نمودار 4-2- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر ارتفاع بوته

4-3- نمودار اثرات سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر ارتفاع بوته
4-2- وزن هزار دانه (گرم):
نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن و همچنین اثرات متقابل این دو عامل( سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن) در یونجه بر وزن هزار دانه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود (جدول 4-1).
نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر مولیبدن میزان وزن هزار دانه اختلاف معنی داری داشته، به طوری که بیشترین وزن هزار دانه در تیمار P200(مصرف200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم)؛ به میزان 883/گرم و کمترین میزان وزن هزار دانه مربوط به تیمار P0(عدم مصرف سولفات پتاسیم) به میزان 75/ 0گرم بدست آمد. (نمودار 4-4).
بررسی سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر مولیبدن میزان وزن هزار دانه در گیاه یونجه نشان داد سطوح مختلف سولفید مولیبدن تأثیر معنی داری بر مولیبدن این صفت نداشته است. بیشترین مقدار وزن هزار دانه در تیمار M100(مصرف 100 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن به میزان 87/0 گرم و کمترین میزان وزن هزار دانه مربوط به تمیار) M0 عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان81/0 گرم بدست آمد. (جدول 4-2).
نتایج مقایسه میانگین ها بین اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن نیز نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشته و بیشترین مقدار وزن هزار دانه مربوط به تیمار M50 P200 (مصرف 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 97/0 گرم و کمترین مقدار وزن هزار دانه در تیمار M0 P0(عدم مصرف سولفات پتاسیم ترکیب با عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 73/0گرم بدست آمد (نمودار 4-5).
نمودار روند تغییرات وزن هزار دانه در سطوح مختلف سولفات پتاسیم (نمودار 4-4) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف سولفات پتاسیم می باشد.
نمودار روند تغییرات وزن هزار دانه در سطوح مختلف سولفید مولیبدن ( نمودار 4-5) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین میانگین داده ها از لحاظ وزن هزار دانه با تغییر سطوح مختلف سولفید مولیبدن می باشد.
نمودار اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری آنها در سطح احتمال 1درصد بوده و بیشترین میزان وزن هزار دانه در تیمار M50 P200(ترکیب 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم با 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) بدست آمد. (نمودار 4-6).

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد توسط نرم افزار و برنامه ریزی

نمودار 4-4- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر وزن هزار دانه

نمودار 4-5- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر وزن هزار دانه

نمودار 4-6- نمودار اثرات سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر وزن هزار دانه
4-3- عملکرد دانه ( اقتصادی) (کیلوگرم در هکتار):
نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم و و اثرات متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر مولیبدن عملکرد اقتصادی یونجه در سطح احتمال1 درصد معنی دار بود، همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر معنی داری بین سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر عملکرد اقتصادی وجود دارد. (جدول 4-1)
نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر مولیبدن میزان عملکرد دانه اختلاف معنی داری داشته، به طوری که بیشترین عملکرد دانه در تیمار P200(مصرف 200 کیلوگرم کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم)؛ به میزان 1157/76کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد دانه مربوط به تیمار P0(عدم مصرف سولفات پتاسیم) به میزان 720/38کیلوگرم در هکتار بدست آمد. (جدول 4-2).
بررسی سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر میزان عملکرد دانه در گیاه یونجه نشان داد سطوح مختلف سولفید مولیبدن تأثیر معنی داری بر این صفت داشته است. بیشترین مقدار عملکرد دانه در تیمار M100(مصرف 100 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 978/32کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد دانه مربوط به تیمار) M0 عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 863/90کیلوگرم در هکتار بدست آمد. (جدول 4-2).