( .(Van Konignenburg and Van Cittert ,2008
4-کنیفروپسیدا Coniferopsida)): که در منطقه مورد مطالعه نیز از فراوانی خوبی برخوردارند و از لحاظ فراوانی در رتبه دوم قرار می گیرند و از منطقه یورکشایر انگلستان نیز گزارش شده اند.
در اندازه های مختلف از بوته ای تا درختان بزرگ و دارای ویژگی های شاخص ساقه ها و شاخه هایی با بافت چوبی هستند. بیشتر مخروطیان زنده که در زمان حال وجود دارند در ژوراسیک یورکشایر نیز بوده اند اما عده ای هم هستند که نسل آنها از بین رفته و به زمان حاضر نرسیده اند مانند خانواده چیرولیپیداسه (Cheirolepidiaceae)که خانواده بسیار موفقی در طول مزوزوئیک بوده و بیشترین رواج را در یورکشایر داشته اند اما در انتهای کرتاسه از بین رفته اند (ون درهام و دیگران ؛2008) و شاخ و برگ هایی که به عنوان مورفوجنرا Morphogenera)) برای این خانواده در نظر گرفته شده به نام براکیفیلوم Brachyphyllum)) و پاگیوفیلوم می باشد که در یوکشایر اندام تولید مثلی آنها گزارش شده است.مخروط ماده (هایرمرییلا) Hirmeriella)) و دارای پنج لوب و دو اوول می باشد که توسط یک ساختار آویخته مانند پوشیده شده است.مخروط های نر کوچک بنام کلاسوستروبوس (Classostrobus) که گسترش جهانی داشته و نشانه آب و هوای گرم در طول مزوزوئیک بوده اند (Vakhrameev ,1991) .
مخروطیانی از خانواده آراوکاراسه (Araucaraceae) که از طبقات ژوراسیک و کرتاسه بدست آمده نشانه آب و هوای گرم باشرایط پایدار بدون تغییرات زیاد فصلی می باشند امروزه این خانواده بیشتر در مناطق استوایی و نیمه استوایی حضور دارند .
در حال حاضر مخروطیانی مانند خانواده تاکسودیاسه که در منطقه مورد مطالعه نیز یافت شده؛ در نواحی گرم و معتدل می رویند (Vakhrameev ,1991) .
5-اسفنوفیتا (Sphenophyta): یکی از جنس های معروف این شاخه، جنس اکوئیزتوم Equisetites می باشد که در واقع ساقه اسفنوفیتس است.
اکوئیزتوم امروزه گسترش وسیعی از استوا تا نواحی قطبی دارد و بیشتر گونه های آن بین عرض های 40-60 درجه شمالی قرار دارند.از استرالیا؛ نیوزیلند وقطب جنوب گزارش نشده و اکنون حدود 15 گونه از آن شناخته شده است .گونه E . laterale از تریاس تا کرتاسه و از لوراسیا تا گندوانا دیده شده است (Ress and Cleal ,2004) .
با در نظر گرفتن این مطالب برای منطقه مورد مطالعه میتوان چنین نتیجه گرفت که ، بیشترین فراوانی قطعات فروند فسیل های گیاهی یافت شده مربوط به راسته فلیکال ها می باشد .
هر چه طول فروندهای حفظ شده بیشتر باشد و بهتر حفظ شده باشند میتوان نتیجه گرفت که گیاهان منشا آنها نزدیک محیط رسوبگذاری رشد کرده اند و خیای فاصله نداشته و حمل نشده اند .(Barbacka and Bodor ,2008)
با توجه به این نکته میتوان گفت ،در منطقه مورد مطالعه راسته فلیکال ها که در طبقه بندی واسیلف جزء گیاهان محیط مرداب و ساحلی مرطوب هستند پس احتمالا محیط رسوب گذاری نیز مردابی و ساحلی مرطوب می باشد .
محققین دیگری از جمله وزیری (1382) با بررسی شرایط اکولوژیک گیاهان فسیل ناحیه دشت خاک و مقایسه آن با فسیل های گیاهی ناحیه کولگوور اسکاتلند ، نتیجه گرفت که این مجموعه گیاهی متعلق به محیط نزدیک ساحل احتمالا حوضه ای کم عمق در داخل یک دلتا و دور از دسترس امواج بوده است .
فصل ششم
نتیجه گیری
نتایج حاصل از تحقیق :
در مطالعاتی که برای نخستین بار بر روی بخش زغال دار برش گلتوت در سازند دشت خاک صورت گرفت 9 جنس متعلق به راسته های فیلیکالها – بنه تیتال ها و کنیفرالها و ژینگلوال ها و سیکادوفیتا و اکوئیزتال ها شناسایی شد. در این مطالعه راسته فیلیکالها وکنیفرال ها نسبت به سایر راسته ها از فراوانی بیشتری برخوردارهستند.
فیلیکال ها شامل جنس های کلوکیا- فلبوپتریس-کلادوفلبیس است این گیاهان که خاص محیط های ساحلی مرطوب هستند بیشترین فراوانی را در بین نمونه های جمع آوری شده از منطقه برخوردار هستند .
کنیفرال ها که بیشتر شامل جنس پدوزامیتس هستنداز نظر فراوانی دررتبه دوم قرار دارند این گیاهان خاص محیط های خط راس هستند که با شرایط خشک سازگاری بیشتری دارند.
1-با توجه به اینکه در نمونه های یافت شده از جنس Podozamites بیشتر قطعات پینول را شامل می شوند وکمتر فروند گیاه پیدا شده است و با در نظر گرفتن این مطلب که جریان های بزرگ و ناگهانی می توانند سنگواره های گیاهی را از محل اولیه آن ها حمل و جا به جا نمایند می توان نتیجه گرفت که این نمونه ها احتمالا از محیط رویش جابه جا شده اند به همین دلیل نمی توان از آنها جهت تشخیص آب و هوای گذشته استفاده کرد.
2- اکثر نمونه های یافت شده از راسته فیلیکال ها شامل قطعات بزرگ فروند گیاه هستند پس احتمال جابه جایی نمونه ها کمتر است و با توجه به اینکه این گیاهان بیشتر در محیط های مرطوب قابل رویش هستند پس میتوان چنین نتیجه گرفت که محیط مورد مطالعه محیط مردابی و ساحل مرطوب است.
3-با توجه به ماکروفسیل های جنس Cladophlebis and Klukia با سن ژوراسیک میانی که بیشترین فراوانی را در بین جنس های جمع آوری شده از منطقه دارند برای برش گل توت سن ژوراسیک میانی (باژوسین-باتونین) پیشنهاد میشود که توسط محققین دیگر نیز گزارش شده است و همچنین با در نظر گرفتن فراوانی دانه و مخروط در میان نمونه های جمع آوری شده می توان شرایط محیطی مناسب برای رویش گیاه در زمان ژوراسیک میانی رابرای برش گل توت پیشنهاد داد .
فصل هفتم
منابع
7-1- منابع فارسی
آقانباتی، علی .(1383)، زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
حاج ملاعلی، عبدالعظیم، آقانباتی، علی. (1374)، نقشه زمین شناسی راور (1:100000)، تهران: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.