(2-2) عرض شیار به عرض نوار بین دو شیار
(2-3) عدد رینولدز در درون شیار
(2-4) عدد نوسلت تابشی
(2-5)ضریب هدایت حرارت در صفحه

شکل(2-1) : پارامتر های صفحه مشبک و جریان سیال


او با در نظر گرفتن به عنوان دمای متوسط سیال در خروجی از شیار، و با تعریف :
(2-6)
که ضریب عملکرد کل صفحه می‌باشد، توانست وابستگی عملکرد این صفحات را به پنج پارامتر بی‌بعد مذکور مشخص نماید.
گل نشان با ارائه تئوری مکش سیال به داخل شیار ( بدینگونه که فقط سیال زیرین لایه مرزی به شیار مکیده می‌شود. ) توانست ضخامت لایه مکیده شده (Z) را تعیین نماید. او نشان داد که نسبت ضخامت لایه مکیده شده به ضخامت لایه مرزی بستگی به پارامتری دارد که او آنرا نامید و به صورت زیر تعریف نمود:
(2-7)
بر این اساس هر چه مقدار بیشتر شود قسمت بیشتری از لایه مرزی به داخل شیار مکیده خواهد شد.

شکل(2-2) : لایه مرزی سرعت و ارتفاع مکیده شده در شیار

شکل(2-3) : نسبت ضخامت مکش شده بر حسب
او با اندازه گیری، ضریب علمکرد حرارتی صفحه را که به صورت تعریف می‌شود از طریق آزمایش به دست آورد. گل نشان همچنین با توجه به نتایج تحقیقات کائو، ضریب عملکرد حرارتی روی صفحه را نیز از طریق تحلیلی تعیین کرده و وابستگی آنرا به پارامتر (تا حدود یک) با رابطه زیر نشان داد.
(2-8)
که w عرض شیار و L گام شیار می باشد.
همچنین ضریب عملکرد کل صفحه را نیز بصورت زیر ارائه نمود:
(2-9)
شاهحسینی]20[ و گلنشان و همکاران]21[ با روش تقریبی به حل معادلات لایه مرزی سرعت و حرارت در صفحات مشبک با جریان موازی با صفحه پرداختند. آنها با فرض پروفیل های درجه یک و سه برای مولفهی افقی سرعت و دمای سیال و یک چند جملهای برای توزیع دمای روی صفحه به حل معادلات پرداخته و کارایی حرارتی صفحات مشبک را بدست آوردند و نتایج خود را با نتایج آزمایشی گلنشان و نتایج عددی مقایسه کردند. باقرینژاد مسئله صفحات مشبک شیاردار را برای حالتی که حرکت موازی باد نسبت به صفحه، به موازات امتداد شیارها باشد بررسی کرد. او با رسم نمودارهای مختلف نشان داد، تغییر جهت باد موازی با صفحه از حالت عمود بر شیارها به حالت موازی با شیارها موجب کاهش کارایی حرارتی آنها می شود]22[. ستوده]23[ و گلنشان وستوده]24و25[ نتایج کائو را برای زوایای مختلف جریان نسبت به امتداد شیارها مورد مطالعه قرار دادند و توانستند رابطهای برای کارایی حرارتی این صفحات بر اساس زاویه بین جهت باد و امتداد شیارها بیان کنند. نعمتی ]26[ صفحات مشبک سوراخدار تحت جریان موازی هوا نسبت به صفحه را برای جهت های مختلف به صورت عددی مورد بررسی قرار داد و یک رابطه تجربی برای آن بدست آورد. او در بررسی های خود هر دو آرایش مربعی و مثلثی را مورد مطالعه قرار داده و همچنین در تعداد محدودی از موارد مورد بررسی ، جریان سیال بر روی صفحه مشبک را متلاطم در نظر گرفته و با جریان آرام در همان حالت مورد مقایسه قرار داد و در ضریب کارایی کلی تغییر قابل ملاحظه‌ای مشاهده نکرد. محمودی کوچکسرایی]27[ به بررسی تاثیر مکش ناپیوسته بر عملکرد صفحات مشبک سوراخدار با فرض غیر موازی بودن جریان پرداخت. او علاوه بر جهت وزش جریان که به عنوان پارامتر اصلی مسئله می باشد، اثر پارامترهای دیگر از قبیل میزان سرعت جریان و یا هندسه صفحه، مانند قطر سوراخ یا فاصله سوراخها از هم را در کارایی این صفحات مورد مطالعه قرار داد.
2-5-2-تحقیقات کائو
تحقیقات دیگر در این زمینه شامل تحقیقات کائو ]17[ می‌باشد. در این تحقیقات یک صفحه مشبک شیار دار از طریق حل عددی به وسیله برنامه TASC Flow مورد بررسی قرار گرفت. این برنامه که مبنای کار آن بر اساس حجم محدود (Finite Volume) می‌باشد بعد از مشبک کردن دامنه سیال می‌تواند معادلات ناویر استوکس و انرژی را بر روی دامنه موردنظر حل کند. بعد از حل معادلات این برنامه توانایی ارائه سرعت و دما با در نظر گرفتن انتقال حرارت در تمامی نقاط را دارد.