مهندس ثابت کیش(مدیر تدارکات)
مهندس درگاهی(مدیر فروش)
مهندس خیری(مدیر فنی)
مهندس رفیعیان(مهندس پروژه)
مهندس شیرین آبادی(مهندس پروژه)
و مهندس ابوالفتحی(مدیر مالی)
تفکیک استراتژی‌های حاصل از مرحله‌ی قبل در چهار منظر کارت امتیاز دهی متوازن:
پس از تدوین استراتژی‌های اولیه از تیم خبره خواسته می‌شود تا استراتژی‌ها را در چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و منظر یادگیری و رشد تقسیم بندی کنند.
در این مرحله تفکیک استراتژی‌ها بیشترطبق نظر مدیر‌عامل و مدیر‌مالی صورت گرفت.این تفکیک و طبقه‌بندی استراتژی‌ها به شرکت کمک می‌کند تا در صورت انتخاب نشدن یک استراتژی، علت را در برآورده نکردن پاسخ مناسب برای سوالات زیر دریابند.
در روش BSC برای هرکدام از جنبه های زیر به دنبال پاسخ برای سوالات زیر هستیم:
مثلا در جنبه یادگیری و رشد باید بررسی شود که به منظور رسیدن به چشم انداز سازمان در راستای پروژه‌هایش، چگونه می‌توان توانایی‌های شرکت را در راستای بهبود و تغییر، تقویت کرد؟
درجنبه فرآیندهای داخلی بررسی می‌شود که برای جلب رضایت مشتریان، کدام فرآیندها باید بهبود یابند؟
در جنبه مشتری مداری بررسی می‌شود که مشتریان در مورد شرکت چه فکر می‌کنند وشرکت برای رسیدن به چشم اندازش چگونه باید در مقابل آنها ظاهر شود؟
در آخر درجنبه مالی اینکه برای موفقیت مالی چه کارهایی را باید انجام دهند و چگونه با صاحبان سهام برخورد و ارتباط داشته باشند؟
قرار دادن استراتژی‌های تفکیک شده در خانه ی کیفیتQFD :
در این مرحله استراتژی‌های برآمده از ماتریس که در چهار منظرکارت امتیاز دهی متوازن تفکیک شده‌اند به عنوان “چگونه ها(HOW’S)” در ماتریس خانه کیفیت QFD در نظر گرفته می‌شود که این کار یک نظم منطقی به مدل می‌دهد.
انتخاب معیارهای انتخاب استراتژی بهینه در پروژه:
این معیارها در خانه‌ی کیفیت، نقش”چه چیزها(WHAT’S)” را بازی می‌کند و جهت انتخاب و غربال‌سازی استراتژی‌های حاصل از ماتریس SWOT به کار گرفته می شود.
در این جا تیم خبرگان پس از بحث و بررسی در مورد انواع معیارها (مالکوم بالدریج، دمینگ، دون و فلو، اسکیدمور و مارسدن، درسی و …) و مطالعه در مورد آنها، با توجه به شرایط شرکت معیارهای اسکیدمور و مارسدن را جهت غربال‌‌سازی استراتژی در راستای پروژه هایشان برگزیدند که در نهایت با بررسی مدیر‌عامل و نماینده‌ی مدیریت، استفاده از این معیارها در فرآیند غربال‌‌سازی به تصویب رسید. در جدول زیر یک شمای کلی از چهار مرحله‌ی قبل نشان داده شده است.
جدول3-1: نمایش کلی از مراحل اجرای مدل
چه چیزها←
معیاراول
معیاردوم
معیارسوم