و اثرات متقابل این دو عامل( سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن) در یونجه بر عملکرد علوفه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار گردید همچنین اثر سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر عملکرد علوفه معنی دار نگردید (جدول 4-1).
نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر میزان عملکرد علوفه اختلاف معنی داری داشته، به طوری که بیشترین عملکرد علوفه در تیمار P400(مصرف 400 کیلوگرم کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم)؛ به میزان 79/4 تن در هکتار و کمترین میزان عملکرد علوفه مربوط به تیمار P0(عدم مصرف سولفات پتاسیم) به میزان 26/2 تن در هکتار بدست آمد. (جدول 4-2).
بررسی سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر میزان عملکرد علوفه در گیاه یونجه نشان داد سطوح مختلف سولفید مولیبدن تأثیر معنی داری بر این صفت نداشته است. بیشترین مقدار عملکرد علوفه در تیمار M100(مصرف 100 کیلوگرم در هکتار) به میزان 7/3 تن در هکتار و کمترین میزان عملکرد علوفه مربوط به تمیار) M0 عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 28/3 تن در هکتار بدست آمد. (جدول 4-2).
نتایج مقایسه میانگین ها بین اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن نیز نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشته و بیشترین مقدار عملکرد علوفه در تیمار
M50 P400 (مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 1/5 تن در هکتار و کمترین مقدار عملکرد علوفه در تیمار M0 P0 (عدم مصرف سولفات پتاسیم ترکیب با عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 9/1تن در هکتار بدست آمد (جدول 4-3).
نمودار روند تغییرات عملکرد علوفه در سطوح مختلف سولفات پتاسیم (نمودار 4-16) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف سولفات پتاسیم می باشد.
نمودار روند تغییرات عملکرد علوفه در سطوح مختلف سولفید مولیبدن ( نمودار 4-17) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین میانگین داده ها از لحاظ عملکرد علوفه با تغییر سطوح مختلف سولفید مولیبدن می باشد.
نمودار اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری آنها در سطح احتمال 1درصد بوده و بیشترین میزان عملکرد علوفه در تیمار
M50 P400 (ترکیب 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) بدست آمد. (نمودار 4-18).

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد اندازه گیری و وابستگی

نمودار 4-16- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد علوفه

نمودار 4-17- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر عملکرد علوفه

نمودار 4-18- نمودار اثرات سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر عملکرد علوفه
4-7- طول برگچه (سانتیمتر)
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر طول برگچه در سطح احتمال 1 درصد و اثر متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر میزان طول برگچه گیاه یونجه در سطح احتمال5 درصد معنی دار گردید، همچنین اثر سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر طول برگچه گیاه یونجه معنی دار نگردید. ( جدول 4-1) .
نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر میزان طول برگچه اختلاف معنی داری داشته، به طوری که بیشترین طول برگچه در تیمار P400 (مصرف 400 کیلوگرم کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم)؛ به میزان 05/3 سانتیمتر و کمترین میزان طول برگچه مربوط به تیمار P0 (عدم مصرف سولفات پتاسیم) به میزان 63/1 سانتیمتر بدست آمد. (جدول 4-2).
بررسی سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر میزان طول برگچه در گیاه یونجه نشان داد سطوح مختلف سولفید مولیبدن تأثیر معنی داری بر این صفت نداشته است. بیشترین مقدار طول برگچه در تیمار M100(مصرف 100 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 44/2 سانتیمتر و کمترین میزان طول برگچه مربوط به تمیار) M0 عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 02/2 سانتیمتر بود. (جدول 4-2).
نتایج مقایسه میانگین ها بین اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن نیز نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشته و بیشترین مقدار طول برگچه در تیمار M50 P400
(مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 87/17 سانتیمتر و کمترین مقدار طول برگچه در تیمار M0 P0 (عدم مصرف سولفات پتاسیم ترکیب با عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 63/1 سانتیمتر بدست آمد (جدول 4-3).
نمودار روند تغییرات طول برگچه در سطوح مختلف سولفات پتاسیم (نمودار 4-19) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف سولفات پتاسیم می باشد.