نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5. مقدمه
با بررسی و مقایسه پیش‌بینی‌های مدل از سود هر سهم شرکت‌های نمونه مشاهده کردیم که فرض اصلی پژوهش مبنی بر دقیق بودن پیش‌بینی الگوی باکس ـ جنکینز پذیرفته شد.
در این قسمت ضمن تأکید بر نتایج حاصل شده از آزمون فرض‌ها، بر یافته‌های پژوهش نیز در کنار آن مورد اشاره قرار می‌گیرد.
در ضمن پس از مرور اهم رویه‌های پژوهش، محدودیت‌های آن و در نهایت پیشنهادهای مفید برای پژوهش‌های آتی ذکر شده است.
2-5- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
در این بخش به بررسی و پاسخگویی به این سؤال می‌پردازیم که آیا مدل آریما برای شرکت نمونه بهترین مدل است و مدل آریمای دیگری که بهتر از این باشد نداریم؟
روشی که برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار گرفته است روش باکس ـ جنکینز می‌باشد. در این روش ابتدا تحلیل‌گر مدل آزمایشی براساس اطلاعات گذشته طراحی می‌کند سپس ضرایب متغیرهای مدل مذکور را برآورد می‌نماید و به کمک اطلاعات گذشته بود می‌توان ار آن برای پیش‌بینی استفاده کرد. در غیر این صورت باید مدل را مورد تجدید نظر قرار داد.
در این بخش به بررسی این پرسش می‌پردازیم که آیا مدل گویای اطلاعات گذشته است. به عبارت بهتر آیا از مدل آریما شرکت‌های نمونه می‌توان برای پیش‌بینی استفاده نمود.
در بررسی مدل‌های مذکور دو آزمون آگائیک، اسچوارز از اهمیت بالایی در انتخاب مدل برخوردارند که می‌توان با در نظر گرفتن معیارهای لحاظ شده در دو آزمون فوق‌الذکر، مناسب‌ترین مدل را برازش نمود.
در مدل‌های شرکت‌ها، براساس برازش انجام گرفته و هر دو معیار آکائیک و اسچوارز بهترین مدل آزمون شده مدل اتورگرسیو مرتبه اول می‌باشد.
آماره Prob (F-Statistic) برای محاسبه حداقل احتمال تأیید فرضیه به کار می‌رود و در صورتی که سطح خطا کمتر از 5٪ در نظر گرفته شود آماره مورد قبول واقع می‌شود.
در مدل مربوط به شرکت صنایع شیمیایی ایران این آماره برابر 010063/0 می‌باشد و چون کوچک‌تر از 5٪ می‌باشد بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر ایستایی مدل تأیید می‌گردد.
در مدل مربوط به شرکت پتروشیمی آبادان نیز آماره Prob (F-Statistic) برابر 006740/0 می‌باشد و چون بسیار کوچکتر از 5٪ می‌باشد بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر ایستایی مدل تأیید می‌گردد.
با توجه به اینکه تحقیقات زیادی از طرف محققان زیادی در مورد دقت پیش‌بینی سود به عمل آمده است ولی نتایج آنها از لحاظ آماری معنادار نبوده، نتایج به دست آمده در این تحقیق از لحاظ آماری معنادار می‌باشد و رابطه سود گذشته با سود آینده مستقیم و مثبت می‌باشد و با توجه به نتایج به دست آمده برای شرکت‌های نمونه می‌توان گفت مدل آریما برای شرکت‌های نمونه بهترین مدل است در مورد شرکت‌های نمونه مدل آریمای دیگری که بهتر از این باشد نداریم.
3-5- محدودیت‌های پژوهش
از آنجا که در این پژوهش از روش‌های پیش‌بینی سری زمانی استفاده شد، لذا تمامی عوامل مؤثر بر سود هر سهم ثابت فرض شده است.
1. با عنایت به آزمون معنادار بودن ضرایب مدل سری زمانی می‌توان اظهار داشت که همبستگی سود هم سهم به لحاظ آماری معنادار است.
2. رفتار سود هر سهم شرکت‌های مورد پژوهش نشان می‌دهد که گذشته از نوع شرکت یا نوع صنعت مدل‌های آریما بهترین مدل‌های سری زمانی برای رفتار سود هر سهم شرکت‌ها به شمار می‌رود.
3. نبود اطلاعات لازم امکان برازش مدل‌های سری زمانی باکس ـ جنکینز برای شرکت مورد بررسی میسر نگردید.
4. تغییرات شدید در سود هر سهم، امکان تعیین رفتار متغیر را برای مدل‌های سری زمانی دشوار می‌سازد.
5. تفاوت ماهوی در شرایط حاکم بر صنایع مختلف و حتی شرکت‌های موجود در یک صنعت می‌تواند عامل بروز خطا در تجمیع آنها و برازش یک مدل کلی باشد.
4-5- پشنهاد برای پژوهش‌های آتی
با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می‌گردد: