متغیر کنترل:متغیری است که درمطالعه مدنظر نبوده و به همین دلیل اثر آن مورد کنترل واقع میشود(عباس زاده،1380،ص 181-183).
متغیرهای این تحقیق را مسئولیت های اجتماعی مدیران و ارتباطات تجاری آنها تشکیل میدهد.این تحقیق از نوع همبستگی بوده که این مدل ، با استفاده از روشهایی همچون همبستگی پیرسون و یا اسپیرمن که باتوجه به نوع داده ها(پارامتری یا ناپارامتری)،انتخاب میشوند، مورد بررسی قرار می گیرد.
3-5 جامعه پژوهش
جامعه به مجموعه ای از افراد گفته می شود که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفات مورد توجه میباشد. جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را شامل شود (ظهوری،1387 :98).جامعه مورد بررسی درتحقیق حاضر کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
3-6 روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه
با توجه به موضوع این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از میان 365 شرکت بورسی با توجه به فرمول کوکران 70 شرکت به تصادف انتخاب گردید سپس با توجه به موضوع پژوهش، طبقه مدیران انتخاب شده و 3 نفراز مدیران این شرکتها(مدیر مالی،مدیر تولید ومدیر منابع انسانی) تعیین گردید که برابر 200 نفر هستند.بنابراین تعدادی از مدیران این 70 شرکت بورسی به عنوان نمونه در پژوهش حاضر شرکت کرده و پرسشنامه مسئولیت اجتماعی میان این افراد توزیع گردید..
-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
هر پدیدهای از نظرکیفی و کمی ویژگیهایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگیها، به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است.این پدیده به عنوان تغیر در طول زمان دچاردگرگونی و تحول میگردند.
هدف هرتحقیق اعم از توصیفی یا تبیینی، دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راهحل برای مسئله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به دادههایی است که از طریق آنها بتوان فرضیههایی که به عنوان پاسخهای احتمالی و موقتی برای مسئله تحقیق مطرح شدهاند را آزمون کرد، پژوهشگر باید با ابزارهایی، دادههای لازم را جمعآوری نماید و با تحلیل پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیهها بپردازد(خاکی،1382)
مهمترین نتیجه حاصل از به کارگیری روشهای تحقیق برای محقق بالا بردن درجه اطمینان به نتایج تحقیق است.پژوهشگر میبایست با شناخت دقیق از اهداف، مسئله وسوالات تحقیق، روش تحقیق خود را از بعد هدف و روش انتخاب کند تا مسیر صحیحی را برای رسیدن به پاسخ سوالاتش بپیماید.
در این تحقیق برای گردآوری داده ها از روش پرسشنامهای استفاده شده است بدین ترتیب که داده های بدست آمده از پرسشنامه توزیع شده در بین مدیران بورس اوراق بهادار را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.بدین منظور، ابتدا پایایی پرسشنامه مورد سنجش قرار میگیرد. اگر پایایی پرسشنامه از 0.7 بیشتر باشد، پایایی تایید شده و در ادامه از مدلهای آماری (همبستگی) برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده خواهد شد. ابزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار spss19 میباشد.
1-3-7.روشهای تحلیل دادهها:
1-1-3-7:آمار استنباطی و آمار توصیفی
در یک پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان از روشهای موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده میگردد. بنابراین هدف آمار توصیفی یا descriptive محاسبه پارامترهای جامعه با استفاده از سرشماری تمامی عناصر جامعه است.
در آمار استنباطی یا inferential پژوهشگر با استفاده مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری، آماره ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده می شود.
پارامتر شاخص بدست آمده از جامعه آماری با استفاده از سرشماری است و شاخص بدست آمده از یک نمونه n تائی از جامعه آماره نامیده می شود. برای مثال میانگین جامعه یا µ یک پارامتر مهم جامعه است. چون میانگین جامعه همیشه در دسترس نیست به همین خاطر از میانگین نمونه یا که آماره برآورد کننده پارامتر µ است در بسیاری موارد استفاده می شود.
2-1-3-7.ضریب آلفای کرونباخ:ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی ازمتداولترین روشهای اندازه گیری اعتماد پذیری و یا پایائی پرسشنامههاست. منظور از اعتبار یا پایایی پرسشنامه این است که اگر صفتهای مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمانهای مختلف مجددا اندازه گیری شوند، نتایج تقریبا یکسان حاصله شود.
 ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، عقاید و … بکار می رود. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاسهاست. مقیاس عبارتند از دستهای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیتها اختصاص داده می شود. رایجترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی بکار می رود مقیاس لیکرت است. در مقیاس لیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویهها استوار است. بدین ترتیب به هر گویه نمراتی (مثلا از1 تا 5 برای مقیاس لیکرت 5 گویه ای) داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویهها می گیرد نمایانگر گرایش او خواهد بود.
با استفاده از تعریف آلفای کرونباخ می توان نتیجه گرفت: (1) هرقدرهمبستگی مثبت بین سوالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شدو بالعکس، (2) هر قدر واریانس میانگین سوالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد، (3) افزایش تعداد سوالات تاثیرمثبت و یا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سوالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت، (4) افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سوالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد.
بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به 1نزدیکترباشد، همبستگی درونی بین سوالات بیشتر و در نتیجه پرسشها همگنترخواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی 0.4را کم، 0.7را قابل قبول، و ضریب 0.9 را زیاد پیشنهاد کرده. بدیهی است درصورت پایین بودن مقدار آلفا، بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسشها مقدارآن را می توان افزایش داد.
3-1-3-7.آزمون اسمیرنوف-کلموگروف:این آزمون که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای ا،ان،کلموگروف و ان،وی،اسمیرنوف به این نام خوانده میشود،روش ناپارامتری سادهای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است؛ بنابراین آزمون اسمیرنوف-کلموگروف،روش دیگری علاوه برروش کای-مربع برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی است(مقتدی هاشمیپرست،1382).
اگر بخواهیم ببینیم که دو یا چند نمونه دارای توزیع نامعلوم یکسان هستند یا نه، طبیعی به نظر میرسد که توزیع تجربی آنها با هم مقایسه شود تا میزان شباهت آنها مشخص گردد. کلموگروف-اسمیرنوف شیوههای آماری هستند که در آنها ماکزیمم فاصله عمودی بین این توزیع، به عنوان اندازهای برای چگونگی تشابه با یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به اینکه بسیاری از آزمونهای پارامتریک بر مینای نرمال بودن دادهها بنا نهاده شده است، واکاوی با این پیش فرض بکار میرود که توزیع دادهها،در یک جامعه در سطح نمونهای گزینش شده از جامعه یاد شده با توزیع نرمال پیروی نماید؛ بنابراین، لازم است قبل از پرداختن به تحلیلهای آماری و بررسی متغیرها، نوع توزیع آنها را مشخص نمود. بدین منظور با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن دادهها مورد بررسی قرار گرفتهاند.
قاعده تصمیمگیری:H0 را درسطح 95درصد رد میکنیم اگر مقدار سطح معناداری حاصل از آزمون اسمیرنوف-کلموگروف از 0.05 کمتر باشد. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
دادهها نرمال هستند:H0
داده هانرمال نیستند:H1