پایان نامه رایگان با موضوع 
وظایف سازمانی

پایان نامه رایگان با موضوع وظایف سازمانی

دبیرستان های مورد مطالعه برابر نظرات دبیران مدارس خود، از وظایف تدوین شده به وسیله شورای عالی آموزش و پرورش آگاهی دارند و آن را در عمل به کار می برند و 85% بقیه، از شرح وظایف سازمانی خویش آگاه نیستند و آن را در عمل به کار نمی برند.
همچنانکه در نتیجه گیری تحقیق آقای کاظمی مشاهده میشود طبق نظرات دبیران، فقط 16% از مدیران، از اصول علم مدیریت آموزشی اطلاع دارند و 15% از مدیران از وظایف سازمانی تدوین شده به وسیله شورای عالی آموزش و پرورش آگاهی دارند، که به نظر می رسد، درصد ها بسیار پایین هستند و لازم است که مدیران خیلی بیش از این حدود، از اصول علم مدیریت و وظایف سازمانی خوشی، مطلع باشند.
البته با توجه به اینکه همیشه، دانستن مطلبی دلیل بر عمل کردن به آن مطلب نیست شاید بتوان گفت که چون دبیران بر اساس عملکرد مدیران نظر داده اند، احتمال دارد دقیقاً از میزان اطلاعات و آگاهی مدیران با خبر نباشند. اما از طرف دیگر، یکی از دلایل عمل نکردن مدیران به برخی از وظایف خویش، می توانند ناشی از بی اطلاعی از اصول باشد، هر چند که عمل نکردن مدیران به وظایف خویش، می تواند ناشی از علل دیگری نیز باشد. به هر حال به طور کلی، این آمار نشانگر آن است که مدیران مورد نظر، از جهت داشتن اطلاعات اصول مدیریت و وظایف سازمانی ضعیف بوده و در این زمینه ها، نیاز به آموزش دارند.
محقق دیگری به نام جعفر جمالی در تحقیقی تحت عنوان «مقایسه روش مدیریت مدیران مدارسی که دوره های آموزشی را دیده اند با مدیرانی که این دوره ندیده اند» در ابتدا 3 فرضیه را ارائه نموده است:
1- مدیرانی که دوره آموزش ضمن خدمت را طی کرده اند، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدیرانی که این دوره ها را طی نکرده اند، هستند.
2- جو مدارسی که مدیران آنها دوره های آموزشی مدیریت را دیده اند، بهتر از جو مدارسی است که مدیران آنها دوره های آموزشی مدیریت را ندیده اند.
3- روابط انسانی بین مدیران و معلم های واحد های آموزشی که مدیران آموزش دیده دارند، مطلوب تر از روابط بین مدیران و معلمانی است که مدیران آنها، آموزش ندیده اند.
سپس، محقق، به منظور آزمون فرضیه های تدوین شده، به دفتر آموزش ضمن خدمت اداره کل آموزش و پرورش مراجعه نموده است و اسامی 84 مدیر از مدارس راهنمایی و دبیرستان هایی را که در سال 64-63 آموزش ضمن خدمت مدیریت آموزشی را با موفقیت طی کرده بودند، را دریافت میکند.
وی ابتدا به صورت تصادفی 30 مدیر را از بین 84 مدیر انتخاب میکند ولی متاسفانه اطلاع حاصل میکند که اکثریت آنها در آن زمان به کاری غیر از مدیریت اشتغال داشته اند.

