در این قسمت، سه آنتن یاگی- اودا همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است به فاصلهی λ 0.2 فرض شده است. هر یک از آنتنها دارای دو بازتاب کننده و سه جهت دهنده هستند. ترمینال آنتن دوقطبی خمشدهی هر یک از آنتنهای یاگی- اودا به عنوان خروجی در نظر گرفته شدهاند. این آرایه توسط جبههموجهایی که از زوایای 46 درجه تا 90 درجه با گامهای 4 درجه به آنها برخورد میکنند، مورد تحریک قرار میگیرند. هدف از انجام این آزمایش، بررسی تاثیر تعداد آنتن موجود در آرایه بر روی مقاومت آرایه در برابر تزویج متقابل است. و اینکه آیا کم بودن آنتن در آرایه باعث کم شدن تزویج متقابل میشود.
شکل 6- 25: چیدمان عمودی سه آنتن یاگی- اودا به فاصلهی 0.2 لاندا از هم
شکل 6- 26: تغییر اندازهی ولتاژ ترمینال در سه آنتن یاگی- اودای عمودی فوق در دو حالت با تزویج و بدون تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج
شکل 6- 27: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در سه آنتن یاگی- اودای عمودی فوق در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج در حالت بدون تزویج
شکل 6- 28: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در سه آنتن یاگی- اودای عمودی فوق در حالت با تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج
همانطورکه از نمودارها مشخص است، نمیتوان از اختلاف فاز اندازهگیری شده از ترمینال آنتنها، زاویهی ورود جبههموج را تشخیص داد و شیب نمودارها در دو حالت متفاوت است. در جبههموج ورودی از زاویهی 90 درجه، آنتن وسطی حدود 35 درجه با دو آنتن مجاورش اختلاف فاز دارد. همچنین در جبههموج ورودی از زاویهی 46 درجه، اختلاف فاز بین آنتن اول و سوم در حالت بدون تزویج حدود 100 درجه است در حالیکه در حالت با تزویج حدود 140 درجه است.
6-5-4- سه آنتن یاگی- اودا به فاصلهی 0.5 از هم در حالت افقی
همانطورکه در شکل زیر مشاهده میشود، سه آنتن مفروض در قسمت قبل را روی محور خود 90 درجه چرخانده و به فاصلهی λ 0.5 از هم قرار دادهایم. هدف از این کار، بررسی تاثیر افزایش فاصله و نحوهی قرار گرفتن آنتنها برروی اندازه و فاز با تزویج آنتنهاست.
شکل 6- 29: چیدمان افقی سه آنتن یاگی- اودا به فاصلهی 0.5 از هم
شکل 6- 30: تغییر اندازهی ولتاژ ترمینال در سه آنتن یاگی- اودای افقی فوق در دو حالت با تزویج و بدون تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج
شکل 6- 31: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در سه آنتن یاگی- اودای افقی فوق در حالت بدون تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج
شکل 6- 32: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در سه آنتن یاگی- اودای افقی فوق در حالت با تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج
اندازهی ولتاژ ترمینال سه آنتن، در حالت با تزویج نسبت به حالت بدون تزویج، بسیار کاهش مییابد. نکتهی قابل توجه در این شبیهسازی، فاز آنتنها در زاویهی 90 درجه است که برای در هر سه آنتن برابر است. هرچند با حالت ایدهآل 40 درجه تفوت دارند. با انجام این شبیهسازی ما به این نتیجه رسیدیم که آرایه شامل سه آنتن یاگی- اودا انتخاب مناسبی برای آنتن گیرنده رادار پسیو نمیباشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی نویسندگان

6-5-5- چهار آنتن یاگی- اودا به فاصلهی 0.2 از هم در حالت عمودی
همانطور که در شکل زیر آمده است، به آرایهی آنتنهای مفروض در قسمت 6-5-3 یک آنتن دیگر از همان نوع آنتن یاگی- اودا اضافه میکنیم. این آرایه توسط جبهه موجهایی که از زوایای 30 تا 90 درجه با گامهای 5 درجه به آنها برخورد میکنند تحریک میشوند. اندازه و فاز ولتاژ ترمینال آنتنها در حالت بدون تزویج و با تزویج، بصورت نمودار در شکلهای 6-34 تا 6-36 رسم شده است.
شکل 6- 33: چیدمان عمودی چهار آنتن یاگی- اودا به فاصلهی 0.2 از هم
شکل 6- 34: تغییر اندازهی ولتاژ ترمینال در چهار آنتن یاگی- اودای فوق در دو حالت با تزویج و بدون تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج
شکل 6- 35: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار آنتن یاگی- اودای فوق در حالت بدون تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج
شکل 6- 36: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار آنتن یاگی- اودای فوق در حالت با تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج
باتوجه به شکل 6-5-34، اندازهی ولتاژ ترمینالها در حالت با تزویج بسیار متاثر از زاویهی ورودجبههموج است، ولی اختلاف فاز بین ولتاژ ترمینالها روند بهتری نسبت به آرایههای سه آنتنی دارد. بطوریکه برای جبههموج ورودی از زاویهی 30 درجه برای هر دو حالت با و بدون تزویج، اختلاف فاز ولتاژ ترمینال آنتن اول و چهارم حدودا یکسان و برابر 360 درجه است. از طرفی برای جبههموج ورودی از زاویهی 90 درجه، فاز هر چهار آنتن یکسان نیست.
6-5-6- چهار آنتن یاگی- اودا به فاصلهی 0.5 از هم در حالت افقی