(شکل 4-8).
شکل 4-8 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پراید تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزانCO خروجی اگزوز خودروی زامیاد در مدل سالهای 1383 تا 1385 بالاتر از استاندارد معاینه فنی (2 درصد حجمی) و استاندارد یورو 2 (2/2 درصد حجمی) بود، که حداکثر مقدار در این بازه زمانی مربوط به مدل سال 1383 (86/3درصد حجمی) بوده است. مدلهای سال 1386 تا 1389 جز در مدل سال 1388CO خروجی کاهش پیدا کرده و به زیر استاندارد معاینه فنی و یورو رسید (شکل4-9).
شکل 4-9 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو زامیاد تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
آمار مربوط به میزان CO خروجی از خودروهای شرکت ایران خودرو در مدل سالهای 1383 تا 1389 پایینتر از استاندارد معاینه فنی (2 درصد حجمی) و استاندارد یورو 2 (2/2 درصد حجمی) بوده است. میزان CO خروجی اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو در وضعیت استاندارد قرار دارد. کمترین CO خروجی مربوط به مدل سال 1388 (6/0درصد حجمی) و بیشترین مربوط به مدل سال 1383 ( 41/1 درصد حجمی) بوده است (شکل 4-10).
شکل 4-10 میزان CO خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
آمار مربوط به میزان CO خروجی از خودروی پژو 206 در مدل سالهای 1383 تا 1389 پایینتر از استاندارد معاینه فنی (2 درصد حجمی) و استاندارد یورو 2 (2/2 درصد حجمی) بوده است. بیشترین CO خروجی مربوط به مدل سال 1383 (2/1درصد حجمی) و کمترین مربوط به مدل سال 1386 (14/0 درصد حجمی) بوده است. میزان CO خروجی اگزوز خودروی پژو 206 در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل 4-11).
شکل 4-11 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پژو 206 در فاصله سال‌های 1383 تا 1389
میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX مدل سال‌های 1383 تا 1389 پایینتر از استاندارد معاینه فنی که برابر با (2درصد حجمی) و استاندارد یورو 2 (2/2 درصد حجمی) بوده است. بیشترین میزان CO خروجی درمدل سال 86 (85/0 درصد حجمی) و کمترین میزان مربوط به مدل سال 89 (21/0درصد حجمی) بوده است. میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل 4-12).
شکل 4-12 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پارس در مدل سال‌های 1383 تا 1389 از استاندارد معاینه فنی (2درصد حجمی) و استاندارد یورو 2 (2/2 درصد حجمی) پایینتر بوده است. کمترین مقدار مربوط به مدل سال 88 (09/0 درصد حجمی) و بیشترین مقدار مربوط به مدل سال 87 (96/0 درصد حجمی) میباشد. میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پارس در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل 4-13)
شکل 4-13 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پارس تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان CO خروجی از اگزوز خودرو سمند در مدل سال‌های 1383 تا 1389 از استاندارد معاینه فنی (2 درصد حجمی) و استاندارد یورو 2 (2/2 درصد حجمی) پایینتر بوده است. کمترین میزان مربوط به مدل سال 88 (22/0 درصد حجمی) و بیشترین میزان مربوط به مدل سال 84 (86/0 درصد حجمی) میباشد. میزان CO خروجی از اگزوز خودرو سمند در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل 4-14).
شکل 4-14 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو سمند تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پیکان در مدل سال‌های 1376 تا 1383 بالاتر از استاندارد معاینه فنی (2 درصد حجمی) و استاندارد یورو 2 (2/2 درصد حجمی) بوده است. میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پیکان در مدل سال 1383( 5/2 درصد حجمی) نسبت به مدل سال 1380 ( 6/5 درصد حجمی) 55 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پیکان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد ( شکل 4-15)
شکل 4-15 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پیکان تولیدی سال‌های 1376 تا 1383
میزان CO خروجی از اگزوز خودرو وانت پیکان در مدل سال‌های 1383 تا 1385 پایینتر از استاندارد معاینه فنی (2 درصد حجمی) و استاندارد یورو 2 (2/2 درصد حجمی) بوده است ولی در مدل سالهای 1386 و 1389 بالاتر از حد استاندارد بوده است. کمترین میزان CO مربوط به مدل سال 85 (85/0 درصد حجمی) و بیشترین میزان در مدل سال 89 (9/3) بود (شکل 4-16).
شکل 4-16 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو وانت پیکان تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان CO خروجی از اگزوز خودرو ال 90 در مدل سال‌های 1386 تا پایینتر 1389 از استاندارد معاینه فنی که برابر با (2 درصد حجمی) و استاندارد یورو 2 (2/2 درصد حجمی) بوده است. این میزان درمدل سال 88 بالاترین مقدار خود (25/0 درصد حجمی) بوده و در سالهای قبل و بعد در حد صفر بوده است. در نتیجه میتوان گفت میزان CO خروجی از اگزوز خودرو ال 90 در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل 4-17).
شکل 4-17 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو ال90 تولیدی سال‌های 1386 تا 1389
مقدارCO خروجی از اگزوز خودرو روآ سالهای 1385 تا 1389 پایینتر از استاندارد معاینه فنی (2 درصد حجمی) و استاندارد یورو 2 (2/2 درصد حجمی) بوده است. بیشترین مقدار CO خروجی از اگزوز خودرو روآ در مدل سال 1386 (4/1درصد حجمی ) و کمترین میزان در مدل سال 1389 مقدار آن(03/0 درصد حجمی) بوده است. میزان در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل 4-18).
شکل 4-18 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو روآ تولیدی سال‌های 1385 تا 1389
میزان CO خروجی از اگزوز خودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا در مدل سال‌های 1383 تا 1389 پایینتر از حد استاندار معاینه فنی و یورو 2 بود. به طور کلی میزان CO خروجی شرکت ایران خودرو جز در مدل سال 83 در سایر سالها کمتر از سایپا بوده است. بیشترین CO خروجی از اگزوز خودروهای ایران خودرو مربوط به مدل سال 83 (41/1) و کمترین آن مربوط به مدل سال 88 (6/0) بوده است. بیشترین CO خروجی از اگزوز خودروهای سایپا مربوط به مدل سال 83 (1/1) و کمترین آن مربوط به مدل سال 88 (73/0) بوده است (شکل4-19).
شکل 4-19 میزان COخروجی از اگزوز خودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا تولیدی سال‌های 1383تا 1389
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای شرکت سایپا در سال‌1383تا 1389 پایینتر از استاندارد معاینه فنی (14درصد حجمی) بوده است. کمترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودروهای شرکت سایپا مربوط به مدل سال 87 (39/13 درصد حجمی) و بیشترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودروهای شرکت سایپا مربوط به مدل سال 84 (69/13درصد حجمی) بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای شرکت سایپا در حد مجاز است (شکل 4-20).
شکل 4-20 میزان CO2 خروجی از اگزوز شرکت سایپا تولیدی سال‌های 1383 تا 1389