در مورد اثر کفیر بر سایر باکترها نیز تحقیقاتی صورت گرفته است.
رودریگ در سال 1985و همکاران بهترین فعالیت ضد میکروبی کفیر را علیه S.aureusو Pseudomonas aeurigosnasa با قطر‌ها له عدم رشد به ترتیب 0/30 میلی متر و 2/30 میلی متر گزارش کردند.‌همچنین طبق این بررسی کفیر باعث بازدارندگی رشد S.pyogenes و S.salivariusبا قطر‌ها له عدم رشد به ترتیب 2/27 میلی متر و 9/24 میلی متر می‌شود ]48 [
تیم سویکباس در سال 1994 فعالیت وسیع کفیر را بر علیه کوکوس‌ها ی گرم مثبت،‌ Staphylococcus.aureus و باسیل‌ها ی گرم مثبت گزارش کردند[49 ] .
طبق بررسیهایی که گروه زاکونی در سال 1995انجام دادند نیز کفیر فعالیت بازدارندگی رشد علیه بسیاری از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی را دارد[50 ] .
در ایران متقی و همکاران در سال 1997 تولید کفیر در ایران را مورد بررسی قرار دادند[31 ] .
روجلس و همکاران در سال2000 نشان دادند گونه Lactobacillus K7قطر‌ها له ای در اندازه 19 و 22 میلی متر را به ترتیب بر علیه Clostridium tyrubutyricum و C.perfringensایجاد می‌کند. نواحی که رشد باکتریها توسط کفیرمتوقف شده است.‌در بین بررسی مشابه اندازه قطر‌ها له عدم رشد است که در مورد پروبیوتیک‌ها گزارش شده است[51 ]
در سال 2003 سانتو و همکاران دریافتند که برخی گونه‌ها ی لاکتو باسیلوس جدا شده از دانه‌ها ی کفیرتوانایی اتصال به سلولهایenterocytelike Caco-2 را دارند و در نتیجه از اتصال باکتری Salmonella typhimurium جلوگیری می‌کنند[52 ]
آزمایشات مشابهی نیز در سال 2005 بر روی بقایS.typhimurium و S.aureus طی فرآیند تخمیر کفیر انجام شده است که با توجه به نتایج این بررسی‌ها،این میکرو ارگانیسم‌ها نیز قادر به بقا و رشد طی فرآیند تخمیر هستند [47 ] .
در تحقیق دیگری که توسط فردی به نام لی وهمکاران در سال 2006 انجام شد خواص ضد حساسیت شیر کفیر و شیر سویای کفیر و تاثیرات مفید آنها بر میکروفلور روده ای سنجیده شد.این آزمایش بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شد.نتایج نشان می‌دهد که مصرف این فرآورده به مدت 28 روز توسط حیوانات آزمایشگاهی جمعیت بیفیدوباکترو لاکتوباسیل‌ها ی مدفوعی را افزایش می‌دهد ( P< 0.05 ) .‌در حالی که جمعیت Clostridium perfringens را بطور معنی داری کاهش می‌دهد ( P< 0.05 ) [53 ] .
اولوسوی و همکاران در سال 2007 آزمایشی با عنوان بررسی اثر ضد میکروبی کفیر بر روی برخی عوامل بیماریزا با منشا غذایی انجام دادند .‌سنجش میزان فعالیت ضد باکتریایی کفیر در این تحقیق با روش دیسک گذاری و بر روی باکتریهای Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella enteritidis, Listeria monocytogenes و Escherichia coliانجام شد. نتایج نشان می‌دهد که بهترین تأثیرضد میکروبی کفیر بر علیه باکتری S.aureusبا قطر‌ها له 1/21 میلی متر است[54 ] .
تاکنون مطالعه ای در زمینه اثر کفیر بر روی باک