وظایفی که آلودگی صوتی دارند باید با عواملی مثل فضای راهرو، ستون ها، گل . گیاه و فضاهای خالی محصور شوند. این عوامل باید بنحوی باشند که عملکردها در نهایت وضوح باشند و کارمندان بتوانند از آن طریق تغییرات را درک نمایند.
هیچ شخصی نباید مستقیماً با رفت و آمد شخص دیگر و یا انواع وسایل کار غیرضروری رو در رو قرار گیرد.
هر کس باید بتواند شخص وارده شونده به فضای کار گروهی را ببیند.
عملکردها و کارهایی که بیشترین تماس با مراجعه کننده را دارند باید در نزدیکترین محل به راههای اولیه و ثانویه واقع شوند.
قرار دادن گیاهان باید همشیه، جهت تامین نیاز عملکردی معین باشد، مانند مشخص نمودن یک مکان مهم، جلوگیری از دید یا تعیین مسیر رفت و آمد و تنظیم ترافیک
میزها باید در یک جهت قرار گیرند. استفاده از این روش الگوهایی را برای تحقق جریان مستقیم کار فراهم کرده و ارتباطات را تسهیل می نماید.
در فضای باز باید سعی شود تا میزهای باز در ردیف های دوتایی قرار گیرند. در این روش با استفاده از پارتیشن های کوتاه، ملاقات های حضوری با مراجعین ممکن شده ودر عین حال حداکثر بهره برداری از فضا تامین می شود.
میزها باید چنان قرار گیرند که فاصله میان قسمت جلوی یک میز تا قسمت عقب میز بعدی حدود 180 سانتیمتر باشد.
در دفاتر خصوصی، میز باید چنان قرار گیرد که کارمند نسبت به در ورودی دید داشته باشد.
در فضای باز اداری، محل کار سرپرست باید در مجاور محل کار مسئل پذیرش یا منشی، قرار داشته باشد. دسترسی به دفاتر سرپرستی نباید از میان فضای کار اداری صورت گیرد.
چیدمان در ادارات باید بر اساس هدف فضاهای مربوط صورت گیرد. خصوصاً در نحوه چیدمان صندلیهای کارمندان، به تحقیقات ” زمر” در مورد اهداف چهارگانه (فعالیت انفرادی،همکاری، رقابت و گفتگو) توجه شود.
نحوه چیدمان میزها می تواند موجبات رضایت ارباب رجوع را نیز فراهم آورد و طوری باشد که موجب تسهیل انجام کارها و عدم سردرگمی آنها شود. همچنین از چیدمان برای دادن یک سازماندهی جدید به فضای اداری، خصوصاً در فضاهای باز اداری می توان بهره جست.
تناسب بین مقام و موقعیت اجتماعی کارمندان با چیدمان و جایگاهشان در فضای کار موجب رضایت آنها و رفتار مناسب ارباب رجوع می شود. در طراحی فضاهای اداری باید به ارزشها نمادی محیط نیز توجه شود. مثلاً در ایران دارای ارزش خاصی است و به حفظ موقعیت کسانی که در آنجا مستقرند کمک می کند.
تنظیم فضا با تغییرات
شاید بزرگترین پیشرفت در زمینه ساختمان های اداری در دهه گذشته توجه به طراحی داخلی و تنظیم فضاهاست. با تقلیل متناسب دفاتر کار شبکه ای، سیستم اثاثیه اداری نقش جدیدی در تقسیم بندی فضا و تعیین مرزها داشته است. میزهای تکی و قابل استفاده برای جدا سازی محیط و واحدهای بایگانی متحرک در یک سیستم، می تواند هم برای مراکز کار فردی مورد استفاده قرار گیرد و هم بای چیدمان باز کارمندی، که منوط به چگونگی جریان یافتن کار خواهد بود.
بوجود آمدن محوطه های وسیع باز، طرح هایی را ایجاد می کند که در آن وظایف اداری متنوع تر می شود و از رسمیت آن می کاهد. دفاتر باز و جدید، فضای عظیمی است که به نحوی طراحی شده که مراکز استراحت کارمندان، محل برگزاری جلسات غیر رسمی، تسهیلات مراجعات عمومی و خدمات اداری غیر متمرکز را می توان در یک بخش قابل رویت پیدا کرد.
تصویر 6- نمونه ای از یک واحد اداری مبله شده
طراحی محل و میدان کار از دیدگاه آنتروپومتری
آنتروپومتری، علم آگاهی به ابعاد و اندازه های بدن انسان و کاربرد این اطالعات است. طراحی فضای کاری باید با توجه به ابعاد و اندازه های بدن انسان، کارکردن به صورت ایستاده یا نشسته، ابعاد محل کا ر در حالت ایستاده یا نشسته صورت گیرد.
طراحی و ایجاد محل کار و عملیاتی که در ارتباط با انجام این طراحی صورت می پذیرد، یکی از وظایف اصلی و مهم متخصصان مطالعه کار است.
درطراحی محل کار مسایل آنتروپومتری، فیزیولوؤیکی، روانی، فنی و دیدگاه سازمانی را باید مد نطر داشت.
برای تنظیم انواع وسایل و دستگاه های مورد لزوم کاری بر روی میز، 3 معیار را باید در نظر گرفت:
– این نظم باید فعالیت را آسان کند.
– باید به جلوگیری از حالت نامناسب بدن کمک نماید.