نمودار 4-24- نمودار اثرات سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر فاصله گره های ساقه
4-8- نتیجه گیری:
نتایج مقایسه میانگین داده ها و تجزیه واریانس آنها نشان می دهد مصرف سولفات پتاسیم 400 کیلوگرم در هکتار باعث افزایش عملکرد میزان ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد اقتصادی (عملکرد دانه)، طول ریشه، وزن تر اندام هوایی، طول برگچه و فاصله گره های ساقه می شود.
نتایج تجزیه واریانس ها و مقایسه میانگین داده ها نشان داد مصرف سولفید مولیبدن باعث افزایش عملکرد ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، وزن تر اندام هوایی و … نمی شود
نتایج کلی این آزمایش به شرح زیر می باشد:
1- بیشترین میزان ارتفاع بوته در تیمار P400 ( مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) به میزان 7/82 سانتی متر و کمترین میزان ارتفاع بوته در تیمار P0 (عدم مصرف سولفات پتاسیم) به میزان 16/43 سانتی متر بدست آمد.
2- بیشترین میزان ارتفاع بوته در تیمار P400 M50 (مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 07/85 سانتی متر و کمترین میزان ارتفاع بوته در تیمار P0M0 ( عدم مصرف سولفات پتاسیم ترکیب با عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 33/38 سانتی متر بدست آمد.
3- بیشترین مقدار وزن هزار دانه مربوط به تیمارM50 P400(مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 93/0 گرم و کمترین مقدار وزن هزار دانه در تیمار M0 P0(عدم مصرف سولفات پتاسیم ترکیب با عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 73/0گرم بدست آمد.
4- بیشترین مقدار عملکرد دانه مربوط به تیمارM50 P400(مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 1231/27 کیلوگرم در هکتار و کمترین مقدار عملکرد دانه در تیمار M0 P0(عدم مصرفسولفات پتاسیم و عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 681/5 کیلوگرم بدست آمد.
5- بیشترین مقدار طول ریشه مربوط به تیمارM50 P400(مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 67/42 سانتیمتر و کمترین مقدار طول ریشه در تیمار M0 P0(عدم مصرف سولفات پتاسیم ترکیب با عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 97/24 سانتیمتر بدست آمد.
6- بیشترین مقدار وزن تر اندام هوایی مربوط به تیمارM50 P400(مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 57/7 تن در هکتار و کمترین مقدار وزن تر اندام هوایی در تیمار M0 P0(عدم مصرف سولفات پتاسیم ترکیب با عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 3/5 تن در هکتار بدست آمد.
7- بیشترین مقدار طول برگچه مربوط به تیمارM50 P400(مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 87/17 سانتیمتر و کمترین مقدار طول برگچه در تیمار M0 P0(عدم مصرف سولفات پتاسیم ترکیب با عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 9/6 سانتیمتر بدست آمد.
8- بیشترین مقدار عملکرد علوفه مربوط به تیمارM50 P400(مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 1/5 تن در هکتار و کمترین مقدار عملکرد علوفه در تیمار M0 P0(عدم مصرف سولفات پتاسیم ترکیب با عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 9/1تن در هکتار بدست آمد.
9- بیشترین اثر افزایش عناصر مغذی پتاسیم و مولیبدن بر صفات اندازه گیری شده در تیمار P400M50(مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) بدست آمد.
10- کمترین اثر افزایش عناصر مغذی پتاسیم و مولیبدن بر مولیبدن صفات اندازه گیری شده در تیمار P0M0 (عدم مصرف سولفات پتاسیم ترکیب با عدم مصرف سولفید مولیبدن) بدست آمد.
11- با افزایش سولفات پتاسیم بیشتر از 200 کیلوگرم در هکتار صفات اندازه گیری شده افزایش چشم گیری نداشتند و اینگونه به نظر می رسد مصرف 200 کیلوگرم در هکتار می تواند باعث افزایش عملکرد شود.
12- بهترین تیمار از لحاظ افزایش عملکرد در صفات مورد بررسی تیمار P400 M50بود.
4-10- پیشنهادات:
با توجه به اینکه در این آزمایش مصرف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر روی صفات اندازه گیری شده تأثیر معنی داری داشت لذا پیشنهاد می گردد.
1- این آزمایش توسط دیگر محققین با نسبت های مختلف دیگر از این کود تکرار شود. تا میزان مصرفی که بیشترین اثر را داشته باشد مشخص گردد.
2- این آزمایش چند بار تکرار گردد و در صورت تطابق نتایج محققین دیگر با نتایج این آزمایش، نتایج کلی بر صورت یک دستورالعملی در اختیار کشاورزان و کارشناسان قرار گیرد.
3- تأثیر سایر عناصر ریز مغذی و درست مغذی دیگر بر مولیبدن این گیاه بررسی گردد.