فصل سوم
چینه شناسی ژوراسیک در منطقه مورد مطالعه
3-1- مقدمه
برش گل توت از لحاظ زمین شناسی در زون ایران مرکزی قرار دارد این برش در منطقه دشت خاک با موقعیت جغرافیایی 56 تا 57 درجه طول های جغرافیایی و30 تا 31 درجه عرض های جغرافیایی واقع شده است که شامل واحد Jb سازند بادامو آهک و آهک شیلی به طور محلی االیتیک ، خاکستری تا خاکستری مایل به زرد همراه با میان لایه هایی از شیل و ماسه سنگ و واحد Jh سازند هجدک تناوب شیل و ماسه سنگ به رنگ خاکستری تا سبز زیتونی همراه با افق زغال دار به سن ژوراسیک میباشد. در این منطقه سازند هجدک به صورت تدریجی بر روی سازند بادامو قرار دارد که با یک لایه میکروکنگلومرا که در قاعده سازند هجدک قرار دارد قابل تفکیک هستند (آقانباتی ،1383).
3-2- ستون چینه شناسی برش گل توت
برش مورد مطالعه 108 متر ستبرا دارد ، که دارای شیب با زاویه40 درجه به سمت شمال شرقی و امتداد شمال غربی- جنوب شرقی می باشد .
سازند هجدک در این برش به لحاظ خصوصیات سنگ شناختی و فسیل شناسی به 18 واحد سنگی تقسیم شده که به ترتیب از پایین به بالا عبارتند از :
درقاعده برش مورد مطالعه هفت متر آهک خاکستری تیره رنگ مشاهده میشود که این آهک متعلق به سازند بادامو میباشد.
30 سانتی متر میکروکنگلومراکه در برش مورد نظررنگ خاکستری روشن دارد. این میکرو کنگلومرا درقاعده سازند هجدک قرار دارد و به وسیله آن سازند هجدک از سازند بادامو تفکیک شده است.
50 سانتی متر ماسه سنگ خاکستری تا سبز رنگ باجور شدگی نسبتا خوب .
4 متر شیل خاکستری تیره ، نازک لایه دارای ماکروفسیل های گیاهی .
7 متر ماسه سنگ آرکوزی خاکستری رنگ ، با جور شدگی خوب و لایه بندی متوسط .
12 متر شیل خاکستری تیره رنگ که در بخش های تازه تر سیاه دیده میشوند و حاوی ماکروفسیل های گیاهی .
4 متر ماسه سنگ خاکستری رنگ ، ضخیم لایه .
7 متر شیل خاکستری تیره تا سیاه رنگ، نازک لایه.
1 متر ماسه سنگ خاکستری رنگ که در بعضی مناطق به رنگ سبز نیز دیده میشود، متوسط لایه می باشد .
12 متر شیل خاکستری تا قهوه ای رنگ ، حاوی ماکروفسیل های گیاهی ، متوسط لایه.
2 متر ماسه سنگ خاکستری رنگ ، با جورشدگی متوسط ولایه بندی متوسط .
4 متر شیل خاکستری تیره رنگ تا سبز رنگ ، نازک لایه.
2 مترشیل زغالی که خاکستری تیره رنگ تا سیاه میباشد و برخی از ماکرو فسیل های گیاهی جمع آوری شده متعلق به این لایه می باشند.
7 متر شیل که با رنگ خاکستری تیره قابل تشخیص است .
12متر ماسه سنگ آرکوزی خاکستری رنگ با جورشدگی خوب ، ضخیم لایه .
8 متر شیل خاکستری تیره رنگ با لایه بندی متوسط .
4 متر شیل زغالی که سیاه رنگ میباشد و حاوی ماکروفسیل های گیاهی می باشد .
15 مترشیل خاکستری رنگ ، نازک لایه که حاوی ماکروفسیل های گیاهی هستند.