لذا اجباراً به تمام مناطقی که مدیران مذکور از آن مناطق معرفی شده بودند مراجعه میکند و در می یابد که 31 نفر از این تعداد به مدیریت مشغول میباشند وی پس از مراجعه به مدارس مدیران مذکور 50 نفر از دبیران هر مدرسه را به صورت تصادفی انتخاب نموده و به آنها پرسشنامه میدهد.
سپس به منظور مقایسه دقیق، به نسبت مدیران دوره دیده شاغل در هر منطقه، از مدیران دوره ندیده با همان شرایط و موقعیت و سابقه خدمت به طور تصادفی انتخاب نموده و از مدارس این مدیران نیز به 5 نفر به صورت تصادفی پرسشنامه میدهد.
ابزار وی، پرسشنامه ای مشتمل بر 47 سوال بوده است که از تعداد 155 پرسشنامه توزیع شده در مدارس مدیران دوره دیده 138 پرسشنامه و از 155 پرسشنامه توزیع شده در مدارس مدیران دوره ندیده 121 پرسشنامه به دست محقق میرسد. محقق پس از جمع آوری داده ها با بهره گرفتن از شاخص های آمار توصیفی، درصد گیری و آزمون مجذور کا، نتایج مورد نظر را به دست می آورد. نتایج به دست آمده توسط محقق به شرح زیرند:
14/52 درصد از معلمان مدارس مدیران آموزش دیده، مطلوبیت عملکرد مدیرانشان را در زمینه برنامه ریزی، سازماندهی و انگیزش، مورد تایید قرار داده اند. در حالیکه 78/44 درصد از معلمان مدارس مدیران آموزش ندیده مطلوبیت عملکرد مدیرانشان را در موارد فوق مورد تایید قرار داده اند.
از نظر کنترل، تفاوت معنی داری بین پاسخ های دو گروه مشاهده نمی شود و به احتمال قوی میتوان گفت که پاسخ های هر دو گروه در این زمینه، بیش از حد محافظه کارانه به نظر میرسد.
نتایج حاصله از این پژوهش نشامیدهد که 44/51 درصد از معلمان مدارس مدیران آموزش دیده و 29/50 درصد از معلمان مدارس مدیران آموزش ندیده، کنترل امور مدرسه هایشان را توسط مدیرانشان مورد تایید قرار داده اند و تفاوت محسوسی دراین مورد، مشاهده نمیشود. یعنی اینکه میتوان گفت آموزش در زمینه کنترل موثر نبوده و یا پاسخ های محافظه کارانه معلمان دو گروه، باعث شده است که این تفاوت مشهود نباشد.
نتایج حاصله از این پژوهش در مورد ایجاد روحیه توسط مدیران مدارس هر دو گروه نشانگر آن است که 48/58 درصد از معلمان مدارس مدیران آموزش دیده و 54/43 درصد از معلمان مدارس مدیران آموزش ندیده، مطلوبیت فعالیت های مدیرانشان را در این زمینه مورد تایید قرار داده اند.
بنابراین میتوان گفت که روحیه معلمان در مدارس آموزش دیده، مطلوب تر از روحیه معلمان در مدارس مدیران آموزش ندیده بود و از سویی دیگر نتایج تحقیق در زمینه روابط انسانی نشانگر این است که 25/53 درصد از معلمان مدارس مدیران آموزش دیده و 59/48 درصد از معلمان مدیران آموزش ندیده مطلوبیت روابط انسانی موجود در مدرسه هایشان را مورد تایید قرار داده اند.
همچنانکه ملاحظه میشود، در قسمتی از پایان نامه آقای جمالی می خوانیم «به منظور مقایسه دقیق، به نسبت مدیران دوره دیده شاغل در هر منطقه، از مدیران دوره ندیده با همان شرایط و موقعیت و سابقه خدمت به طور تصادفی انتخاب گردید و همانند گروه دوره دیده از مدارس این مدیران نیز 50 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به پرسشنامه ها پاسخ دادند.
و بیان این مطلب بدان معنی است که محقق سعی داشته که شرایط مساوی بین دو گروه از مدیران (آموزش دیده و آموزش ندیده)را در نظر داشته باشد و رعایت این تساوی را در مورد سابقه خدمت در نظر داشته است.
اما به نظر میرسد که ایجاد شرایط کاملاً مساوی بین دو گروه از مدیران، کار بسیار دشواری است. به دلیل آنکه به طور مثال « دارا بودن استعداد ذاتی مدیریت برای مدیر، بسیار مهم است، یعنی آنکه می توانیم به استعداد ذاتی مدیریت به عنوان یکی ازعوامل موفقیت مدیر اشاره نماییم.»
آیا محقق توانسته است این بعد را در شرایط تساوی موقعیت دو گروه از مدیران در نظر بگیرد؟
برای محقق چگونه مقدور بوده است که استعداد ذاتی دو گروه از مدیران را تشخیص دهد؟
البته گذشته از مورد ذکر شده، مشاهده میشود که به استثنای مورد کنترل، در بقیه موارد، مطلوبیت عملکرد مدیران آموزش دیده، بیش از مدیران آموزش ندیده بوده است و این امر، نشانگر تاثیر مثبت آموزش بر اجرای مدیریت صحیح میباشد.

