شولتنز(2008) به بررسی تعامل بین عملکرد مالی و اجتماعی شرکت ها پرداخت.وی در پی بررسی موضوعات اجتماعی مورد توجه شرکتها بود و به این نتیجه رسید که انگیزه ی لازم برای عملکرد مناسب اجتماعی شرکت ها از عملکرد مالی آنها نشات می گیرد و عملکرد مالی مقدم است و عملکرد اجتماعی در پی آن تغییر می کند.البته به نظر وی تعامل بین عملکرد اجتماعی و مالی در بین شرکت های مختلف متفاوت است.
آئرتس و همکاران(2006) به تحلیل ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکتها، بازار مالی(به عنوان جانشین پیش بینی های تحلیلگران) و فشارهای اجتماعی (به عنوان میزان مطبوعاتی بودن شرکت) پرداختند. آنها نشان دادند که افشای گسترده تر موضوعات اجتماعی، دقت پیش بینی های تحلیلگران بازار سرمایه را افزایش میدهد.
تی سوت سورا(2004)، به بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی آنها پرداخت، نتایج پزوهش یک ارتباط مثبت و معناداری را بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت نشان داد.
سیسمون و کوهر (2002)، در پزوهشی تحت عنوان ارتباط بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت به بررسی رابطه بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت در صنعت بانک داری کشور هلند پرداختند که نتایج پژوهش آنها حامی از آن است که بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک وضعیت نامعین. تحقیق فرایند پویا برای حل مسائل و دستیابی به راه حل مشکلات میباشد. بشر از دیر باز به دنبال شناخت پدیدهها بودهاست و از همان زمان مباحثی پیرامون روش شناخت در ذهن وی قرار گرفته است. پایه هر تحقیق “روش شناخت یا روش تحقیق”است. روش شناسی مبحثی است که به بررسی روشهای شناخت در علوم میپردازد. روشتحقیق، مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) ونظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات است(سرمد ودیگران،1383 : 36).
هر تحقیق و پژوهش با یک مساله آغاز میگردد. مساله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر میشود. بنابراین وظیفه اصلی واساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تائید یا رد فرضیات میباشد. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیات، دادههای جمع آوری شده در خصوص تحقیق، ورودی اساسی وپایه تحقیق میباشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به دادههای گرد آوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیات وپاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار ومشخص میباشد، دادهها اطلاعات خام و غیر قابل اتکائی میباشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل دادهها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیمگیری نمود. لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری دادهها و تحلیل آنها جهت استفاده از دادههای خام در راستای فرضیات تحقیق پرداخته میشود. همچنین تعریف وتفصیل مفاهیم اساسی همچون (جامعه آماری، نمونهگیری و…) ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی میگردد.
3-2.روش تحقیق
درهرتحقیق ابتدا باید نوع،ماهیت،اهداف تحقیق ودامنه آن معین گردد تابتوان بااستفاده ازقواعد وابزار وازراههای معتبربه واقعیتها دست یافت.فراید تحقیق فرایندی است که طی آن محقق میکوشد باپردازش علمی ومنظم داده ها،فرضیههای خودرابه بوته آزمایش بگذارد.روش مورد استفاده درتحقیق جهت آزمون فرضیهها برپایه استدلال قیاسی استوار است که از تحلیل مطالب نظری وتجربی ناشی میشود(حافظ نیا،1381).
روش تحقیق مزبور ازلحاظ هدف کاربردی است،هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی دریک زمینه خاص است.به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود(سرمد ودیگران،1385).
ازجنبه گردآوری دادهها ازنوع همبستگی است.به دلیل آنکه دراین تحقیق به دنبال یافتن وجود رابطه بین متغیرها درسطح سنجش نسبی ونوع رابطه میباشد.دراین تحقیق مقیاس اندازهگیری داده ها مقیاس نسبی است.مقیاس نسبی بالاترین ودقیقترین سطحاندازهگیری راارائه میدهد.این مقیاس علاوه بردارا بودن کلیه ویژگیهای سایرمقیاسها،ازصفرمطلق برخوردار میباشد(حافظ نیا،1381 ).
3-2-1-قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق شامل سه بعد مختلف،به شرح زیر میباشد:
1.قلمرو موضوعی:دراین تحقیق رابطه میان مسئولیتهای اجتماعی مدیران با ارتباطات تجاری آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
2.قلمرو زمانی:این تحقیق در پاییز و زمستان 1393 تدوین گردیده است.
3.قلمرو مکانی:قلمرو مکانی تحقیق را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهد.
-3فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی:
بین مسئولیت اجتماعی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با ارتباطات تجاری آنها رابطه معناداری وجود دارد.
3-4متغیرهای تحقیق
متغیر عبارت است از خصوصیت،موقعیت یا حالتی که قابل تبدیل به کمیت بوده و پژوهشگر با کنترل، دستکاری و مشاهده آن درصدد انجام آزمایش یا آزمون فرضیهها میباشد.متغیر براساس نقشی که در تحقیق به عهده دارد به سه دسته متغیر مستقل، متغیروابسته و متغیرکنترل تقسیم میشود.
متغیرمستقل به متغیری گفته میشود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیشبینی میشود.به این متغیر،متغیرمحرک یا درون زا گفته میشود و متغیری است که توسط پژوهشگر اندازهگیری، دستکاری یا انتخاب میشود تا تأثیر یا رابطه آن با متغیر دیگراندازهگیری شود(منصورفر،1390).
متغیروابسته:متغیری است که مقادیر آن اثر تغییر مقادیر مستقل تغییرپیدا میکند.به عبارت دیگر تغییردرآنها مستلزم ایجاد تغییر در متغیر مستقل میباشد.