3-5-2- باکتری اشریشیاکلیO157:H7
نمونه‌ها ی باکتریE.coli O157H7 با روش متداول پورپلیت در محیط اختصاصی این باکتری یعنی مکانکی آگار هر 30 دقیقه یکبار مورد بررسی قرار گرفتند و از طریق شمارش باکتری‌ها ی زنده،‌ نمودار مدت زمان مرگ برای باکتری رسم شد.‌ در کفیر 1افزایش در تعداد باکتری‌ها بین زمان‌ها ی 5/1 تا 2 ساعت مشاهده شد.هر دو محصول کفیر قادر بودند سطح باکتری‌ها ی زنده را طی مدت زمان کمتر از 6 ساعت به کمتر ازfu/ml 10 برسانند.
3-5-2- باکتری اشریشیاکلی O157:H7
نمونه های باکتری E.coli O157H7 با روش متداول پورپلیت درمحیط اختصاصی این باکتری یعنی مکانکی آگار هر 30 دقیقه یکبار مودر بررسی قرار گرفتند و از طریق شمارش باکتری های زنده ،‌نمودار مدت زمان مرگ برای باکتری رسم شد. هر دو محصول کفیر قا در بودند،‌سطح باکتری های زنده را طی مدت زمان کمتر از 6 ساعت به کمتر از fu/ml 10 برسانند.

نمودار3-3: نمودار مدت زمان مرگ باکتری اشریشیاکلی د ر حضور کفیر‌ها ی 1و2
نمودار 3-3 : نمودار مدت زمان مرگ باکتری اشریشیاکلی
3-5-3- باکتری سالمونلا تیفی
نمونه‌های این باکتری نیز با روش متداول پورپلیت در محیط اختصاصی سالمونلا یعنی بیسوت سولفیت آگار هر 30 دقیقه یکبار قبل از 2 ساعت و بعد از آن در زمان‌ها ی 2،4،6،8،10،12و 24 ساعت مورد بررسی قرار گرفتند و از طریق شمارش باکتری‌ها ی زنده،‌ نمودار مدت زمان مرگ برای باکتری رسم شد.‌ هر دو محصول کفیر قادرند سطح باکتری‌ها ی زنده را طی مدت زمان کمتر از4ساعت به کمتر از cfu/ml 10 برسانند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درباره معاهدات بین المللی و محدوده ی زمانی

نمودار3-4 : نمودار مدت زمان مرگ باکتری سالمونلا در حضور کفیر‌ها ی 1و2
3-5-4- شیگلا سونئی
نتایج مربوط به ابن باکتری دقیقا مشابه باکتری سالمونلا است.تعداد باکتری‌ها ی زنده شیگلا طی 2 ساعت به کمتر از cfu/ml 10 رسید.

نمودار3-5: نمودار مدت زمان مرگ باکتری شیگلا د ر حضور کفیر‌ها ی 1و2
3-5-5- لیستریا مونوسایتوجنز
نمونه‌ها در محیط آگار خون دار با روش متداول پورپلیت هر 30 دقیقه یکبار مورد بررسی قرار گرفتند و از طریق شمارش باکتری‌ها ی زنده،‌ نمودار مدت زمان مرگ برای باکتری رسم شد.‌هر دو محصول کفیر قادر بودند سطح باکتری‌ها ی زنده را طی مدت زمان زیر 2 ساعت به کمتر از cfu/ml 10 برسانند.

نمودار3-6 : نمودار مدت زمان مرگ باکتری لیستریا د ر حضور کفیر‌ها ی 1و2
3-5-6- هلیکو باکتر پیلوری
هر دو محصول کفیر قادر بودند سطح باکتری‌ها ی زنده هلیکو باکتر پیلوری را طی مدت زمان 2 ساعت به کمتر از cfu/ml 10 برسانند.