اگرچه درجه حرارت در میزان رشد موثر است،‌ به هرحال درجه حرارت اپتیمم حرارتی است که در آن میکروارگانیسم‌ها دارای کمترین زمان جهت تکثیر بوده و در نتیجه حد اکثر رشد حاصل شود.
1-4-4- محیط کشت
محیط کشت از عوامل مهم در اندازه گیری‌ها است.شرایطی که بایستی یک محیط کشت ایده آل برای روش‌ها ی تجزیه ای داشته باشدبه قرار زیر است:
الف- باید حاوی تمام عوامل لازم برای رشد بوده و تمام مواد تغذیه ای که بر رشد طبیعی و متابولیسم میکروب لازم است دارا باشد.این عوامل عبارتند از: منبع ازت، منبع انرژی، ‌املاح معدنی،‌عوامل رشد در موقع لزوم.
ب- محیط کشت نباید دارای مواردی باشد که بر روی ماده مورد آزمایش یا میکروارگانیسم اثر مهار کنندگی یا فزایندگی داشته باشد.
ج- pH محیط: pH بایستی با فعالیت مواد مورد آزمایش و نیز رشد میکروارگانیسم تداخل نداشته باشد.
1-4-5- ارتباط با اکسیژن
در مواردی که میکروارگانیسم نیاز به اکسیژن بیشتری دارد از حرکت مداوم محیط کشت در تمام مدت و یا بوسیله ارلن مایرهایی که دارای سطح بزرگتر نسبت به حجم می‌باشند استفاده می‌شودو یا اینکه برخی از میکروب‌ها به وجود اکسیژن زیاد در محیط حساسیت دارند نظیر هلیکوباکتر پیلوری که در آنها باید شرایط لازم مهیا گردد[36 ] .
1-5 – محیط‌ها ی کشت و نحوه تهیه آنها
برای مطالعه میکروارگانیسم‌ها باید به طریقی آنها را بر روی محیط‌های مناسب از نظر فیزیکی و شیمیایی کشت داد.مطالعه زیاد درباره میکروارگانیسم‌ها و نحوه زندگی آنها باعث شده است که تاکنون انواع زیادی از محیط کشت،‌ با ترکیبات مختلف به میکروارگانیسم طور مصنوعی تهیه شود.هنگام تهیه واستفاده از محیط‌ها ی کشت باید به نکات زیر توجه شود:
تمام محیط‌ها ی کشت باید واجد مواد غذایی ضروری برای رشد باکتری‌ها باشند.مواد غذایی موجود در محیط کشت بر حسب نوع احتیاج میکروارگانیسم‌ها در نظر گرفته می‌شود.
رطوبت موجود در محیط کشت باید در حد مفید برای سلول در نظر گرفته شود.
pH محیط کشت باید در حد معین قبل از استفاده از محیط کشت تنظیم شود.pH محیط‌ها ی باکتریولوژیکی را معمولاً در حدود 5/7 تنظیم می‌کنند.
مواد شیمیایی که به عنوان غذا برای میکروارگانیسم‌ها مصرف می‌شوند باید کاملا خالص و از نوع خوب باشند.
ظروف مورد استفاده باید کاملا تمیز باشند و در ضمن از جنس مس و روی نباشند زیرا این فلزات خود دارای اثر ضد میکروبی هستند.
آب مقطر مورد استفاده باید به طریقه صحیح تهیه شده و در صورت امکان دوبار تقطیر شود.
درجه حرارت برای سترون کردن محیط کشت باید نسبت به نوع مواد غذایی موجود در محیط کشت در نظر گرفته می‌شود.درجات بالا باعث از بین رفتن برخی مواد شیمیایی موجود در محیط کشت می‌شود.
در حد امکان بهتر است محیط کشت تازه تهیه شودو از ذوب مجدد محیط خودداری شود چرا که باعث از بین رفتن برخی فاکتورهای لازم برای رشد می‌شود[36 ] .
1-6- هدف
در این مطالعه قصد داریم به بررسی وسنجش حساسیت برخی باکتری‌ها ی بیماریزای روده ای از جملهE.coliO157H7,Salmonella.typhi , Shigella.sonei ,Vibrio.cholerae,H.pylori, Listeria.monocytogenese نسبت به فرآورده‌ها ی کفیر موجود در بازار ایران(کفیر‌ها ی دو شرکت پگاه(که در متن با شماره 1 مشخص شده است ) و کاله (که در متن با شماره 2 مشخص شده است) بپردازیم.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره بازی های رایانه ای و اختلال نقص توجه

فصل دوم
مواد و روش‌ها