– فرکانس کاری سیستم
– نوع قرار گرفتن آنتنهای یاگی- اودا نسبت به هم، که دو حالت دارد: افقیو عمودی. همانطور که از پنجرهی Help Form مشخص است، در حالت افقی سیمهای نظیر در آنتنهای یاگی- اودا روی یک خط قرار دارند و در حالت عمودی سیمهای نظیر در آنتنهای یاگی- اودا با هم موازی هستند (و البته با کل سیمها موازی هستند).
– انتخاب نوع تابع پایه مورد استفاده از میان سه نوع تابع پایه تعریف شده: مستطیلی، مثلثی و سینوسی.
– انتخاب دقت محاسبات انتگرالگیری که دارای سه گزینه است: دقت کم، متوسط و زیاد
– انتخاب نوع تقسیمبندی سیمها که دارای دو گزینه است: و. در حالتی که از گزینهی برای تقسیم بندی سیم استفاده شود، طول هر یک از سیمهای آنتنها به قسمتهای مساوی تقسیم میشود که کاربر در این حالت باید به دو نکته دقت داشته باشد: اولاً به خاطر تقسیم طول سیمها بر ممکن است که حاصل این تقسیم یک عدد صحیح نباشد، در این صورت نرم افزار مقدار صحیح این عدد را به عنوان در نظر گرفته و با استفاده از فرمول زیر، طول سیم را مقدار جدیدی در نظر میگیرد:
(5-13)
طول مساوی یا کمتر از است، در صورت کمتر بودن مقداری خطا به مساله تحمیل میشود که باید کاربر آن را در نظر بگیرد. ثانیاً این متد تقسیم طول، برای حالتی که سیمهای آنتن مورد بررسی مضارب متفاوتی از هستند، مناسب میباشد و بهترین پاسخ را میدهد. در حالتی که از برای تقسیمبندی استفاده شود، هر سیم آنتن به قسمت مساوی تقسیم میشود و در نتیجه اگر طول سیمها متفاوت باشد و سیمها با هم متفاوت خواهد بود. در صورتی که طول سیمها تفاوت چندانی با هم نداشته باشند این روش بهترین پاسخ را میدهد. بعد از انتخاب نوع تقسیم بندی در کادر جلوی آن اندازه یا مقدار وارد میشود.
– تیکهای تعیین نوع محاسبات
با انتخاب گزینهی Calculation Without Mutual Coupling Between Arrays of Yagi-Uda Antenna Arrays همانطور که از عنوانش پیداست، نرمافزار علاوه بر اینکه جریان القا شده روی سیمها در حالتی که اثر کل المانهای موجود در آرایه را در نظر میگیرد محاسبه میکند،جریانهای القا شده روی سیم هر یک از آنتنهای یاگی- اودا را با فرض عدم وجود سایر آنتنهای یاگی- اودا هم محاسبه میکند و گزینهی Use calculation with folded dipole شرط فولدد بودن دایپل را در محاسبات اعمال میکند.
در آخر، اسمی برای آنتن طراحی شده توسط کاربر تعریف میشود وبا تیک زدن گزینهی Save Data کلیهی اطلاعات وارد شده در این پنجره ذخیره میشود و همچنین اطلاعاتی که در پنجرههای بعدی قرار است وارد شود و همچنین نتایج محاسبات نیز ذخیره خواهد شد وپنجره بسته میشود.
پنجرهی سوم The x and y positions, and the length of each of the Yagi-Uda antenna wires ، مربوط به اطلاعات مورد نیاز برای یکی از آنتنهای یاگی- اودا است. در این پنجره موقعیت x و y ( zوy برای حالت عمودی) مرکز سیمهای آنتن و همچنین طول سیمها بر حسب مضاربی از وارد میشود. بعد از ok کردن این پنجره بسته میشود و پنجرهی چهارم z position of each of the Yagi-Uda antennas باز میشود. در این پنجره موقعیت محور آنتنهای یاگی- اودا و همچنین مقدار باری که به ترمینال دایپل وصل است وارد میشود. نهایتا در پنجرهی آخر Amplitude, Elevation and azimuth direction of the wave fronts arrived at the antenna اندازه و زاویهی سمتی و شعاعی را میتوان حداکثر برای سه میدان الکتریکی وارد کرد. با Ok کردن این پنجره ، برنامه شروع به محاسبه میکند و بعد از اتمام محاسبات یک پیغام به شکل زیر در صفحه نمایان می شود:
شکل 5- 5: نمای پیغام پایان محاسبات
5-2-1- مشاهدهی نتایج محاسبات
پس از اجرای برنامه در پنجرهی Basic Information ،از قسمت بالا سمت چپ روی File کلیک میشود، سه گزینه وجود دارد، با انتخاب گزینهی Loading Project Info For New Calculation لیستی از کلیهی برنامههایی که قبلا اجرا شده است دیده میشود، که میتوان با انتخاب و ok کردن اطلاعات ورودی این آنتن طراحی شده در کلیه پنجرهها Load میشود و کاربر میتواند با تغییر دادن برخی آیتمها برنامه را برای پروژهی دیگری اجرا کند.
گزینهی Timers ، زمان محاسبات هر پروژه را نشان میدهد. این گزینه در صورت انتخاب گزینهی اول فعال میشود. با انتخاب گزینهی Loading Project Result پنجرهای باز میشود که حاوی دو کادر است:
شکل 5-6: نمای load Results نرمافزار

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره ساختار و تکنیک

کادر سمت چپ شامل لیست برنامههای اجرا شده است و کادر سمت راست حاوی نتایجی است که از برنامههای اجرا شده Save شده است . با انتخاب هر یک از پروژههای کادر سمت چپ و انتخاب هر یک از گزینههای کادر سمت راست و کلیک روی گزینهی Load، نتایج به صورت نمودار نشان داده میشود:
شکل 5- 7: نمایی از طریقهی نمایش یک جواب نمونه
نمودار فوق قسمتهای حقیقی، موهومی، اندازه و فاز جریان القا شده را در چهار قسمت جداگانه نمایش میدهد.
5-2-2- سایر امکانات این پنجره
با انتخاب گزینهی dipole ، فقط جریان روی دایپلهای آنتنها نمایش داده میشود. باانتخاب گزینهیDraw symbols نقاطی که در آن جریان محاسبه شده است نیز به صورت مربع یا مثلث یا دایره (با توجه به تابع پایه مورد استفاده) نمایش میدهد.