انکوباتور Electrolux سوئد
هود لامینار ایرفلو ژال ایران
بن ماری بهداد ایران
یخچال ( o C4) آزمایش ایران
فور Laboven ایران
ترازوی دیجیتال A&D ژاپن
اسپکتروفتومتر Bausch& Lomb آلمان
هیتر مگنت Ikamag ایتالیا
pH متر Consort بلژیک
جار بی هوازی شیمی‌فن ایران
کلنی کانتر Biomedical Engineering آلمان
2-2- تهیه نمونه‌ها ی کفیر
از آنجا که در ایران فراورده کفیر فقط به صورت دوغ تولید می‌شوند و تنهاتولید کنندگان این فرآورده دوشرکت کاله وپگاه هستند،‌ در پاییز سال 1388 دو نمونه دوغ کفیر از شرکت‌ها ی کاله و پگاه خریداری شد و برای بررسی و انجام آزمایشات در یخچال نگهداری شد.
2-3- تهیه میکروارگانیسم‌ها
باکتری‌ها ی مورد بررسی شامل Shigella.sonei, Salmonella.typhi ,E.coli O157, Listeria.monocytogenes،‌ Helicobacter.Pylori وVibrio.cholerae به صورت پودر freeze-dried از کلکسیون میکروبی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران خریداری شد.
2-4- روش‌ها
2-4-1- بررسی تعداد کل میکروارگانیسم‌ها ی موجود در دو نمونه کفیر به روش پور پلیت
به منظورسنجش تعداد کل میکروارگانیسم‌ها ی موجود در این دو نوع نمونه کفیر،‌ از روش متداول پور پلیت استفاده شد.‌برای اینکار از دو نوع محیط کشت مولر هینتون براث و پوتیتو دکستروز براث به تعداد لازم تهیه شد و از هر کدام 100 میلی لیتر در ارلن‌ها ی استریل شده ریخته شد.‌سپس به هر کدام از ارلن‌ها 10 میلی لیتر از نمونه‌ها ی کفیر جداگانه تلقیح شد و به مدت 24 ساعت در انکوباتور با دمای 30 درجه سانتی گراد قرار داده شد.پس از 24 ساعت که میکروارگانیسم‌ها ی کفیر در محیط‌ها ی مایع رشد کردند و رسوب شیری رنگی در ته ارلن مشاهده شد،‌ برای جداسازی و خالص سازی این میکروارگانیسم‌ها از این محیط مایع بر روی محیط جامد کشت می‌دهیم.‌برای این کار1 میلی لیتر ازنمونه‌ها به لوله آزمایش حاوی 9 میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل افزوده و بهم زده شد.مجددا به همین صورت رقت‌ها ی متوالی از سوسپانسیون میکروبی تهیه شد (رقت‌ها ی 1- 10،‌2-10،‌ 3-10،‌4- 10 و 5- 10 )یک میلی لیتر از هر رقت درون پلیت‌ها ی استریل ریخته شدو بر روی آنها 20 سی سی محیطهای MHA و MRS وPDA استریل و مذاب به صورت جداگانه ریخته و با حرکت دورانی آرام بهم زده شد.پس از سفت شدن آگارپلیت‌ها ی حاوی محیط MRS تحت شرایط بی هوازی با استفاده از سیستم Gas Pak وجار بی هوازی در دمای 37 درجه سانتیگراد و بقیه پلیت‌ها تحت شرایط هوازی در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت گرمخانه گذاری شدند.کشت‌ها ی میکروبی بعد از 24 ساعت بوسیله دستگاه شمارشگر کلنی شمارش گردید.
به منظور ایجاد شرایط بی هوازی از سیستم Gas Pak وجار بیهوازی استفاده شد: پلیت‌ها به صورت افقی داخل جار چیده شدند.به وسیله یک قطره آب نشانگر بی هوازی مرطوب گردیدو در قسمت بالای جار چنان آویزان شدکه منطقه واکنش بطور آزادانه در تماس با هوا باشد.یکی از بسته‌ها ی گازپک به صورت افقی نگه داشته و بوسیله استوانه مدرج 35 میلی لیتر آب مقطر در طی زمان 20-15 ثانیه بطور یکنواخت به روی آن ریخته شد و بلافاصله داخل جارگذاشته شد، به صورتی که سمت چاپدار بسته به سمت پلیت‌ها قرار گیرد.سپس سریعا در جار به هوازی بسته شد ودردمای مورد نظر قرار گرفت.
از رنگ آمیزی گرم جهت مشاهده شکل ظاهری میکرو ارگانیسم‌ها ی جدا شده از کفیر در زیر میکروسکوپ استفاده شد[36 ] .
2-4-2- انجام آزمایش‌ها ی شناسایی برای باکتری‌ها ی جدا شده از کفیرها
پس از انتخاب کلنی برای نمونه‌ها ی باکتریایی تست کاتالاز و کشت در محیط SIM , TSI قندهای مختلف ( بر اساس تستهای شیمیایی موجود در کتاب برگی برای شناسایی لاکتوباسیل‌ها [37 ] ) انجام شد.برای انجام آزمایش‌ها ی قندی،‌ پس از ساختن محیط پایه MRS و پخش کردن آنها در لوله‌ها ی آزمایش 13 قند مختلف شامل قندهای : آرابینوز، سلولوز، فروکتوز، گالاکتوز، گلوکز،‌ لاکتوز،‌ مالتوز،‌ مافوز،‌ رافینوز، سالیسین،‌ سوربیتول،‌ سوکروز،‌ گزیلوز به هر گونه به طور جداگانه اضافه شد.به میزان% w/v 1 به هر کدام از لوله‌ها باکتری را تلقیح شد،‌ برای هر نمونه قند لوله‌ها ی شاهد هم در نظر گرفته شد.‌سپس انکوباتور گذاری شد(دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت).‌
2-4-3- شمارش میکروارگانیسم‌ها ی کفیر از زمان تولید تا مصرف
برای بررسی پایداری میکروارگانیسمهای موجود در کفیر از زمان تولید تا مصرف از همان روش متداول پورپلیت(روش توضیح داده شده در قسمت یک) استفاده شد.‌از دو نمونه کفیر با تاریخ مصرف صفر یعنی اولین روز تولید تهیه شده،‌ تاریخ مصرف دوغ‌ها 15 روز می‌باشد.‌محیط‌ها ی جامد اختصاصی لاکتوباسیل(MRS) و مخمر(PD) موجود در کفیر را تهیه کرده،‌ رقتهای مختلف کفیر را در آنها تلقیح شد،‌ پس ازسفت شدن محیط‌ها، انکوباتور گذاری شد و روز بعد میکروارگانیسم‌ها ی رشد یافته در محیط شمارش شد.‌این کار را هر 48 ساعت تا پایان تاریخ انقضای هر کدام از نمونه‌ها تکرار شد.