میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پراید در سال‌1383تا 1389 پایینتر از استاندارد معاینه فنی (14درصد حجمی) بوده است. بیشترین میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پراید مربوط به مدل سال 84 (93/13 درصد حجمی) و کمترین میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پراید مربوط به مدل سال 87 (42/ 13درصد حجمی) بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پراید در حد مجاز است (شکل 4-21).
شکل 4-21 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پراید تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو زامیاد در سال‌1383تا 1389 از استاندارد معاینه فنی (14درصد حجمی) پایینتر بوده است. بیشترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودرو زامیاد مربوط به مدل سال 89 (03/13 درصد حجمی) و کمترین میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو زامیاد مربوط به مدل سال 85 (76/ 10درصد حجمی) بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو زامیاد در حد مجاز است (شکل 4-22).
شکل 4-22 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو زامیاد تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو در مدل سالهای 1383 تا 1388 پایینتر از استاندارد معاینه فنی (14درصد حجمی) و در سال 1389 کمی بالاتر از حد استاندارد بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو در حد مجاز است. بیشترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو مربوط به مدل سال 89 (15/14 درصد حجمی) و کمترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو مربوط به مدل سال 83 (49/12درصد حجمی) بوده است (شکل 4-23).
شکل 4-23 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو تولیدی سال‌های 1383 تا1389
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پژو 206 در مدل سالهای ‌1384تا 1389 از استاندارد معاینه فنی (14درصد حجمی) بالاتر بوده اما در مدل سال 1383 کمتر از استاندارد معاینه فنی است. بیشترین میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پژو 206 مربوط به مدل سال 85 (15 درصد حجمی) و کمترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودرو پژو 206 مربوط به مدل سال 83 (74/ 13درصد حجمی) بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پژو 206 بیش از حد مجاز است (شکل 4-24).
شکل 4-24 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو 206 تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX در سال‌1384تا 1387 از استاندارد معاینه فنی (14درصد حجمی) پایینتر بوده است. بیشترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX مربوط به مدل سال 89 (33/14 درصد حجمی) و کمترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX مربوط به مدل سال 84 (01/13درصد حجمی) بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX در حد مجاز است (شکل 4-25).
شکل 4-25 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پارس در سال 1383 پایینتر از حد مجاز و در سالهای 1384 تا 1389 از استاندارد معاینه فنی (14درصد حجمی) بوده بالاتر بوده است. بیشترین میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پارس مربوط به مدل سال 88 (77/14 درصد حجمی) و کمترین میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پارس مربوط به مدل سال 83 (87/13درصد حجمی) بوده است. درنتیجه میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پارس بیش از حد مجاز بوده است (شکل 4-26).
شکل 4-26 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پارس تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو سمند در مدل سالهای 1383 تا 1385 پایینتر از حد مجاز و در مدل سالهای 1386 تا 1389 از استاندارد معاینه فنی (14 درصد حجمی) بوده بالاتر بوده است. بیشترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودرو سمند مربوط به مدل سال 89 (71/14 درصد حجمی) و کمترین میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو سمند مربوط به مدل سال 85 (69/12درصد حجمی) بوده است (شکل 4-27).
شکل 4-27 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو سمند تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پیکان در مدل سالهای ‌1376 تا 1383 از استاندارد معاینه فنی (14درصد حجمی) بوده پایینتر بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پیکان در حد مجاز است (شکل4-28).
شکل 4-28 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پیکان تولیدی سال‌های 1376 تا 1383
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو وانت پیکان در سال ‌1376 تا 1383 از استاندارد معاینه فنی که برابر 14 درصد حجمی بوده پایینتر بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو وانت پیکان در حد مجاز است (شکل 4-29)
شکل 4-29 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو وانت پیکان تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو ال90 در سال ‌1386 تا 1389 بالاتر از استاندارد معاینه فنی که برابر 14 درصد حجمی بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو ال90 بیش از حد مجاز است (شکل 4-30).
شکل 4-30 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو ال90 تولیدی سال‌های 1386 تا 1389
آمار مربوط به میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو روآ در مدل سالهای 1385 تا 1388 پایینتر از استاندارد معاینه فنی (14درصد حجمی) در مدل سال 1389 از استاندارد معاینه فنی (14درصد حجمی) بالاتر بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو روآ در حد مجاز است (شکل 4-31).
شکل 4-31 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو روآ تولیدی سال‌های 1385 تا 1389
آمار مربوط به میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای دو شرکت در مدل سالهای 1383 تا 1388 پایینتر از استاندارد معاینه فنی (14 درصد حجمی) بوده است. در مدل سالهای 83 تا 86، CO2 خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو کمتر از سایپا و در مدل سالهای 87 تا 89 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای سایپا کمتر از ایران خودرو بود. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا در حد مجاز هستند (شکل 4-32).
شکل 4-32 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای شرکت سایپا در مدل سال‌های 1383 تا 1389 با شیب کمی رو به کاهش بوده است. در مدل سال 1383(ppm 212) از استاندارد معاینه فنی که (ppm 200) بوده بالاتر و از استاندارد یورو 2 (ppm500) پایینتر است و در سالهای 1384 تا 1389 از استاندارد معاینه فنی و استاندارد یورو 2 پایینتر بوده است. میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای شرکت سایپا در سالهای اخیر در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل 4-33)
شکل 4-33 میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای شرکت سایپا تولیدی سال‌های 1383تا 138