د) سپتی سمی
هـ) عفونتهای دیگر شامل عفونت زخم ،‌ پنومونی، پریتونیت و اندوکاردیت است.
1-2-1-3- مقاومت
بیشتر سوشهای کلی باسیل درحرارت 60 درجه سانتیگراد به مدت 15 تا 20 دقیقه از بین می‌روند.‌با وجود این، برخی از سوشها درجه حرارت پاستوریزاسیون را تحمل می‌کنند.‌حساسیت کلی باسیل نسبت به مواد رنگی مانند فوشین و سبز درخشان و برخی مواد شیمیایی از سالمونلاو شیگلا بیشتر است [34 ] .
1-2-2- شیگلاسونئی
باسیل گرم منفی و باریک از خانواده انتروباکتریاسه است.عدم رشد روی محیط سیترات و نداشتن تحرک و منفی بودن H2S،‌ نشانه خوبی برای تشخیص این باکتری می‌باشد.‌علاوه بر این شیگلاها در محیط گلوکز پس از تخمیر،‌ گاز ایجاد نمی‌کنند.( به جز چند گونه شیگلافلکسنری تیپ6 ) [32 ] .
1-2-2-1- ریخت شناسی و کشت
باسیلهای میله ای شکل،‌ گرم منفی،‌ غیر متحرک، بدون کپسول، فاقد اسپور، اندازه آنها 5/0 در 3 میکرون است،‌ بی هوازی اختیاری می‌باشند.در شرایط هوازی بهتر رشد می‌کنند،‌ کلنی‌ها شفاف گرد، محدب با حاشیه صاف می‌باشند.‌مانند همه اعضای آنتروباکتریاسه به آسانی در محیطهای معمولی ( ژلوز،‌ آبگوشت غذایی ) رشد می‌کنند.‌کلنی‌ها ی آن پس از 24 ساعت در روی ژلوز معمولی و SS حدود 3 میلیمتر قطر دارند. این باکتریها روی محیط SSA و DOA بهتر رشد می‌کنند و کلنی‌ها ی بیرنگ ایجاد می‌کنند و کشت باید روی بیشتر از یک محیط کشت باشد.همچنین از محیط انتخابی XLD ( زایلور- لایزین- دزاکسی کولات آگار ) می‌توان استفاده کرد[34 ] .
1-2-2-2- بیماریزایی
عفونت شیگلا معمولاً منحصر به دستگاه گوارش است.‌راهیابی باکتری به گردش خون بسیار نادر است.‌ شیگلا عامل اصلی اسهال خونی نوع باسیلی نزد انسان است که بصورت اپیدمیک و اندمیک ظاهر می‌شود.‌ بیماری شیگلوز در حقیقت بیماری یک کولیت التهابی حاد عفونی است.سندرم اورمی‌همولیتیک در افراد مبتلا به عفونت شیگلادیسانتری تیپ یک بوجود می‌آید [32 ] .
1-2-2-3- مقاومت
مقاومت نسبت به سولفونامید‌ها،استرپتومایسین،کلرامفنیکل وتراسایکلین تقریبا در تمام جهان دیده شده است[32 ] .
1-2-3- لیستریا مونوسیتوجنز
چندین گونه در جنس لیستریا وجود دارند.از میان آنها گونه لیستریا مونوسیتوجنز به عنوان عاملی برای ابتلا به طیف وسیعی از بیماری‌ها نظیر مننژیت در انسان وحیوانات است.
1-2-3-1- ریخت شناسی وکشت
لیستریا مونوسیتوجنزیک باسیل کوتاه،‌گرم مثبت و فاقد اسپور است.در دمای 22 درجه سانتی گراد (اما نه در 37 درجه) یک حرکت غلطان را نشان می‌دهد.بی هوازی اختیاری وکاتالاز مثبت می‌باشد.بر روی محیط‌ها یی از قبیل مولر-هینتون آگار رشد می‌کند.اگر کشت باکتری بر روی اگار حاوی خون گوسفند باشدشناسایی ارگانیسم تسهیل می‌یابد.در این شرایط منطقه کوچکی از همولیز در اطراف و زیر کلنی‌ها مشاهده می‌شود.لیستریا بر روی انواعی از کربوهیدرات‌ها اسید تولید می‌کند اما موجب تولید گاز نمی‌شود[33 ] .
1-2-3-2- بیماری زایی
بعد از خوردن غذاهای آلوده ای از قبیل پنیر یا سبزیجات لستریا مونوسیتوژنزوارد دستگاه گوارش می‌شود.این باکتری یک پروتئین موسوم به اینترنالین در سطح دیواره سلولی خود دارد که با گیرنده ای در سطح سلول‌ها ی اپیتلیال واکنش می‌دهد و فاگوسیتوز ارگانیسم به درون سلول‌ها ی اپیتلیال را هدایت می‌کند.آهن یک فاکتور مهم در قدرت بیماریزایی لیستریا است.لیستریاها سیدوفورهایی را تولید می‌کنند که توانایی برداشت آهن از ترانسفرین را دارند[32 ] .
بیشتر عفونت‌ها ی لیستریادر بالغین سالم بدون علامت و یا به صورت بیماری مشابه آنفولانزای خفیف ظاهر می‌شوند.علایم گوارشی در برخی بیماران ایجاد میشودو بروز بیماری در افراد با نقص ایمنی سلولی شدیدتر است.مننزیت فرم بسیار شایع عفونت لیستریا در بالغین است[33 ] .
1-2-3-3- مقاومت
لیستریا به طور طبیعی به سفالوسپورین‌ها مقاوم است.مقاومت به تتراسایکلین وآمینوگلیکوزید‌ها نیز گزارش شده است[33 ] .
1-2-4- ویبریو کلرا
ویبریوها معمول ترین باکتری‌ها در آب‌ها ی سطحی جهان هستند.آنها باسیل‌ها ی خمیده ی هوازی ومتحرک هستند که یک تازک قطبی دارند.ویبریوکلرا زیر گروه O1و زیر گروه O139 عامل وبا (cholera) در انسان هستند.
1-2-4-1- ریخت شناسی وکشت