مشابه کل طول ریشه، اثر اصلی هورمون و اثر متقابل هورمون در باکتری بر میانگین طول ریشه معنیدار گردید (به ترتیبP<0.01 و P<0.05) و باکتری اثر معنیداری بر میانگین طول ریشه نداشت (جدول 4-2). بیشترین میانگین طول ریشه در تیمار باکتری Azospirillum تنها و شاهد به مقدار به ترتیب 08/1 و 79/0 سانتیمتر مشاهده گردید که نسبت به دیگر ترکیبها اختلاف معنیداری داشتند (نمودار 4-5). اختلاف بین دیگر تیمارها معنیدار نبود. لارابورا و همکاران (2007) مشاهده کردند تلقیح با باکتری باعث تسریع در پیدایش ریشه در شاخسارههای گیاه فوتینیا شد. همچنین باکتریA. brasilense به همراه هورمون IBA باعث افزایش وزن تر و خشک ریشه (105 و 137 درصد)، سطح ریشه (65 درصد) و وزن تر و خشک هوایی (32 و 62 درصد) گردید. آنها نتیجه گرفتند استفاده از باکتریهای محرک رشد به همراه هورمون اکسین باعث بهبود اندامزایی خواهد شد. 4-5-6 تعداد جوانه رشد کرده
هیچکدام از اثرات اصلی و متقابل تیمارها بر تعداد جوانه رشد کرده ریزنمونه پپرومیا معنیدار نبود (جدول 4-2). میانگین تعداد جوانه در ریزنمونه 8/2 جوانه در شاخساره بود.
4-5-7 توسعه برگی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد هیچکدام از اثرات اصلی و متقابل تیمارها بر توسعه برگ ریزنمونه پپرومیا معنیدار نبود (جدول 4-2).

شکل 4-3 ریزنمونه ریشهدار شده پپرومیا در محیط تلقیح شده با باکتری

شکل 4-4 ریزنمونه پپرومیا تلقیح شده با تیمار باکتریایی محرک رشد
4-6 تاثیر سطوح هورمونی و تلقیح با باکتری بر رشد ریزنمونه جوانه جانبی درون شیشه (چهار هفته بعد از کشت)
خلاصه نتایج تجزیه واریانس اثرات تلقیح با باکتری و سطوح هورمون بر خصوصیات رشدی ریزنمونه جوانه جانبی گیاه پپرومیا 4 هفته بعد از کشت، در جدول 4-3 مشاهده میگردد.
جدول 4-3 خلاصه تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف هورمون و باکتری بر صفات مربوط به رشد درون شیشه ای ریزنمونه جوانه جانبی گیاه پپرومیا
(تاریخ دوم)
اثرات درجه آزادی میانگین مربعات (MS)
تعداد برگ طول ساقه (cm) تعداد ریشه کل طول ریشه (cm) میانگین طول ریشه (cm) تعداد جوانه توسعه برگی
هورمون 2 ns 07/0 * 71/9 * 81/43 ** 47/308 * 84/6 ns 49/25 ns 58/18
باکتری 2 * 84/3 ns 53/1 ** 20/67 ** 32/306 ns 78/1 ns 16/17 ns 32/0
هورمون*باکتری 4 ** 83/3 ns 95/1 ns 64/4 ns 97/56 ns 19/1 ns 20/29 ns 21/5
خطای آزمایشی 18 83/0 10/2 38/8 10/29 37/1 44/11 07/6
خطای نمونه برداری 56 42/0 41/0 45/1 48/28 90/0 92/7 28/1
کل 82
ضریب تغییرات
(%)