این روش بسیار دقیق است ولی وقت زیادی را صرف می‌کند.در این روش رقت‌ها ی مختلف از عامل ضد میکروبی را به همراه محیط کشت مایع و غلظت یکسانی از کشت باکتریایی را در لوله‌ها ی متوالی ریخته و پس از سپری شدن مدت زمان لازم،‌ رشد و یا عدم رشد میکروارگانیسم مورد آزمایش را با توجه به غلظت عامل ضد میکروبی ارزیابی کرده و پایین ترین غلظتی را که توانسته از رشد میکروب‌ها جلوگیری کند به عنوان MIC
عامل ضد میکروب در نظر می‌گیرند[35 ]
1-3-1-2- روش پلیت
در روش رقیق کردن در آگار به جای محیط مایع از محیط جامد استفاده می‌شود.
1-3-2- روش‌ها ی انتشار
اصول: در این روش‌ها ماده مورد آزمایش را روی محیط جامد قرار داده تا به داخل آگار منتشر شود.اگر ماده از عوامل باکتریواستاتیک یا باکتریوسید باشد، نتیجه به صورت‌ها له عدم رشد مشاهده می‌شود.
اندازه‌ها له‌ها،‌ نمادی از غلظت و یا مقدار ماده مورد اندازه گیری می‌باشد.ارتباط خطی بین اندازه‌ها له ولگاریتم غلظت ماده مورد آزمایش وجود دارد.با اندازه گیری قطری که ماده مورد آزمایش انتشار پیدا کرده با توجه به رشد یا عدم رشد باکتری مورد آزمایش و مقایسه آن با استاندارد مشخص،‌ قدرت ماده مورد آزمایش محاسبه می‌شود[35 ] .
انتشار در محیط جامد به 2 روش صورت می‌گیرد:عمودی یا خطی و افقی
1-3-2-1- انتشار عمودی
در این روش حجمی ‌از محلول مورد اندازه گیری در بالای ستونی از محیط کشت جامد حاوی میکروارگانیسم قرار می‌گیرد و اجازه داده می‌شود تا به طرف پایین انتشار یابد.طول ستونی از محیط کشت که در آن رشد یا عدم رشد دیده می‌شود اندازه گیری و غلظت ماده مورد آزمایش مربوط به طول ستون خوانده می‌شود.با مقایسه با منحنی‌های استاندارد مقدار آن مشخص می‌شود.منحنی استاندارد همچنین با تهیه ستون‌ها یی و با رقت‌ها ی معین از استاندارد جسم مورد آزمایش تهیه می‌گردد.این روش به دلیل اشکالات زیر به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حتما بایستی میکروارگانیسم از نوع بی هوازی اختیاری انتخاب شود.
محلول مورد اندازه گیری باید استریل باشد.
در تشخیص منطقه خاتمه عمل اشکال وجود دارد.
روشی پر زحمت بوده و برای شستشو وآماده سازی وسایل احتیاج به دقت زیاد دارد.
تنها مزیت این روش آن است که میزان انتشار در آگار را از نظر جبری بهتر می‌توان معین کرد[35 ] .
1-3-2-2- انتشار افقی
پنج روش انتشار افقی وجود دارد که در تمام آنها ماده مورد آزمایش از قسمت مرکزی به اطراف انتشار یافته و ایجاد ‌هاله‌های رشد یا عدم رشد می‌کند که قطر‌ها له‌ها مربوط به غلظت ماده مورد آزمایش است.
این روش‌ها عبارتند از:
روش سیلندر پلیت
روش چاهک پلیت
روش قطره پلیت
روش دیسک کاغذی
روش دیسک براث که متداول ترین روش برای آزمایش آنتی بیوگرام است که در آن محیط کشت به جای جامد مایع است.
1-3-2-3- فاکتور‌ها ی موثر در ا ندازه گیری به روش انتشار