همانطور که در شکل زیر آمده است، به آرایهی آنتنهای مفروض در قسمت 6-5-4 یک آنتن دیگر از همان نوع آنتن یاگی- اودا اضافه میکنیم. مانند قسمت قبل، این آرایه توسط جبهه موجهایی که از زوایای 30 تا 90 درجه با گامهای 5 درجه به آنها برخورد میکنند تحریک میشوند. اندازه و فاز ولتاژ ترمینال آنتنها در حالت بدون تزویج و با تزویج، بصورت نمودار در شکلهای 6-38 تا 6-40 رسم شده است.
شکل 6-37: چیدمان افقی چهار آنتن یاگی- اودا به فاصلهی 0.5 از هم

شکل 6-38: تغییر اندازهی ولتاژ ترمینال در چهار آنتن یاگی- اودای فوق در دو حالت با تزویج و بدون تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج

شکل 6-39: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار آنتن یاگی- اودای فوق در حالت بدون تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج

شکل 6- 40: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار آنتن یاگی- اودای فوق در حالت با تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج
با توجه به نتایج شبیهسازیها که بصورت نمودار نشان داده شده است، نکتهی قابل توجه در این قسمت، مقاوم بودن فاز آنتنها نسبت به تزویج متقابلشان است. مثلا در هر دو حالت، فاز آنتنها در زاویهی 90 درجه باهم برابر ودر هر دو حالت حدود 70 درجه است. همانطور که از شکل 6-40 پیداست نتایج شبیهسازی این آرایه روند بهتری را در حالت با تزویج، نسبت به سایر آرایههای مفروضمان طی میکند. بعنوان مثال، در زاویهی تحریک 30 درجه، نه تنها اختلاف فاز بین ولتاژ ترمینال آنتنها بسیار نزدیک به حالت بدون تزویج است، بلکه خود فاز ولتاژ ترمینال آنتنها نیز بسیار نزدیک به حالت بدون تزویج است. با توجه به مطالب ذکر شده،


بهتر دانستیم بمنظور ادامهی شبیهسازی خود برای جهتیابی هدف، از آرایهی فوق برای آنتن گیرندهی رادار پسیو استفاده کنیم.

6-6- محاسبهی زاویهی ورود یک جبهه موج به آرایهی افقی 4 آنتن یاگی- اودا
با استفاده از نرمافزار طراحی شده، ولتاژ V (ولتاژ ترمینال هر آنتن در آرایه یاگی- اودا ) و U (ولتاژ ترمینال در حالت بدون تزویج) برای زوایای 30 تا 150 درجه با گامهای 5 درجه محاسبه شده است. ماتریس کالیبراسیون C را با استفاده از رابطهی (2-13) برای 11 ترکیب مختلف از انتخاب زاویهها محاسبه شده است . همچنین ماتریس امپدانس متقابل برای دو حالت در زوایای 80 و 85 و 90 () و 30 و 90 و 150 () محاسبه شده است.
6-6-1- ماتریسهای ولتاژ ترمینال آنتنها با زیر نویس زاویه برخورد جبههموج
(6-1)
6-6-2- ماتریسهای ولتاژ بدون تزویج ترمینال آنتنها با زیر نویس زاویه برخورد جبههموج
(6-2)
6-6-3- محاسبهی ماتریسهای کالیبراسیون
برای محاسبهی ماتریس کالیبراسیون، احتیاج به چهار ماتریس متفاوت از ولتاژ ترمینال آرایه در دو حالت با و بدون تزویج را داریم. بطوریکه هر یک از ماتریسها شامل ولتاژ ترمینال چهار آنتن آرایهمان باشد که توسط یک جبههموج ورودی با زاویهی خاص تحریک شده است.
(6-3الف)
(6-3ب)