جواب ها در لیست trail قرار داده می شود

ارتباط بین کاربرها و حراج کننده ها و صاحبان منابع از طریق شبکه و لینک های شبکه ای بین ان ها برقرار می شود. طرفیت این لینک ها 1000 بیت بر ثانیه در نظر گرفته شده است.


زمان تاخیر ارسال 10 میلی ثانیه می باشد. حداکثر مقدار فرستادن بسته ها 1500 بایت است.
دو راتر در شبکه موجود است. الگوریتم زمان بندی استفاده شده در راترها FIFO می باشد.
هرکدام از کاربر ها و حراج کنندگان دارای یک شناسه می باشند که با استفاده از ان ها شناخته می‌شوند.
به هر کدام از کاربرها یک حراج کننده اختصاص داده می شود که وظیفه ارسال بسته های حاوی قیمت را دارد. همچنین هر کاربر یک لیست از کارهایی که دارد را در متغیر با نوع Gridlet ذخیره می کند.

فصل 5:
نتیجه گیری و پیشنهادات
مدل های اقتصادی در زمینه مدیریت منابع ناهمگون در پردازش شبکه ای بسیار عملکرد بسیار موثری و قابل قبولی داشته اند. ایده اصلی مدل های اقتصادی از نحوه مبادله کالا در بازار بوده است. این مدل ها به دلیل سادگی و پویایی خود امروزه در بسیاری از الگوریتم های مورد استفاده برای کنترل منابع و زمان بندی کارها مورد استفاده قرار می گیرند. بسیاری از این مدل ها در زمان پاسخ گویی خود هنگام مدیریت منابع دچار ضعف می باشند. در مدل حراج, حراج کنندگان قیمت های مورد نظر خریداران را اعلام می کنند و خریداری که قیمت مناسب را اعلام کرده باشد منبع را بدست می گیرد. این مساله خود باعث می شود که زمان پاسخ گویی به دلیل درخواست خریداران افزایش یابد. در این پایان نامه ما روش جدیدی را به وسیله الگوریتم مورچه در سناریو حراج دو طرفه ارایه کردیم. در این روش با هوشمند سازی منابع, بسته های درخواست پیشنهادی را به سمتی سوق دادیم که هم زمان پاسخ گویی کاهش یابد و هم با هزینه های پایین تری بتوان منابع را در اختیار گرفت. در پیاده سازی انجام گرفته برای سادگی کنترل بسته ها از ساختار شبکه ای استفاده کردیم. این ساختار شامل مسیرها و لینک های بین کاربران و حراج کنندگان, حراج کنندگان و صاحبان منابع می باشد.روش ارایه شده بر روی شبیه ساز GridSim پیاده سازی شد. این شبیه ساز یک نرم افزار متن باز است که با زبان برنامه نویسی جاوا پیاده سازی شده است.
نتایج حاصله از پیاده سازی صورت گرفته نشان می دهد که روش حراج دوطرفه به وسیله الگوریتم مورچه مراحل حراج را کاهش داده که این خود موجب پاسخ گویی سریعتر به درخواست ها شده و منابع با هزینه کمتری در اختیار قرار گرفته می شوند.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع قیمت گذاری رابطه مند و بازار یابی رابطه مند

پیوست الف
کدنویسی‌های پیاده‌سازی برای پایان‌نامه‌درمحیط شبیه‌سازی ‌Greid
1- کلاس AuctionResource
package auction.example01;
import eduni.simjava.Sim_event;
import eduni.simjava.distributions.ContinuousGenerator;
import eduni.simjava.distributions.Sim_uniform_obj;
import gridsim.AllocPolicy;