میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پراید مدل سال‌های 1384 تا 1389 پایینتر از استاندارد معاینه فنی (ppm 200) و استاندارد یورو 2 ( ppm500 ) بوده به جز مدل سال 1383 (ppm 227) که بالاتر از حد مجاز بوده است. میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پراید در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل 4-34).
شکل 4-34 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پراید تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان HC خروجی از اگزوز خودرو زامیاد در مدل سالهای 1383 تا 1386از استاندارد معاینه فنی (ppm 200) بالاتر بوده ولی نسبت به استاندارد یورو 2 (ppm500 ) پایینتر بوده است. میزان HC خروجی در مدل سال 85 بالاترین مقدار خود (ppm 353) بوده و در سالهای بعد با نوسانهایی رو به کاهش بوده که در سال 1389 به کمترین مقدار خود( ppm 78) رسیده است (شکل 4-35).
شکل 4-35 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو زامیاد تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو در مدل سال‌های 1383 تا 1389با شیب کمی رو به کاهش بوده است. مدل سال 1383 بالاتر از استاندارد معاینه فنی (ppm 200) بوده است و از 1384 تا 1389 پایینتر از استاندارد معاینه فنی بوده است. بیشترین میزان HC خروجی مدل سال 83 (ppm 274) و کمترین میزان مدل سال 89 ( ppm 94) بوده. میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو در سالهای اخیر در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل 4-36).
شکل 4-36 میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو تولیدی سال‌های 1383تا 1389
میزان HC خروجی از اگزوز خودرو 206 در مدل سال‌های 1383 تا 1389 پایینتر از استاندارد معاینه فنی (ppm 200) و استاندارد یورو 2 (ppm500) بوده است. این میزان HC خروجی از اگزوز در مدل سال 83 بالاترین مقدار خود ( ppm 146) بوده و در مدل سال 86 پایینترین مقدار خود (ppm 19) بوده است. میزان HC خروجی از اگزوز خودرو 206 در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل4-37).
شکل 4-37 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو 206 تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX جز در مدل سال‌های 1384 و 1385 که بالاتر از استاندارد معاینه فنی(ppm 200) و استاندارد یورو 2( ppm500) پایینتر بود در سایر سالهای 1385 تا 1389 پایینتر از استاندارد معاینه فنی و یورو بوده است. این میزان درسال89 پایینترین مقدار خود ppm3/58 بوده است. بر این اساس میتوان گفت میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل 4-38)
شکل 4-38 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پارس در مدل سال‌های 1383 تا 1389 نشان میدهد پایینتر از استاندارد معاینه فنی (ppm 200) و استاندارد یورو 2 (ppm 500 ) بوده است. در این میان بین سالهای 83 تا 89 نوساناتی در میزان HC خروجی از اگزوز خودرو وجود داشت که بیشترین میزان آن درسال86 (ppm180) و کمترین میزان در سال89 (ppm 58 ) بوده است. میتوان گفت که میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پارس در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل 4-39).
شکل 4-39 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پارس تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان HC خروجی از اگزوز خودرو سمند در مدل سال‌های 1383 تا 1389با نوساناتی رو به کاهش بوده است. آمار نشان میدهد که در سال های 1383 تا 1389 پایینتر از استاندارد معاینه فنی (ppm 200) و از استاندارد یورو 2 (ppm 500 ) بوده است. بالاترین مقدار مربوط به مدل سال 84 (ppm200) و کمترین میزان مربوط به مدل سال 88 (ppm 65) بوده است. میزان HC خروجی از اگزوز خودرو سمند در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل 4-40)
شکل 4-40 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو سمند تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پیکان در مدل سال‌های 1376 تا 1383 بالاتر از استاندارد معاینه فنی(ppm200) و استاندارد یورو 2(ppm500) بوده است. مدل سال 83 در مقایسه با مدل سال 78 به میزان (ppm 1312)، HC خروجی حدود 60 درصد کاهش یافته است. میزانHC خروجی از اگزوز خودرو پیکان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد (شکل 4-41)
شکل 4-41 میزان HCخروجی از اگزوز خودرو پیکان تولیدی سال‌های 1376 تا 1383
میزان HC خروجی از اگزوز خودرو وانت پیکان در مدل سال‌های 1383 تا 1389 بالاتر از استاندارد معاینه فنی (ppm 200) بوده ولی از استاندارد یورو 2 ( ppm500 ) پایینتر بوده است. میزان HC خروجی از اگزوز خودرو وانت پیکان در مدل سال‌های 83 تا 89 رو به کاهش بوده و در 87 به کمترین مقدار خود ( ppm205 ) اما مدل 87 به بعد میزان خروجی افزایش یافت بیشترین مقدار خروجی در مدل سال 88 (ppm 434 ) بوده است. میزان HC خروجی از اگزوز خودرو وانت پیکان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد (4-42).
شکل 4-42 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو وانت پیکان تولیدی سال‌های 1383 تا 1389
میزان HC خروجی از اگزوز خودرو ال 90 در مدل سال‌های 1386 تا 1389 پایینتر از استاندارد معاینه فنی (ppm200) و نیز از استاندارد یورو 2 (ppm 500) بوده است. این میزان در سالیان اخیر در حد صفر بوده است. میزان HC خروجی از اگزوز خودرو ال 90 در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل4-43).
شکل 4-43 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو ال90 تولیدی سال‌های 1386 تا 1389
میزان HC خروجی از اگزوز خودرو روآ در مدل سال‌های 1385 تا 1389با شیب زیادی رو به کاهش بوده است. آمار نشان میدهد که میزان HC خروجی از اگزوز خودرو روآ در مدل سال 1385 (ppm 528 ) از استاندارد معاینه فنی (ppm 200) و استاندارد یورو 2 (ppm 500) بالاتر بوده و نیز در مدل سال 1386و 1387 از استاندارد معاینه فنی بالاتر ولی از استاندارد یورو2 پایینتربوده و در مدل سال 1388و 1389 به زیر دو استاندارد رسیده است. پایینترین میزان HC خروجی در مدل سال 89 (ppm 57) بوده است (شکل 4-44).
شکل 4-44 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو روآ تولیدی سال‌های 1385 تا 1389
میزان آلاینده HC در مدل سال‌های 1383 تا 1389 با شیب کمی در دو شرکت رو به کاهش بوده است. مدل سال 1383 خودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا بالاتر از استاندارد معاینه فنی (ppm200) بوده و در مدل سالهای 1384 تا 1389 پایینتر از استاندارد معاینه فنی(ppm 200) و استاندارد یورو 2 (ppm 500) بوده است. میزان HC خروجی از اگزوز درخودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا در سالهای اخیر در وضعیت استانداردی قرار دارند (شکل 4-45).
شکل 4-45 میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا تولیدی سال‌های 1383تا 1389
4-4- یافتههای استنباطی
4-4-1- یافته مربوط به آزمون همبستگی پیرسون