نمودار 4-3 اثر تیمار باکتری بر طول ساقه باززا شده گیاه پپرومیا …………………………………………………………. 40
نمودار 4-4 اثرمتقابل سطوح هورمون و باکتری بر کل طول ریشه در گیاه پپرومیا درون …………………………. 41
نمودار 4-5 اثرمتقابل سطوح هورمون و باکتری بر میانگین طول ریشه در گیاه پپرومیا درون شیشه…………… 42
نمودار 4-6 اثرمتقابل سطوح هورمون و باکتری بر تعداد برگ گیاه پپرومیا درون شیشه (تاریخ دوم)………….. 45
نمودار 4-7 اثر سطوح هورمون بر طول ساقه باززا شده گیاه پپرومیا (تاریخ دوم) …………………………………… 46
نمودار 4- 8 اثر سطوح هورمون بر تعداد ریشه باززا شده گیاه پپرومیا (تاریخ دوم) ………………………………… 47
نمودار 4-9 اثر تیمار باکتری بر تعداد ریشه باززا شده گیاه پپرومیا (تاریخ ……………………………………………….47
نمودار 4- 10 اثر سطوح هورمون بر کل طول ریشه باززا شده گیاه پپرومیا (تاریخ ………………………………… 48
نمودار 4- 11 اثر تیمار باکتری بر کل طول ریشه باززا شده گیاه پپرومیا (تاریخ دوم)……………………………….. 49
نمودار 4- 12 اثر سطوح هورمون بر میانگین طول ریشه باززا شده گیاه پپرومیا (تاریخ دوم)…………………….. 50
نمودار 4- 13 اثرمتقابل سطوح هورمون و باکتری بر تعداد برگ گیاه پپرومیا در مرحله سازگاری ……………… 52
نمودار 4 -14 اثر سطوح هورمون بر طول کل ریشه گیاه پپرومیا در مرحله سازگاری……………………………….. 53
نمودار 4- 15 اثرمتقابل سطوح هورمون و باکتری بر توسعه برگ گیاه پپرومیا در مرحله سازگاری ……………. 54
نمودار 4- 16 اثر تیمار باکتری بر وزن تر گیاه پپرومیا در مرحله سازگاری……………………………………………… 55
نمودار 4- 17 اثرمتقابل سطوح هورمون و باکتری بر وزن خشک گیاه پپرومیا در مرحله سازگاری ……………. 56
فهرست شکلها:
عنوان شکل صفحه
شکل 1-1 گیاه پپرومیا (برگ قاشقی) …………………………………………………………………………………….. 5
شکل 3-1 قرار دادن باکتریها بر روی شیکر جهت تهیه مایع تلقیح …………………………………………. 25
شکل 3-2 ساخت محیط کشت و تنظیم pH محیط کشت ……………………………………………………… 26
شکل 3-3 انجام آبشویی قبل از استفاده از مواد شیمیایی برای ضدعفونی …………………………………… 27
شکل 3-4 شیشههای حاوی ریز نمونه پپرومیا ………………………………………………………………………. 27
شکل 3-5 نگهداری ریز نمونهها در شرایط مطلوب ایجاد شده در اتاق رشد …………………………….. 28
شکل 3-6 گیاهچههای پپرومیای کشت بافتی منتقل شده به گلدان ……………………………………………. 32