3-4- جامعه‌ی آماری
جامعه آماری کلیه خودروهای سبکی هستند که در فاصله زمانی آبان ماه تا اسفندماه 1392 به مرکز معاینه فنی ولیعصر در شهر شیراز مراجعه کردند.
3-5- تعیین حجم نمونه و شیوهی نمونه‌گیری
از آنجا که در این پژوهش کلیه خودروهایی که در فاصله زمانی آبان ماه تا اسفندماه به مرکز معاینه فنی ولیعصر درشهر شیراز مراجعه کردند جامعه آماری بودند و تعداد دقیق آنها مشخص نبوده است از فرمول کوکران ویژه جامعه آماری نامشخص استفاده گردید. برآورد حجم نمونه یکی از قسمتهای اساسی هر تحقیق پیمایشی است.
در برآورد حجم نمونه مراحل زیر معمولا باید طی شود:
– تعیین دقت احتمالی مطلوب.
– پیدا کردن فرمولی برای برآورد n.
– پیش برآورد واریانس.
– ارزیابی n برآورد شده در پرتو امکانات.
برای برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با دقت احتمالی 5/2 درصد و سطح اطمینان 95 درصد و حداکثر واریانس () برابر 1537 خودرو خواهد بود. با توجه به اینکه امکان داشت اطلاعات برخی از خودروها ناقص شود تعداد 1637 مورد بررسی قرار گرفت و با حذف خودروهای با اطلاعات ناقص در مجموع 1622 خودرو مورد تحلیل قرار گرفت.
(3-1)
شیوه نمونهگیری تصادفی سیستماتیک بود به عبارت دیگر بر حسب تعداد ماشینهای ورودی به مرکز در طول روز، فاصله نمونهگیری تعیین شد و نمونهها انتخاب شد.
3-6- ابزار اندازه گیری
دادههای مورد نیاز این تحقیق در مرکز معاینه فنی والیعصر شیراز با نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از 1637 خودروی مراجعه کننده در مدت 5 ماه بدست آمده است. نمونهبرداری از خودرو در حالت روشن و stable صورت گرفت. اندازهگیری پارامترهای خروجی از اگزوز بوسیله دستگاه SAGEM GAS TESTER (دستگاه سنجش آلودگی وسایل نقلیه بنزینی) ساخت کشور فرانسه انجام شده است. برای تست آلایندههای اگزوز پس از قرار گرفتن خودرو در جایگاه تست پروب، دستگاه در داخل اگزوز قرار گرفته و با انتخاب خودرو در نمایشگر، دستگاه شروع به مکش مقداری از دود خروجی از اگزوز و ارسال آن به اتاقک آنالیز دود میکند. نتایج آنالیز دود در صفحه نمایشگر رایانه قابل مشاهده است. در ابتدا مقادیر نشان داده شده متغیر هستند و پس از چند ثانیه مقادیر تقریبا ثابت میشوند.
3-7- تکنیک‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌‌ها
دادهها پس از استخراج جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار کامپیوتری SPSS و برای ترسیم نمودارها از نرم‌افزار Microsoft Excel 2007 استفاده شده است. در سطح توصیفی از جداول توزیع فراوانی و نمودارهای آماری و در سطح استنباطی نیز برای آزمون فرضیات از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، تی، استفاده شده است.
3-7-1- آزمون تی تک نمونهای
یکی از آزمونهای پارامتریک، آزمون تی تک نمونهای است. این آزمون برای ارزیابی یکسان بودن و یا یکسان نبودن میانگین جامعه در حالتی به کار میرود که انحراف معیار جامعه مجهول باشد. یا وقتی میانگین یک متغیر کمی از یک نمونه را داشته باشیم و بخواهیم آن را با یک عدد فرضی (مثلا میانگین همان جامعه در شرایطی دیگر و یا عدد مورد انتظار و …) مقایسه کنیم، از این آزمون استفاده میشود (افشانی،1390).
3-7-2- ضریب همبستگی پیرسون
وقتی افزایش و کاهش یک متغییر با افزایش و کاهش متغیر دیگر همراه باشد این دو متغیر را همبسته میگویند. ضریب همبستگی نشان میدهد که آیا افزایش یا کاهش یک متغیر با افزایش یا کاهش متغیر دیگر توام یا نه؟ ضریب همبستگی یک شاخص آماری است که وجود یا عدم وجود، شدت و جهت رابطه بین دو متغیر را نشان میدهد. شدت رابطه ممکن است از ضعیف تا قوی و جهت رابطه ممکن است مستقیم یا معکوس باشد. ضریب همبستگی پیرسون برای متغیرهای فاصلهای یا نسبی به کار میرود. وقتی هر دو متغیر فاصلهای یا نسبی باشند از این ضریب استفاده میشود (افشانی، 1390)
فصل چهارم
یافتهها
4-1- مقدمه
چهارمین فصل تحقیق به تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده اختصاص دارد. این فصل از تحقیق دو قسمت خواهد بود: یافتههای توصیفی و آزمون فرضیات. در قسمت جداول توصیفی، توزیع فراوانی خودروهای مورد بررسی را بر اساس متغیرهای مختلف ملاحظه خواهیم کرد. این متغیرها هم شامل مدل، کمپانی، سال، سوخت، نوع گاز، موتور، داخلی- خارجی و یورو خواهد بود. ارائه فراوانیهای جداول به صورت درصدی و توضیحات مختصری دربارهی آنها همراه با ترسیم نمودار، کار آنها را راحتتر کرده است.
در قسمت دوم، به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته میشود. انجام آزمونهای آماری مختلف نظیر آزمون تفاوت میانگین ( t-test )، همبستگی پیرسون به دقت محاسبات این قسمت افزوده شده است. با استفاده از این آزمونها، مشخص میشود که کدامیک از فرضیات تحقیق، تایید میگردد و کدامیک مورد تایید قرار نمیگیرد. توجه به این نکته ضروری است که در کشور ما دو شرکت اصلی دارای بیشترین سهم تولید خودرو در کشور را دارند (شرکت ایران خودرو و شرکت سایپا). بنابراین در این پایان نامه ما به بررسی و مقایسه محصولات این دو شرکت مهم پرداختهایم.
4-2- یافتههای توصیفی