میانگین هندسی نتایج حاصله از پرسشنامهها، مقایسه زوجی معیارهای مؤثر بر تغذیه آبهای زیرزمینی را به دست آورد که نشاندهنده اهمیت یا ارجحیت یک نقشه نسبت به نقشه سطح بالاتر (هدف مطالعه) مطابق با جدول 3-2 میباشد. برای این کار از روش ساعتی که در آن قضاوتهای شفاهی به مقادیر کمی تبدیل میشوند استفاده شد.
جدول 3-2- مقادیر ترجیحات برای مقایسههای زوجی (قدسی پور، 1385)
مقدار عددی
ترجیحات (قضاوت شفاهی)
9
کاملاً مرجح یا کاملاً مهم‌تر یا کاملاً مطلوب‌تر (Extremely Preferred)
7
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی (Very Strongly Preferred)
5
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی (Strongly Preferred)
3
کمی مرجح یا کمی مهم‌تر یا کمی مطلوب‌تر (Moderately Preferred)
1
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان (Equally Preferred)
2، 4، 6 و 8
ترجیحات بین فواصل فوق
ماتریس مقایسات زوجی هریک از متخصصین به‌صورت جداگانه وارد نرمافزار EC11 شده و سپس با استفاده از دستور ترکیب مقایسههای انفرادی، ماتریس ترکیب‌شده، به دست میآید و برای تعیین وزن نهایی هرکدام از معیارها مورداستفاده قرار گرفت.
3-4- سازگاری در قضاوتها
تقریباً تمامی محاسبات مربوط به AHP بر اساس قضاوت اولیه تصمیمگیرنده که در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر میشود، صورت میپذیرد و هرگونه خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینهها و شاخصها نتیجه نهایی حاصل از محاسبات را مخدوش میسازد. نسبت سازگاری (CR) سازگاری قضاوتها را مشخص ساخته و نشان میدهد تا چه حد میتوان به اولویتهای حاصل از مقایسات اعتماد کرد. وقتی تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازگاری مقایسات به‌راحتی میسر نیست. در حالت کلی اگر نسبت سازگاری کمتر از 1/0 باشد سازگاری مقایسات قابل‌قبول است (Mehregan, 2009).
بدین منظور پس از محاسبه بردار مجموع وزنی (WSV) و بردار سازگاری (CV) میانگین عناصر برداری سازگاری (µmax) به دست آمد. برای محاسبه نسبت سازگاری، شاخص سازگاری (CI) نیز از رابطه 3-7 به‌دست‌آمده و درنهایت با به‌کارگیری رابطه 3-8 نسبت سازگاری محاسبه شد (Alonso & Lamata, 2006).
رابطه 3-7
رابطه 3-8
در این تحقیق RI (شاخص تصادفی) با توجه به تعداد معیارها و زیرمعیارها (5 و 4) برابر 12/1 و 9/0 میباشد (Mehregan, 2009).
قضاوتها به این صورت انجام میگیرد که اهمیت هر مشخصه سطری نسبت به هر مشخصه ستونی سنجیده میشود. بدین ترتیب که در صورت ارجحیت عوامل سطر از عدد صحیح و در صورت ارجحیت عامل ستون از کسر اعداد با صورت 1 استفاده میشود. به‌عنوان‌مثال در صورت ارجحیت کامل معیار سطر نسبت به معیار ستون، از عدد 6 و در صورت ارجحیت کامل معیار ستون نسبت به معیار سطر، از کسر این عدد به‌صورت 6/1 استفاده میشود.
یکی از مزایای فرایند سلسله مراتبی، کنترل سازگاری تصمیم است به‌عبارت‌دیگر همواره در فرایند تحلیل سلسله مراتبی می‌توان میزان سازگاری تصمیم را محاسبه نمود و نسبت به خوب و بد بودن و یا قابل‌قبول و مردود بودن آن، قضاوت نمود؛ یعنی اگر اهمیت معیار A دو برابر معیار B و اهمیت معیار دوم سه برابر اهمیت معیار C باشد، در حالت سازگاری انتظار این است که اهمیت معیار A شش برابر یا نزدیک شش برابر معیار C باشد.
پس از محاسبه اوزان معیارهای و زیرمعیارهای مؤثر بر پژوهش و همچنین تهیه نقشه وزنی معیارها و تلفیق آن‌ها، لایه به‌دست‌آمده بر نقشه محدودیت ضرب و نقشه توانمندی تغذیه مصنوعی به دست آمد. لازم به ذکر است که نقشه محدودیت از روی نقشه کاربری زمین به دست آمد. در تغذیه مصنوعی باید تا حد امکان از زمینهای کم‌ارزش برای اجرای طرح بهره برد و از زمینهای کشاورزی فاصله گرفت.