نمودار روند تغییرات طول برگچه در سطوح مختلف سولفید مولیبدن ( نمودار 4-20) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین میانگین داده ها از لحاظ طول برگچه با تغییر سطوح مختلف سولفت مولیبدن می باشد.
نمودار اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن نیز بیانگر اختلاف معنی داری بین میانگین داده ها از لحاظ طول برگچه با تغییر سطوح مختلف سولفید مولیبدن می باشد. آنها در سطح احتمال 1درصد بوده و بیشترین میزان طول برگچه در تیمارM50 P400(مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) بدست آمد. (نمودار 4-21).

نمودار 4-19- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر طول برگچه

نمودار 4-20- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر طول برگچه

نمودار 4-21- نمودار اثرات سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر طول برگچه
4-8- فاصله گره های ساقه (سانتیمتر):
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر فاصله گره های ساقه در گیاه یونجه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار گردید، همچنین اثر سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر فاصله گره های ساقه در گیاه یونجه معنی دار نگردید ولی اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر فاصله گره های ساقه در گیاه یونجه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار گردید.
نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر میزان فاصله گره های ساقه اختلاف معنی داری داشته، به طوری که بیشترین فاصله گره های ساقه در تیمار P400(مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم)؛ به میزان 32/16 سانتیمتر و کمترین میزان فاصله گره های ساقه مربوط به تیمار P0 ( عدم مصرف سولفات پتاسیم) به میزان 69/7 سانتیمتر بدست آمد. (جدول 4-2).
بررسی سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر میزان فاصله گره های ساقه در گیاه یونجه نشان داد سطوح مختلف سولفید مولیبدن تأثیر معنی داری بر این صفت نداشته است. بیشترین مقدار فاصله گره های ساقه در تیمار M100(مصرف 100 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 67/11 سانتیمتر و کمترین میزان فاصله گره های ساقه مربوط به تمیار) M0 عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 13/10 سانتیمتر بدست آمد. (جدول 4-2).
نتایج مقایسه میانگین ها بین اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن نیز نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشته و بیشترین مقدار فاصله گره های ساقه در تیمار
M50 P400(مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 33/3 سانتیمتر و کمترین مقدار فاصله گره های ساقه در تیمار M0 P0 (عدم مصرف سولفات پتاسیم ترکیب با عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 27/1 سانتیمتر بدست آمد (جدول 4-3).
نمودار روند تغییرات فاصله گره های ساقه در سطوح مختلف سولفات پتاسیم (نمودار 4-22) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف سولفات پتاسیم می باشد.
نمودار روند تغییرات فاصله گره های ساقه در سطوح مختلف سولفید مولیبدن ( نمودار 4-23) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین میانگین داده ها از لحاظ فاصله گره های ساقه با تغییر سطوح مختلف سولفید مولیبدن می باشد.
نمودار اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن نیز بیانگر عدم اختلاف معنی داری بین میانگین داده ها از لحاظ فاصله گره های ساقه با تغییر سطوح مختلف سولفید مولیبدن می باشد. آنها در سطح احتمال 1درصد بوده و بیشترین میزان فاصله گره های ساقه در تیمار M50 P400 بدست آمد. (نمودار 4-24).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره استان مازندران، انجام معامله

نمودار 4-22- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر فاصله گره های ساقه

نمودار 4-23- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر فاصله گره های ساقه