نمونه عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود. به گونه‌ای که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی‌های آن قسمت یا گروه یا جامعه بزرگتر باشد (خاکی،1380،ص273)2.
در اکثر پژوهش‌ها به دلیل امکانات، محدودیت‌های زمانی و مکانی نمی‌توان از تمام جامعه آماری استفاده نمود بلکه براساس روش‌های آماری از نمونه‌گیری استفاده می‌گردد. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از الگوی سری زمانی استفاده می‌شود بنابراین به دلیل محدودیت‌های آماری موجود لازم است تا از جامعه آماری، نمونه‌گیری نمود که اطلاعات مربوط به سود و سرمایه آنها در دوره زمانی مناسب و به طور کامل موجود باشد.
بدین ترتیب در طی پرس و جو بهترین منبع آماری نخست به کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران مراجعه نموده تا بتوان اطلاعات مربوط به سود هر سهم را ( به دلیل محدودیت‌های آماری ) در طولانی‌ترین دوره زمانی ممکن استخراج نمود پس از بررسی بیشتر مشخص گردید که اطلاعات کامل در برخی از سال‌های مورد نظر در دوره زمانی مشخص شده وجود ندارد. بدین ترتیب به دنبال نابسامانی‌های موجود در این کتابخانه و پس از صرف زمان و تحمل مشکلات جستجوهای کتابخانه‌ای، ناگزیر از این منبع صرف نظر گردید. از دیگر منابع قابل اطمینان برای دستیابی به اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور، نرم‌افزارهای موجود و رایج در کشور می‌باشد. که رایج‌ترین و مشهورترین این نرم‌افزارها، نرم‌افزار تدبیر پرداز، نرم‌افزار پارس پرتفولیو و نرم‌افزار صحرا می‌باشد که با مراجعه حضوری و مستقیم به شرکت‌های مربوط به این نرم‌افزارها، قابلیت‌ها و توانایی‌های هر کدام از آنها در چارچوب اطلاعات لازم بررسی گردید. و بر مبنای طولانی‌ترین دوره زمانی اطلاعات مورد نظر از سال 1380 به بعد نرم‌افزار صحرا به عنوان مناسب‌ترین منبع گزیده گردید.
از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در پیوست شماره 1 آمده است معاملات بر روی سهام شرکت‌های پتروشیمی اراک اصفهان و خارک در برخی از ماه‌ها متوقف شده بود و سود سهام شرکت‌های شیمیایی سینا، کربن ایران و شرکت معدنی املاح ایران در برخی از ماه‌ها موجود نبود. از شرکت‌های موجود که در نرم‌افزار دارای اطلاعات کامل مربوط به طولانی‌ترین دوره زمانی بودند و برای تجزیه و تحلیل در سری زمانی باکس ـ جنکینز به وسیله نرم‌افزار EVIEWS مناسب بودند شرکت‌های صنایع شیمیایی ایران و پتروشیمی آبادان بر مبنای اطلاعات موجود برای سود هر سهم در دوره زمانی 1377 تا 1387 انتخاب شد.
4-3. مدل روش انجام پژوهش
برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش مراحل زیر انجام می‌گیرد:
1. انتخاب شرکت نمونه براساس محدودیت سری زمانی و استخراج سود واقعی سهام هر سال.
2. انجام آزمون ایستایی بر سود واقعی شرکت‌های برگزیده.
3. محاسبه مناسب‌ترین مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز با استفاده از مشاهدات ایستا شده.
4. محاسبه سود سهام شرکت نمونه به وسیله الگوی برازش شده.
5. استخراج سود سهام پیش‌بینی شده سال شرکت‌های برگزیده.
6. محاسبه خطای نسبی پیش‌بینی برای دوره 1377 تا 1387.
7. آزمون فرضیه آماری و تأیید یا رد فرضیه پژوهش.
نمودار روش پژوهش
انتخاب شرکت‌های برگزیده و استخراج سود واقعی به تفکیک سال
انجام آزمون ایستایی بر سود واقعی شرکت‌های برگزیده
محاسبه مناسب‌ترین الگوی سری زمانی باکس ـ جنکینز با استفاده از مشاهدات ایستا شده
محاسبه خطای نسبی پیش‌بینی یا مقایسه سود واقعی با سود پیش‌بینی شده به وسیله الگو
استخراج سودهای پیش‌بینی شده شرکت‌های برگزیده
پیش‌بینی سود شرکت‌های برگزیده براساس الگوی
به دست آمده
تأیید یا رد فرضیه پژوهش
5-3. جمع‌آوری اطلاعات
یکی از مهم‌ترین الزامات و ضروریات پژوهش، دستیابی به اطلاعات قبل اطمینان و صحیح می‌باشد، زیرا این اطلاعات مبنای تحلیل‌ها و داوری‌های آتی قرار می‌گیرند. در این پژوهش با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌ها در کشور که به دنبال خود الزام در صحت و اطمینان لازم را نیز به همراه دارد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور به عنوان شواهد و اطلاعات گزینش گردید.