مثال عددی زیر را در نظر بگیرید:
P =
فاصله اقلیدسی میان کاربران 1 تا 4 عبارتند از:
P1, 2=18.49
P1, 3=15.1
P1, 4=13
همانطور که از اعداد پیداست طبق فرمول فاصله اقلیدسی کاربر 4 نسبت به کاربران 2و 3 شباهت بیشتری به کاربر یک دارد. اما اگر به امتیازدهی کاربران توجه شود کاملا مبرهن است که کاربر 1 و 3 کاملا امتیازهایی شبیه به هم داده‌اند در صورتی که اختلاف امتیازدهی کاربر 1 و 3 فاحش است.
فاصله میان این سه جفت کاربر طبق معیار معرفی شده عبارتند از:
P 1,2=0.94
P1,3= 3
P1,4= -0.48
همان طور که واضح است بر طبق معیار معرفی شده کاربران 1 و 4 کمترین شباهت را با هم دارند در صورتی که کاربران 1و 3 بیشترین شباهت را با هم دارند.
3-5برنامه کاربردی پیشنهاد دهنده موسیقی:
در آخرین بخش از این فصل به معرفی ویژگی‌های برنامه کاربردی توسعه داده شده برای پیشنهاد دهی موسیقی به کاربران مختلف می‌پردازیم.
این برنامه کاربردی از نوع سیستم پیشنهاد دهنده برای پیشنهاددهی استفاده می‌کند. یک، پیشنهاددهی بر اساس شباهت میان کاربران و دو، پیشنهاددهی بر اساس شباهت محتوایی میان آهنگ‌ها.
برنامه کاربردی شامل چهار بخش می‌باشد. بخش اول قسمت login است که کاربر وارد صفحه خود می‌شود. در بخش دوم لیستی از آهنگ‌های موجود در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. کاربر آهنگ‌های مورد نظر خود را از این قسمت انتخاب می‌کند. در این قسمت امکان پخش موسیقی انتخاب شده وجود دارد. کاربر به موسیقی‌هاییکه انتخاب کرده است امتیاز می‌دهد.این عمل را کاربران دیگر نیز انجام می‌دهند تا مجموعه ای از پروفایل‌های مشتریان ایجاد شود. قسمت سوم پیشنهاد دهی بر اساس شباهت دو موسیقی به هم می‌باشد. قبل از اینکه به تعداد ایتم‌های امتیاز داده شده و پروفایل‌ها به عدد قابل قبولی برای استفاده در پیشنهاددهی برسد این قسمت نقش مهمی در سیستم بازی می‌کند. و در نهایت پیشنهاددهی بر اساس شباهت پروفایل است. شکل 3-5 نمایی کلی از برنامه توسعه یافته است.
شکل3-5- شمای کلی از برنامه کاربردی
شکل3-6- لیست موسیقی‌های در اختیار کاربر
3-5-1 پیشنهاد دهی بر اساس شباهت موسیقی
در این قسمت الگوریتم گروه بندی بر اساس ویژگی Area method of moments of MFCC مورد استفاده قرار گرفته است. مراحل کار به صورت زیر است: تمامی موسیقی‌هایموجود خوشه‌بندی می‌شوند.کاربر موسیقی خاصی را انتخاب می‌کند. موسیقی‌هایی که کمترین فاصله با آن موسیقی خاص از خوشه مورد نظر دارند به کاربر پیشنهاد داده می‌شود(شکل3-7).
شکل3-7- مراحل انتخاب موسیقی بر اساس شباهت فایل‌های موسیقی