در فصل پنجم به ارائه پیشنهادات و کارهای آتی می پردازیم. ضمناً در پیوست الف کد سورس نوشته شده در محیطی Gridsim آورده شده است.

پیش زمینه تحقیق

مروری بر الگوریتم های و روش ها
در این بخش به مروری بر کارهای انجام شده در پردازش های شبکه ای می پردازیم. ابتدا به توضیح در مورد روش های اولیه مانند Dynamic level schedulingو سپس به روش های اخیر استفاده شده در این زمینه می پردازیم.


2-2- زمان بندی چندسطحی پویا
در این روش هدف انتخاب بهترین دوتایی زیرکار و ماشین برای زمان بندی می باشد[1]. برای انجام عمل بیان شده یک مدل خاص ارایه شده است. هدف کلی در این روش,کاهش زمان پردازش برنامه می باشد. در محیط های پردازش شبکه ای, الگوریتم های زمان بندی دیگر بر روی زیر کارهای یک برنامه که در میزبان محاسبه گر یا سازمان مجازی اجرا می شود تاکید ندارند . هدف اصلی, زمان بندی به صورتی است که تمامی برنامه های ورودی بتوانند از توان موجود استفاده کنند.
در مقاله [2]با اضافه کردن هیوریستیک به روش ذکر شده,سعی در افزایش کارایی سیستم داشته اند.
2-3- اختصاص سریعترین پردازنده به بزرگترین کار
الگوریتم زمان بندی FPLTF [3]کارها را بر اساس منابعی که در سیستم برای انجام ان وجود تعیین می شود. این روش به دو پارامتر سرعت پردازنده و منابع و حجم کار بستگی دارد. در این روش بزرگترین کار به سریع ترین منبع تعلق می گیرد. اگر تعداد زیادی از کارهای با حجم زیاد وجود داشته باشد, انگاه این روش دارای کارایی بسیار پایین می باشد.
روش FPLTF پویا[4] با توجه به روش استاتیک FPLTF توسعه یافته است. در این روش بالاترین اولویت را به بزرگترین کار داده می شود. در این روش باید داده هایی که برای پردازش لازم است تخمین زده شود.
2-4- صف کارها با تکرار(WQR)
این روش بر مبنای روش WQ می باشد. این روش پردازنده های سریع تر را به کارهایی که حجم زیادی دارند تعلق می گیرد[5]. روش زمان بندی که در این روش استفاده می شود FCFSو رندوم می باشد. WQRکارها را به منظور انتقال به منابع قابل دسترس تکرار می کند. میزان تکرار کارها می تواند توسط کاربر انتخاب شود. هنگامی که یکی از این تکرار ها تمام شد, الگوریتم زمان بندی تکرار بقیه کارها را قطع می کند. یکی از مشکلات این روش زمان زیادی است که برای اختصاص منابع برای عملیات تکرار صورت می گیرد.
2-5- الگوریتم اجتماع مورچگان تعادلی(BACO)
ایده اصلی این روش از روش اجتماع مورچگان گرفته شده است[3]. هدف اصلی این روش کاهش زمان پردازش و میزان بار هر کدام از منابع است. این روش میزان چگالی فرمون را بر اساس وضعیت منابع تغییر می دهد. این کار با به روز رسانی فرمون به صورت محلی و کلی انجام می شود. در این روش با کوتاه کردن زمان پایان کارها, در عین حال که سیستم را در حال تعادلی پردازش نگه می دارد. معماری این زمان بندی پردازش شبکه ای به صورت زیر می باشد. چهار مورد از اجزا به صورت زیر می باشد: پورتال, سرور اطلاعات, الگوریتم زمان بندی کارها و منابع مورد نیاز پردازش. این پورتال به منظور یک رابط برای انجام کارها برای کاربرها استفاده می شود. (در شکل 2-1- ساختار کلی سیستم آمده است)

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد محیط نرم افزار و اعتبارسنجی مدل

شکل2-1. ساختار کلی سیستم
سرور اطلاعات به وسیله سرویس شبکه هواشناسی(NWS)[6]اطلاعات در مورد منابع را جمع اوری می کند. پردازهNWSدر بازه های زمانی معین داده ها را به سرور های داده بازمی گرداند. الگوریتم زمان بندی نیز به وسیله روش BACOانجام می شود. در روش BACOیک مورچه یک کار در پردازش شبکه ای می باشد.فرمون یک مسیر, هزینه استفاده از منبع در پردازش می باشد.
شکل 2-2 نشان دهنده نگاشت انجام شده بین سیستم اجتماع مورچگان و پردازش شبکه‌ای می‌باشد.