200
200
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1 مقدمه
یکی از مهمترین بخشهای یک تحقیق، فصل نتایج و پیشنهادهی آن است؛ چرا که بیشتر کوششهایی که در فرایند تحقیق صورت میگیرد، برای دست یافتن به نتایج و پیشنهادهای تحقیق است.از طرفی نیز هدف از انجام هر تحقیق، یافتن راهحلهایی برای سوالات مطرح شده در قالب فرضیههای تحقیق میباشد. پژوهش حاضر بهبررسی تاثیر مسئولیتهای اجتماعی شرکت بر ارتباطات تجاری انجام گرفتهاست. در این فصل یافتههای تحقیق به اختصار ارائه میگردد و سپس نتایج حاصله تفسیر و محدودیتهای احتمالی در استفاده از نتایج بیان میگردد. در آخر نیز پیشنهادهایی متکی بر یافتههای تحقیق و توصیه هایی برای تحقیقهای آتی ارائه خواهد شد.
5-2-نتیجه گیری تحقیق
تحلیل فرضیه اول:در فرضیه، پژوهشگر به دنبال این مسئله است بین مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران باارتباطات تجاری آنهارابطه معنی داری وجوددارد یا خیر؟در این پژوهش ابتدا پژوهشگر به بررسی آمار توصیفی و ویژگی های جمعیت شناختی جامعه مورد نظر پرداخته که نتایج حاصل از آن عبارتند از :70درصد از مدیران مرد و 30در صد از آنان زن میباشند،نتایج آمار توصیفی در مورد میانگین سنی مدیران نشان میدهد که 22.5درصد افراد دررنج سنی20-30 سال قرار دارند،44درصد دررنج سنی 31-40سال،28 درصد دررنج 41-50سال و5.5 درصد نیز بیشتر از 50سال سن دارند.در مورد ویژگی تحصیلات نتایج حاکی از آن است که 31.5درصد مدیران شرکتهای منتخب بورسی حاضر درنمونه لیسانس، 48 درصد فوق لیسانس و20.5درصد این افراد دکترا دارند.همچنین در مورد ویژگی سابقه مدیریتی نتایج حاصله عبارتند از 18.5درصد از مدیران 1-5سال سابقه کار مدیریتی دارند،33.5درصد6-10سال ،33.5 درصد11-15سال و14.5درصد بیش از 15سال سابقه کار دارند.
و نتایج بدست آمده در قسمت استنباطی ابتدا پایایی پرسشنامه مورد آزمون قرار میگیرد که نتیجه بدستآمده 87% است که این نشان میدهد که پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است. درادامه برای سنجش نرمالیتی متغیرهای مسئولیت اجتماعی وارتباطات تجاری مدیران از آزمون اسمیرنوف-کلموگروف استفاده شده است که نتایج نشان میدهد که متغییرها دارای توزیع نرمال هستند. باتوجه به اینکه متغیرهااز توزیع نرمال پیروی میکنند،بنابراین برای آزمون فرضیه فوق از روش آزمون همبستگی پیرسون استفاده میکنیم.نتایج جدول فوق وسطح معناداری واینکه این مقدار از 0.05کمتر شده نشان می دهد که فرض صفر مبنی بر مستقل بودن متغیرهای مسئولیت پذیری مدیران وارتباطات تجاری آنها رد شده،بنابراین میپذیریم که مسئولیت پذیری مدیران با ارتباطات تجاری آنها رابطه معنادار دارد واز طرفی باتوجه به آماره پیرسون که مقداری مثبت دارد میتوان نتیجه گرفت که نوع رابطه میان این دو متغیر مثبت است بدین معنی که با افزایش مسئولیتپذیری مدیران روابط تجاری آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته وبیشتر میشود.
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی
پژوهش حاضر از جمله پژوهشهایی است که در فضای اقتصادی ایران در خصوص رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ارتباطات تجاری آنها صورت پذیرفته است، این پژوهش میتواند الگوی مناسبی برای مدیران شرکتها قرار گیرد.
5-3-1 پیشنهادها برای تحقیقات آتی
از جمله پیشنهادهایی که در پژوهشهای آتی میتواند مورد بررسی قرار گیرد میتوان به :
رابطه عملکرد مالی شرکت با ابعاد گوناگون مسئولیت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به اینکه فعالیتهای فرهنگی-اخلاقی مدیران اثر مهمی دارد، پیشنهاد میشود تا نقش اجرای کارگاههای آموزشی در پذیرش مسئولیتهای اجتماعی مدیران بررسی شود.
بررسی و تدوین راهکارهای عملی در خصوص تقویت و ارتقاء مسئولیت اجتماعی مدیران.
5-4 محدودیتهای پژوهش:
از آنجا که بخشی از دادههای این پژوهش بر اساس توزیع پرسشنامه در میان شرکتها گردآوری شده است، خالی از مسائل و مشکلات نبوده به طوری که در جمع آوری پرسشنامهها مشکلاتی از قبیل عدم همکاری برخی از شرکتها در زمینه تکمیل پرسشنامه وجود داشت که منجر به کوچک شدن حجم نمونه به منظور تجزیه و تحلیل گردید.محدودیت دیگری که میتوان به آن اشاره کرد این است که بعضی از پاسخهای ارائه شده توسط شرکتها ممکن است به منظور جلوه دادن خودشان در زمینه مسئولیتهای اجتماعی باشد که خود ممکن است تا حدودی بر روی نتایج تاثیر گذار باشد.
منابع
آخوندی، احمدو جاوید موید، محسن، (1386)، رعایت حقوق مصرف کننده در پرتو مسئولیت شرکتها، روزنامه سرمایه، شماره 630
الوانی، سید مهدی، شیروانی ، علیرضا،(1380)، اصلاحات اداری و سرمایههای اجتماعی تنگناها و راه چارهها، مجله مدیریت و توسعه، شماره 1.
براتلو، فاطمه،(1386)، مسئولیت اجتماعی شرکتها، فصلنامه پژوهش،شماره 44، 93-108.
بزرگ اصلف موسی، احمدی ، شاهین، (1392)، عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به انواع افشاهای اجتماعی شرکت ها، پژوهش های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره 7، صص 101- 117.
بنی مهد، بهمن.، محسنی شریف، محسن، (1389)، بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشاء و به موقع بودن، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره هفتم، صص 51-68.