شکل 6- 15: تخمین اندازه (منحنی بالا) و فاز (منحنی پایین) جریان القا شده روی سیمهای آنتن با تابع پایه سینوسی و N=20
شکل 6- 16: مقایسهی تخمین اندازه(منحنی بالا) و فاز(منحنی پایین) جریان القا شده روی
سیمهای آنتن با سه تابع پایه پالس، مثلثی و سینوسی
در شکل 6-13 با استفاده از تابع پایه مستطیلی با تعداد تقسیمات N=80 ، در شکل 6-14 از تابع پایه مثلثی با تعداد تقسیمات N=30 و در شکل 6-15 از تابع پایه سینوسی با تعداد تقسیمات N=20 جریان محاسبه شده است و ترسیم شده است. برای مشاهدهی تفاوت موجود در نتایج، بعلت استفاده از سه توابع پایه مختلف، در شکل 6-16 هر سه نمودار در یک شکل و روی هم رسم شده است. از شکل مشخص است که تفاوت چندانی بین جریان بدست آمده وجود ندارد، تنها تفاوت در تعداد تقسیمات است.
6-5- حضور آنتنها در آرایه و تاثیر آن بر اندازه و فاز ولتاژ ترمینالشان
در این قسمت آرایههای متفاوتی از سیمها با فواصل متفاوت فرض شده است و جریانهایشان محاسبه میشود. هدف از این بخش بدست آوردن یک آرایه از آنتنهای سیمی بهینه برای استفاده در گیرنده رادار پسیو است.
6-5-1- چهار فولدد دایپل به فاصلهی 0.2 از هم
آرایهای که در این قسمت فرض شده است عبارت است از چهار آنتن قطبی خمشده بطول λ 0.48 که به یک بار Ω50 در ترمینالش وصل شدهاند و بفاصلهی λ 0.2 از هم قرار دارند. این آرایه آنتن توسط جبههموجهایی که از زوایای 30 تا 90 درجه با گامهای 5 درجه به آن برخورد میکنند تحریک میشوند و جریان روی سیمها و در ترمینال آنها بدست میآیند. از جریانهای بدست آمده در ترمینالها، میتوان ولتاژ ترمینال را بدست آورد.لازم بذکر است که جریان روی سیمها در دو حالت یعنی بدون تزویج و با تزویج آنتنها روی هم محاسبه شده است و ولتاژ ترمینالها در دو حالت در نمودارهای بعدی رسم شده است.
شکل 6- 17: چیدمان چهار فولدد دایپل به فاصلهی 0.2 از هم
شکل 6- 18: تغییر اندازهی ولتاژ ترمینال در چهار فولدد دایپل فوق در دو حالت با تزویج و بدون تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج
شکل 6- 19: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار فولدد دایپل فوق در حالت بدون تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج
شکل 6- 20: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار فولدد دایپل فوق در حالت با تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج
با توجه به شکلهای 6-18 الی 6-20 اندازه و فاز ولتاژ ترمینال آنتنها در دو حالت، بسیار متفاوت است. فاز آنتنها در حالت بدون تزویج، بصورت خطی با تغییر زاویه ورود جبههموج تغییر میکند و با استفاده از یک رابطهی ساده قابل محاسبه است، در حالیکه فاز آنتنها در حالت با تزویج، از هیچ رابطهی خاصی پیروی نکرده و کاملا غیر قابل پیش بینی است. فاصلهی λ 0.2ای آنتنها تاثیر مخرب زیادی روی اندازه و فاز آنتنها گذاشته است.
6-5-2- چهار فولدد دایپل به فاصلهی 0.3 از هم
در این قسمت، آرایهی مورد بحث در قسمت قبلی مورد بررسی قرار گرفته است، با این تفاوت که فاصلهی بین آنتنها به λ 0.3 افزایش دادهایم. هدف از این کار، بررسی تاثیر افزایش فاصله برروی اندازه و فاز با تزویج آنتنهاست.
شکل 6- 21: چیدمان چهار فولدد دایپل به فاصلهی 0.3 لاندا از هم
شکل 6- 22: تغییر اندازهی ولتاژ ترمینال در چهار فولدد دایپل فوق در دو حالت با تزویج و بدون تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج
شکل 6- 23: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار فولدد دایپل فوق در حالت بدون تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج
شکل 6- 24: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار فولدد دایپل فوق در حالت با تزویج در اثر تغییر زاویهی ورود جبههموج
با توجه به نتایج بدست آمده، هرچند جوابها در حالت بدون تزویج و با تزویج مثل هم نیست ولی نسبت به فاصلهی λ 0.2 جواب کمی بهبود یافته است و حداقل شکل ظاهری روند تغییر فاز در ترمینال آنتنها با تغییر زاویهی ورود جبهه موج در شکل 6-23 و6-24 مشابه هم است. مثلا اختلاف فاز آنتن اول و چهارم در زاویهی تحریک 30 درجه در هر دو حالت حدود 300 درجه است.

مطلب مرتبط :   تیتانیوم دی اکسید و آلودگی محیط زیست

6-5-3- سه آنتن یاگی- اودا به فاصلهی 0.2 از هم در حالت عمودی