زمان در دسترس برای اتمام پروژه
محدوده‌ی کلی و پیچیدگی پروژه
امکان مرحله ای کردن(همپوشانی)
توانایی کارکنان کارفرما برای مدیریت پروژه
نحوه ی مطلوب توزیع ریسک
توانایی بودجه ریزی
توانایی مالی کارفرما
توجه: در این تحقیق معیارهای منتخب جهت غربال‌‌سازی استراتژی‌ها براساس معیارهای اسکیدمور و مارسدن می‌باشد.
2-12 استفاده از روش غربال‌سازی فازی
سیستم غربال‌‌سازی فازی اولین بار توسط یاگر در سال ١٩٩٣ معرفی شد که در این سیستم از بین تعداد زیادی گزینه، زیرمجموعه‌ای کوچک از آن جهت بررسی انتخاب می‌شود. از این روش در بسیاری از مسائل مانند تشخیص‌های پزشکی، تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی استفاده می‌گردد(یاگر، 1993). در این متدلوژی از مقیاس‌های غیر عددی برای غربال‌‌سازی استفاده می گردد.
مرحله اول
سیستم غربال‌‌سازی فازی یک فرآیند دومرحله‌ای است. در مرحله‌ی اول از هر فرد خبره به صورت انفرادی خواسته می‌شود تا در قالب مقیاس‌های زبانی، از هر گزینه یک ارزیابی داشته باشد. این ارزیابی بر اساس معیارهای مختلفی می‌باشد. به عبارتی دیگر هر فرد خبره باید بیان کند که هر گزینه تا چه میزان معیارهای مختلف را اقناع می‌کند. به عبارتی امکان اقناع معیارها توسط گزینه‌ها به چه مقدار است. همچنین ممکن است درجه اهمیت معیارها با یکدیگر متفاوت باشد. علت استفاده از مقیاس‌های زبانی این است که باعث سهولت ارزیاب در تهیه‌ی یک ارزیابی واحد در ارتباط با هر گزینه می‌شود.
در مرحله‌ی دوم، ارزیابی فردی افراد خبره با یکدیگر ادغام می‌گردد تا به یک ارزش زبانی جامع و کلی دست یابیم که این ارزیابی می‌تواند به تصمیم‌گیرنده در انتخاب فرآیند کمک کند، به عبارتی به عنوان راهنما در فرآیند تصمیم‌گیری استفاده می‌شود.
برای غربال‌‌سازی به سه عنصر نیازداریم:
مجموعه‌ی گزینه‌ها که با x نمایش می‌دهیم. در اینجا ما می‌خواهیم زیرمجموعه‌ای کوچک از آن را جهت بررسی انتخاب کنیم.
(2-1)
X=
در رابطه‌ی بالا p برابر با ماکسیمم گزینه‌های موجود است.
مجموعه‌ی خبرگان که با A نمایش می‌دهیم. خبرگان افرادی هستند که نظرشان حتما باید در فرآیند تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرد.
(2-2)
A=
در رابطه‌ی فوق، r برابر با ماکسیمم تعداد خبرگان است.
مجموعه‌ای از معیارها که جهت غربال‌‌سازی یا فیلترکردن گزینه‌ها انتخاب می‌گردد که با C نمایش می‌دهیم.
(2-3)