(3-47 )
(3-48)
که ضریب جذب صفحه ، G میزان تشعشع رسیده از خورشید به صفحه ، ثابت استفان – بولتزمن و ضریب انتشار می باشند.
همچنین شرط مرزی جریان بر روی صفحه جاذب بصورت زیر است:
(3-49)
شرط مرزی سطوح جانبی صفحه جاذب: در پروژه حاضر سطوح جانبی صفحه جاذب آدیاباتیک در نظر گرفته شده است یعنی:
(3-50)
(3-51)
که در آن t ضخامت صفحه ، اندازه صفحه‌ی مشبک در راستای محورY ها و اندازه صفحه‌ی مشبک در راستای محورZ ها می باشند.
شرط مرزی در پشت صفحه جاذب: برای انجام مکش در پشت صفحه جاذب فشار در ناحیه‌ی فوق مقداری کمتر از فشار محیط قرار داده می شود و همچنین فرض بر این است که انتقال حرارتی از پشت صفحه صورت نمی پذیرد. به عبارت دیگر شرط مرزی برای جریان برابر است با:
(3-52)
فاصله‌ای‌ در پشت صفحه است که فشار را در آنجا به عنوان پارامتر مشخص قرار می دهیم
همچنین شرط مرزی برای صفحه‌ی جاذب برابر است با:
(3-53)
شرط مرزی خروجی: در خروجی جریان از ناحیه مورد بررسی فشار به عنوان شرط مرزی معلوم در نظر گرفته شده است
(3-54)
شرط مرزی سطوح جانبی ناحیه ی مورد بررسی: برای کلیه سطوح جانبی ناحبه مورد بررسی از شرط مرزی تقارن استفاده شده است.
3-6-10-2 تولید هندسه
یکی از مهم ترین بخش های حل جریان سیال، تولید هندسه و شبکه مناسب بوده تا با صرف کمترین هزینه محاسباتی موجب همگرایی در حل مساله موردنظر گردد. در این بخش ابتدا به چگونگی ساخت هندسه پرداخته و پس از آن تولید شبکه موردنظر توضیح داده می شود.
جهت شبیه سازی جریان، ابتدا صفحه ای که شامل شیارهای صلیبی شکل می باشد ایجاد می گردد. طول صفحه در حدود 500 میلی متر و ارتفاع صفحه بسته به ابعاد پره شیار صلیبی شکل درنظر گرفته می شود. برای مثال در شکل زیر ابعاد یک شیار با ارتفاع 7 میلی متر نشان داده شده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد اندازه گیری رضایت شغلی و فقدان حمایت اجتماعی

شکل(3-6): ابعاد یک شیار با طول پره 3 میلی متر
اگر طول پره های صلیبی برابر با 3 میلی متر در نظر گرفته شود آنگاه در 500 میلی متر طول صفحه در حدود 18 شیار صلیبی شکل ایجاد می گردد.
لازم به ذکر است که به منظور رخ ندادن برگشت جریان در ناحیه ی پشت صفحه، دیواره ی پشت صفحه جامد بصورت مایل ساخته شده است. در ادامه مراحل ایجاد هندسه در نرم افزار گمبیت توضیح داده می شود.