فصل سوم
روش انجام تحقیق

جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مدارس راهنمایی استان یزد میباشد. که جمعاً شامل 45 مدرسه راهنمایی میگردد. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها و انجام مقایسه کارآمدی مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت با سایر مدیران مدارس به دو دسته تقسیم گردیدند که عبارتند از:
گروه الف) مدارسی که مدیرانشان در رشته های دانشگاهی و مدیریت تحصیل نموده‌اند.
گروه ب) مدارسی که مدیرانشان در رشته هایی غیر از رشته های مدیریت تحصیل نموده و یا احیاناً فاقد تحصیلات دانشگاهی میباشند.
برای انتخاب نمونه که شامل 29 مدرسه از گروه الف و 16 مدرسه از گروه ب می‌باشند. به خاطر اینکه نمونه های انتخاب شده تقریباً از یک منطقه محدود جامعه آماری می باشند تفاوت های فرهنگی .مادی.رفاهی.سطح توقعات و مواردی از این قبیل در این تحقیق خنثی گردیدند.
در ضمن به جهت لحاظ نمودن سوابق کاری و تجربی این مدیران در زمینه مدیریت سعی نموده تا متغیر های مداخله گر را کمتر بر روی نتایج تحقیق تاثیر بگذارند. اما متغیر های مربوط به شخصیت ذاتی مدیران تقریباً غیر قابل کنترل بود. سپس به صورت تصادفی ده مدرسه از گروه الف . و ده مدرسه از گروه ب و از هر گروه ده نفر انتخاب نمودیم بنابراین نمونه های انتخاب شده 100 نفر از گروه الف و 100 نفر از گروه ب می باشند.
ابزار جمع آوری اطلاعات
اطلاعات لازم برای انجام این پژوهش و آزمون فرضیات آن در نهایت رد یا اثبات آنها عمدتاً از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید هر چند در کنار آن از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه نیز برای تکمیل اطلاعات استفاده به عمل آمد.
پرسشنامه از نوع مقیاس لیکرت و به صورت پنج گزینه ای تنظیم شده است و شامل سی سوال میباشد که برای هر فرضیه تعداد شش سوال در نظر گرفته شده است.
از آنجائیکه بنای تحقیق حاضر بر این است که واقعاً کارآمدی مدیران مدارس را بسنجد نه عوامل دیگری را که ممکن است در معرض نظر دبیران باشد ولی در خارج از محدوده این بررسی قرار گیرد، لذا در تهیه پرسشنامه سعی شده است هر یک از سوالات بر اساس مبانی تئوریک موضوع جنبه ای از کارآمدی مدیران را در ارتباط با فرضیه مورد نظر بسنجد و مرتبط با عوامل تشکیل دهنده موضوع فرضیه مورد نظر باشد. در همین راستا به خاطر اینکه پرسشنامه از روایی کافی برخوردار باشد، ابتدا برای هر فرضیه دوازده پرسش تهیه گردید و سپس با نظرات و راهنمایی های استاد محترم راهنما و مشاور از میان آنها شش مورد برای هر فرضیه که می توانستند شاخص های مفیدی باشند با تغییرات و اصلاحات لازم انتخاب گردیدند.
علاوه بر موارد فوق، موارد ذیل نیز در تنظیم پرسشنامه مد نظر قرار گرفت تا پرسشنامه ای خوب تهیه و در اختیار پاسخ دهندگان قرار گیرد.
