2-4-4- تعیین میزان اسیدیته کفیرها از زمان تولید تا مصرف
بدین منظور از زمان شروع تاریخ مصرف نمونه‌ها ی دوغ تا پایان آن زمان،‌ pH نمونه‌ها با دستگاه pH meter اندازه گیری شد.
2-4-5- بررسی مقاومت میکروارگانیسم‌ها ی کفیر در مقابل pH و املاح صفراوی
ابتدا محیطهای پایه PDB , MRS به میزان مناسب ساخته شد و در لوله‌ها ی آزمایش پخش شدو با HCl و NaOH به pH مناسب رسید.1/0 میلی لیتر از سوسپانسیون باکتریهای جدا شده در کفیر به لوله‌ها تلقیح شد.‌برای هر pH لوله شاهد هم تهیه می‌شود و پس از 24 ساعت رشد یا عدم رشد را مورد بررسی قرار گرفت.‌
برای نمکهای صفراوی هم همین کار را انجام شد .‌محیطهای پایه MRS را ساخته شدو در لوله‌ها ی آزمایش پخش شد،‌ سپس به ترتیب در لوله‌ها غلظتهای مختلف نمکهای صفراوی از 1/0،‌ 2/0،‌ 3/0 تا 1 گرم اضافه شد و پس از آن 1/0 میلی لیتر از سوسپانسیون باکتری‌ها به لوله‌ها تلقیح شد و پس از 24 ساعت رشد یا عدم رشد را مورد بررسی قرار گرفت.‌برای هر کدام از رقت‌ها ی نمک صفراوی شاهد نیز تهیه گردید.
2-4-6- بررسی توانایی بازدارندگی میکروارگانیسم‌ها ی مختلف توسط نمونه‌ها ی کفیر
در این مرحله لازم است برای هر میکروارگانیسم زمان مرگ در کفیر را بدست آید.‌برای این کار 1 mL از سوسپانسیون باکتریایی معادل 5/0 مک فارلند در mL100 از نمونه‌ها ی دوغ کفیر تلقیح شد و در گرمخانه نگهداری شد و هر 30 دقیقه یکبار قبل از 2 ساعت و بعد از آن در زمان‌ها ی 2،4،6،8،10،12و 24 ساعت پس از تلقیح باکتری به کفیر،‌ رقت‌ها ی سریالی تهیه کرده و در محیطهای کشت اختصاصی هر باکتری از این رقتها کشت داده شد پس از طی مدت زمان لازم برای رشد هر باکتری،‌ شمارش‌ها انجام شد.
2-4-6-1- باکتری ویبریوکلرا
mL 1 از سوسپانسیون باکتری ویبریو معادل 5/0 مک فارلند را در mL 100از هر کدام از نمونه‌ها ی کفیر تلقیح کرده و به مدت نیم ساعت انکوباتورگذاری شد و پس از آن از نمونه تلقیح شده (رقت‌ها ی 1- 10،‌2-10،‌ 3-10،‌4- 10 و 5- 10 ) را تهیه کرده و روی محیط کشت اختصاصی ویبریو( TCBS ) کشت داده شد.‌ پلیت‌ها انکوباتورگذاری شد و جواب‌ها را بطور جداگانه پس از 24 ساعت مورد بررسی قرار گرفت.
2-4-6-2- لیستریامونوسایتوژنر
این باکتری برای رشد به محیط آگار خون دار احتیاج دارد.‌پس از تلقیح 1mL سوسپانسیون باکتری به
mL 100 نمونه‌ها ی کفیر و پس از سپری شدن نیم ساعت از زمان تلقیح،‌رقت‌ها ی 1- 10،‌2-10،‌ 3-10،‌4- 10 و 5- 10 از نمونه‌ها را تهیه می‌کنیم و با استفاده از میله شیشه ای از هر کدام از این رقتها روی سطح محیط Blood Agarکه از قبل تهیه شده بطوریکنواخت رقت‌ها را پخش می‌کنیم .
2-4-6-3- اشرشیاکلی O157:H7
Ml 1 از سوسپانسیون باکتری اشرشیاکلی معادل 5/0 مک فارلند را در mL 100از هر کدام از نمونه‌ها‌ی کفیر تلقیح کرده و به مدت نیم ساعت انکوباتورگذاری می‌کنیم و پس از آن از نمونه تلقیح شده رقت‌های 1- 10،‌2-10،‌ 3-10،‌4- 10 و 5- 10 را تهیه کرده و روی محیط کشت اختصاصی این باکتری یعنی مکانکی آگارکشت می‌دهیم.‌پلیت‌ها را انکوباتورگذاری کرده و جوابها را بطور جداگانه پس از 24 ساعت بررسی می‌کنیم.
2-4-6-4- سالمونلا تیفی
ml 1 از سوسپانسیون باکتری معادل 5/0 مک فارلند را در mL 100 از هر کدام از نمونه‌ها ی کفیر تلقیح کرده و به مدت نیم ساعت انکوباتورگذاری میکنیم و پس از آن از نمونه تلقیح شده رقت‌ها ی 1- 10،2-10،‌ 3-10،‌4- 10 و 5- 10 را تهیه کرده و روی محیط کشت اختصاصی این باکتری یعنی بیسموت سولفیت آگارکشت می‌دهیم.‌پلیت‌ها را انکوباتورگذاری کرده و پس از 24 ساعت نتایج را بررسی می‌کنیم.
2-4-6-5- شیگلا سونئی
ml 1 از سوسپانسیون باکتری شیگلا معادل 5/0 مک فارلند را در mL 100از هز کدام از نمونه‌ها ی کفیر تلقیح کرده و به مدت نیم ساعت انکوباتورگذاری میکنیم و پس از آن از نمونه تلقیح شده رقت‌ها ی 1- 10،‌2-10،‌ 3-10،‌4- 10 و 5- 10 را تهیه کرده و روی محیط کشت اختصاصی این باکتری یعنی (s.s agar)کشت میدهیم،.‌پلیت‌ها را انکوباتورگذاری کرده و جوابها را بطور جداگانه پس از 24 ساعت بررسی می‌کنیم.
2-4-6-6- هلیکو باکتر پیلوری
این باکتری برای رشد به محیط آگار خون دار احتیاج دارد.‌پس از تلقیح mL 1 سوسپانسیون باکتری به mL100نمونه دوغ و پس از سپری شدن نیم ساعت از زمان تلقیح در انکوباتورCO2،‌ رقت‌ها ی 1- 10،‌2-10،‌ 3-10،‌4- 10 و 5- 10 از نمونه‌ها را تهیه می‌کنیم و با استفاده از میله شیشه ای از هر کدام از این رقتها روی سطح محیط Blood Agar که از قبل تهیه شده بطور یکنواخت رقتها را پخش می‌کنیم 0

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره دیدگاه یادگیری و فرایند تغییر

فصل سوم
نتایج