مدیران شرکتها – بورس اوراق بهادار – اساتید – دانشجویان رشته مدیریت می توانند از نتایج حاصل از این تحقیق بهره برده ومورد استفاده قرار دهند.
1-5 فرضیه ها و سوالات
1-5-1 فرضیه‏های تحقیق:
فرضیه پژوهش:
بین مسئولیتهای اجتماعی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با ارتباطات تجاری آنها رابطه معنی داری وجوددارد.
1-6 قلمرو پژوهش
1-6-1 قلمرو موضوعی پژوهش
بررسی ارتباط مسئولیتهای اجتماعی شرکت بر ارتباطات تجاری
1-6-2 قلمرو زمانی
زمانبندی این پژوهش درپاییز وزمستان 93انجام گرفته است.
1-6-3 قلمرو مکانی پژوهش
در این پایان نامه براساس موضوع جامعه ما،شرکتهای فهرست شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشند.
بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
منبع:(06saiful,20)
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
1-8-1 تعریف مفهومی
1-8-1-1 مسئولیت اجتماعی : مسئولیت اجتماعی شرکت یعنی تعهد مستمر واحد تجاری، که به طور اخلاقی رفتار کند و در جهت پیشرفت اقتصادی همکاری نماید، ، به طوری که کیفیت عمر نیروی کار و خانواده آنها و همچنین نهادهای محلی و جامعه را در سطح وسیع بهبود بخشد(هولم و واتز، 2000)
1-8-1-2 ابعاد مسئولیت اجتماعی : در بیشتر پژوهش ها در زمینه مباحث اخلاقی، به منظور تعیین سطح مسئولیت اجتماعی شرکت ها،ابعاد مختلفی شامل کارکنان ، مشتریان، محیط زیست، بهداشت و سلامت، آموزش و توسعه روستایی و نهادهای موجود در جامعه در نظر گرفته شده است(هوانگ،2010).
1-8-1-3 ارتباطات تجاری:ارتباط میتواند بصورت لغوی و یا غیر لغوی شکل گیرد. هر ارتباطی از طریق کانالهایی مسیر بین فرستنده و گیرنده را طی میکند. یکی از این مسیرها، فعالیتهای تجاری می باشد.ارتباطات تجاری میتواند از طریق مذاکرات رودررو، مذاکره تلفنی، جلسه حضوری و … صورت پذیرد(قلیپور، 1380).
1-8-2 تعریف عملیاتی
1-8-2-1 مسئولیت اجتماعی :مسئولیت اجتماعی یعنی اینکه سازمانها برای حفظ و بقای خود نیاز دارند که علاوه بر تاکید بر رشد و سوداوری خود به فکر مردم و جامعه نیز باشند.
1-8-2-2 ابعاد مسئولیت اجتماعی :برای مسئولیت اجتماعی چهاربعد مشتریان ، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه در نظر گرفته شده است که در نظر گرفته شده است.
1-8-2-3 ارتباطات تجاری: هر گونه ارتباطی که بین خریدار و فروشنده صورت پذیرد، ارتباط تجاری گویند.
فصل دوم
ادبیات وپیشینه پژوهش