1- در مقدمه پرسشنامه سعی شده است تا پاسخ دهنده به جواب دادن به سوالات به طور صحیح و منطبق بر واقعیات تشویق شود. و همچنین اطمینان خاطر لازم به پاسخ دهنده داده شود.
2- پاسخ سوالات قطعیت داشته و پاسخ دهنده را سر در گم نمی کنند.
3- سوالات ناقص یکدیگر نیستند.
4- هدف تحقیق پوشیده مانده و بجای آن به تاثیر تحقیق در حل پاره ای از مشکلات اشاره شده است.
5- در طراحی سوالات از جملات و کلمات ساده و روشن استفاده شده است تا از تعابیر مختلف در مورد سوالات جلوگیری شود.
6- از سوالات با گرایش منفی (سوالاتی که پاسخ «کم و بسیار» بیشترین امتیاز را دارد) نیز استفاده شده است تا ضمن سنجش دقت پاسخ دهنده، توجه دقیق آنها به محتوای سوالات نیز برانگیخته شود.
نحوه جمع آوری اطلاعات
با مراجعه مستقیم خود محقق به مدارسی که به طور تصادفی از هر دو گروه انتخاب گردیده بودند، پرسشنامه ها مستقیماً در اختیار پنج نفر از دبیران هر آموزشکاه قرار می گرفت و مجدداً ضمن دادن اطمینان کامل مبنی بر اینکه فقط استفاده علمی از نتایج آن به عمل خواهد آمد و نامی از دبیر و یا حتی آموزشگاه برده نخواهد شد توضیحات ضروری دیگر نیز بر حسب مورد داده میشد و پس از تکمیل پرسشنامه شخصاً از آنها تحویل گرفته می شد تا دبیران بتوانند به راحتی به سوالات جواب صحیح و واقعی بدهند.
روش های آماری تحقیق
به منظر تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه ها و در نهایت آزمون فرضیات از روش های آماری زیر استفاده میگردد.
الف) استفاده از آمار توصیفی به منظور تعیین فراوانی، طبقه بندی و درصد گیری اطلاعات بدست آمده در مورد هر یک از سوالات.
ب)روش آزمون فرضی t (استیودنت)جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق و در نتیجه اثبات یا در آنها.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

فرضیه یک
مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت بیشتر از سایر مدیران از سبک مدیریت مشارکتی استفاده میکنند.
جدول شماره1: «جدول توزیع پاسخ های دبیران دو گروه پژوهش به پرسش های فرضیه یک»
شماره
سوال
تعداد و درصد پاسخ های هر دو گروه به هر یک از گزینه ها
گروه مورد پژوهش
بسیار کم
کم
متوسط
زیا د
بسیار زیاد
1
در محیط کاری شما تا چه میزان تصمیمات مربوط به امور معلمان و مدرسه از طریق تبادل نظر و تصمیم گیری گروهی اتخاذ میگردد؟
الف
ب
2
3
8
11
26
29
49
38
15
9
6
نسبت به ایده ها و طرح های جدید معلمان، مدیر شما تا چه حد اهمیت نشان میدهد و نظرات اصلاحی آنها را می پذیرد؟
الف
ب
0
2
5
9
16
24
44
41
35
24
11

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نقش خود و همکارانتان را در نحوه انجام امور مربوط به معلمان و مدرسه چقدر می دانید؟
الف
ب
1
1
5
5
24
36
59
47

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *