منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………61
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….62
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..63
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………..64
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 2-1- مدل SPACE ……………………………………………………………………………………………………..16
جدول 2-2- آنالیز SWOT برای تدوین استراتژی…………………………………………………………………………19
جدول 2-3- شاخص‌های انتخاب سیستم بهینه مطابق نظرات دون و فلو(1987)…………………………………23
جدول 2-4- شاخص های انتخاب سیستم بهینه اجرا مطابق نظرات برایان…………………………………………..24
جدول 2-5- ارزیابی خبرگان از استراتژی………………………………………………………………………………………30
جدول 3-1- نمایش کلی از مراحل اجرای مدل………………………………………………………………………………34
جدول 3-2- جدول مقیاسهای زبانی………………………………………………………………………………………………35
جدول 4-1- ماتریس swot…………………………………………………………………………………………………………39
جدول 4-2- تفکیک استراتژی‌ها در قالب BSC ……………………………………………………………………………40
جدول 4-3- درجه اهمیت معیارها از دید افراد خبره Ikj))……………………………………………………………….41
جدول 4-4- میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی از دید خبرگان ijk)∏(…………………………………..42
جدول 4-5- اندازه منفی اهمیت معیارهاNeg(Ikj) ………………………………………………………………………..43
جدول 4-6- نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی Neg(Ikj) ˅ ∏ikj …………………………………………44
جدول 4-7- ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی (Bij)………………………………………………………………44
جدول 4-8- میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی دوم……………………………………………………………..46
جدول 4-9- نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی دوم………………………………………………………………46
جدول 4-10- ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی دوم (Bij)……………………………………………………..47
جدول 4-11- میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی سوم………………………………………………………….47
مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع زیر ساخت و مشاهده