Collaborative Filtering:
این روش شباهت امتیازدهی‌های قبلی کاربر جاری و کاربران دیگر را مبنای تشخیص برچسب کلاس برای رکورد قرار می‌دهد. در این استراتژی فاصله Di,j بین دو مشتریui , uj که مشترکاً به کالاهای g1, g2, …., gmنظردهی کرده باشند بر اساس فرمول زیر بدست می‌آید:
Di,j =
که در آن pikامتیازی است که مشتری i به کالای kام داده است. و m برابر تعداد کالاهای مشترک بین دو مشتری است.
ContentBased Filtering:
در استراتژی CBF از شباهت کالای فعلی و کالاهای قبلی فرد جاری برای حل مساله استفاده می‌کند. به این معنا که کالایی به کاربر پیشنهاد می‌شود که به کالاهایی که در انتخاب‌های قبلی کاربر وجود دارد از نظر محتوایی شباهت داشته باشند.
Collaborative & Demographic Based Filtering:
این استراتژی مشابه استراتژی اول است با این تفاوت که در این روش نه تنها اظهار نظرهای قبلی افراد دیگر با فرد جاری مقایسه می‌شود بلکه اطلاعات مربوط دموگرافیک فرد نیز ملاک ارزیابی تشابه قرار میگیرد در واقع اگر کاربر ui , uj مشترکاً به کالاهای g1, g2, …., gmنظردهی کرده باشند و خصوصیات دموگرافیک مشتری ui به صورت a1,a2, ….,an بوده و خصوصیات دموگرافیک مشتری uj به صورت b1,b2, ….,bnباشد آنگاه فاصله بین این دو کاربر یعنی Di,j بر اساس فرمول زیر بدست می‌آید:
Di,j =
قسمت اول این فرمول مربوط به فاصله بین دو مشتری بر اساس امتیازدهی به کالاهای مشترک و قسمت دوم مربوط به فاصله بر اساس خصوصیات دموگرافیک افراد می‌باشد. در ضمن pikامتیازی است که مشتری i به کالای kام داده است.
Demographic Based Filtering:
در این استراتژی از روش demographic based filtering استفاده شده است و بر اساس خصوصیات دموگرافیک افراد تشابه آن‌ها را مقایسه می‌کنیم.
Collaborative & Content Based Filtering:
در این روش استراتژی اول و دوم را با هم ترکیب می‌کنیم و به نوعی از روش Hybrid Approach استفاده شده است. اگر خروجی CF برابر outp_cf و خروجی CBF برابر outp_cbf باشد آنگاه خروجی این استراتژی یعنی outp_st5 برابر مقدار زیر است:
outp_st5 = (outp_cbf + outp_cf ) / 2
لازم به ذکر است که در تمامی 5 استراتژی بالا معیار معروف مورد استفاده فاصله اقلیدسی برای تعیین مشتریان مشابه یا کالاهایمشابه می‌باشد
2-6-2سیستم‌های پیشنهاد دهنده موسیقی
در این بخش تعدادی از سیستم‌های پیشنهاد دهنده که تا به حال توسعه یافته‌اند معرفی می‌شود. از ساختار جدول برای سازمان دهی استفاده شده است. و اطلاعاتی نظیر نوع استراتژی مورد استفاده در سیستم، توضیحات تکمیلی و سال انتشار ارائه شده است. چند نمونه کار از سال 2005 تا 2010 آورده شده تا بتوان تا حدی سیر تکاملی سیتم های پیشنهاد دهده را در طی این سال خا به نمایش گذاشت.
جدول2-4-مروری بر کارهای انجام شده در سیستم‌های پیشنهاد دهنده موسیقی
مقاله
استراتژی به کار رفته