ویبریو کلرا در اولین مرحله جداسازی در شکل باسیل خمیده شبیه به حرف کاما با اندازه ای در حدود 4-2 میکرومتر می‌باشد.با استفاده از یک تاژک قطبی تحرک فعالی دارد.این باکتری‌ها کلنی‌ها ی کروی،‌محدب با سطح صاف را تولید می‌کنند که در نور مایل،‌کدورت داشته ودانه دار هستند.‌به خوبی در دمای 37 درجه سانتیگراد و بر روی بسیاری از انواع محیط کشت (از قبیل محیط‌ها ی حاوی نمک‌ها ی معدنی و آسپاراژین به عنوان منابع کربن ونیتروژن ) رشد می‌کند.ویبریو کلرا به خوبی بر روی آگار تیوسولفات-سیترات _بایل_ سوکروز (محیط TCBS) به خوبی رشد میکند وکلنی‌ها ی زرد رنگی را تولید می‌کند.اکسیداز مثبت است ودر شرایط pH بسیار بالا(5/9-5/8) رشد می‌کندو به سرعت در مجاورت اسید کشته می‌شوند.ویبریو کلرا سوکروز و مانوز را به خوبی تخمیر می‌کند اما توانایی تخمیر ارابینوز را ندارد.مثبت شدن تست اکسیداز،‌یک مرحله کلیدی در شناسایی هر چه سریع تر ویبریوکلرا از بقیه ویبریوها است[32 ] .
1-2-4-2- بیماری زایی
تحت شرایط طبیعی ویبریو کلرا فقط در انسان بیماری زایی دارد.وبا یک عفونت تهاجمی‌نیست.ارگانیسم‌ها در جریان خون وارد نمی‌شوند بلکه درون روده باقی می‌مانندو به میکروویلی‌ها ی حاشیه مسواکی سلول‌ها ی اپی تلیال اتصال می‌یابندو در آنجا تکثیر می‌شوند.طیف عفونت ناشی از ویبریوکلرا میتواند از یک اسهال ملایم تا اسهال شدید و به سرعت کشنده متغیر باشد[33 ] .
1-2-5- هلیکوباکتر پیلوری
هلیکو باکتر پیلوری یک باسیل گرم منفی مارپیچی است که در ارتباط با زخم معده و سرطان معده در انسان مطرح است.
1-2-5-1- ریخت شناسی وکشت
این باکتری تاژک‌ها ی متعددی را در هر قطب خود دارد وتحرک فعالی را نشان می‌دهد.در دمای 37 درجه سانتیگرادو محیط میکرو آئروفیل در مدت زمان 6-3 روز رشد می‌کند.یک ارگانیسم اکسیداز مثبت و کاتالاز مثبت می‌باشد و تولید کننده قدرت مند آنزیم اوره آز است.رشد بهینه ای در7 -6 pH= دارد، بنابر این در pH اسیدی معده کشته شده یا رشد نمی‌کند.موکوس معده در برابر اسید نسبتا غیر قابل نفوذ بوده و ظرفیت بافری قدرتمندی دارد.هلیکوباکترپیلوری در اعماق لایه موکوسی یافت میشود،‌ علاوه بر این یک آنزیم پروتئاز را تولید می‌کند که موکوس معده را تحت تأثیرقرار داده و قدرت انتشار اسید در ورای موکوس را هر چه بیشتر کاهش می‌دهد[10 ] .
1-2-5-2- بیماری زایی
در سنین کمتر از 30 سال هلیکوباترپیلوری در کمتر از 20درصد موارد در مخاط معده وجود دارد اما در سنین 60 سالگی شیوع آن به 60-40% افزایش می‌یابد. این باکتری اغلب موجب التهاب معده،‌گاستریک و کاهش ترشحات اسیدی معده می‌شود [32 ] .
1-2-6- سالمونلا تیفی
سالمونلا‌ها در خانواده بزرگ انترو باکتریاسه قرار دارند.باسیل‌های گرم منفی،بیهوازی اختیاری ودارای واکنش اکسیداز منفی می‌باشند. وجود غشای خارجی سبب می‌شود.این ارگانیسم‌ها به خشکی حساس باشند. بیش از 2400 سروتیپ o دارد که معمولاً به عنوان گونه‌های سالمونلا شناخته می‌شوند.
1-2-6-1- ریخت شناسی و کشت
سالمونلا از نظر اندازه متغیر است.بیشتر گونه‌ها با استفاده از تاژکدار اطرافی،‌متحرک هستند.به سهولت در محیط‌ها ی ساده آزمایشگاهی رشد میکنند اما هرگز لاکتوز یا سوکروز را تخمیر نمی‌نمایند.آنها از سوکروز و گلوکز اسید و گاهی گاز تولید می‌کنند.معمولاً سولفید هیدروژن تولید می‌کنند.در شرایط انجماد برای مدت‌ها ی طولانی در آب باقی می‌مانند.تقریبا همواره از طریق غذا و یا نوشیدنی‌های آلوده و به روش خوراکی وارد می‌شوند[32 ] .
1-2-6-2- بیماری زایی
سالمونلا تیفی و سالمونلا پارا تیفی به میزان بالایی با انسان‌ها سازگاری یافته اند و در حیوانات ایجاد بیماری نمی‌کنند. از حیوانات ومحصولات حیوانی به انسان انتقال می‌یابد وموجب بیماری‌هایی از قبیل التهاب روده،‌ عفونت سیستمیک وتب روده ای می‌شود[32 , 33 ] .
1-3- روش‌ها ی بررسی اثرات ضد میکروبی
تعیین وسنجش حساسیت باکتری‌ها نبست به یک عامل ضد میکروبی در in-vitro را آنتی بیوگرام می‌گویند. برای تعیین حساسیت باکتری‌ها به عامل ضد میکروبی به روش‌های زیر می‌توان عمل کرد: روشهای رقتی و روش‌ها ی انتشار.
در هر دو روش اثر ضد باکتریایی را با استفاده از اثرات آن در جلوگیری از رشد باکتری‌ها سنجیده می‌شود[35 ] .
1-3-1- روشهای رقتی
در این روش از رقیق کردن عامل ضد میکروبی به نسبت‌ها ی معین استفاده می‌شود و خود به دو روش تقسیم می‌شود:
1-3-1-1- روش لوله
که خود دو روش دارد:
1-Micro dilution Method
2-Macro dilution Method