در نمونه های جمع آوری شده از منطقه یک نمونه از جنس مورد نظر یافت شده که با کد ICST(901) نگهداری میشود.
خصوصیات نمونه :
در این نمونه فروند یافت نشده است و شکل فولیول کشیده با حاشیه موازی که باریک شدن آن فقط در نوک و قاعده دیده میشود که طول فولیول 5/3 سانتی متر و عرض آن 5 میلی متر است و و بیشترین پهنا در قسمت وسط آن قرار دارد در این نمونه تعداد رگبرگ ها درحدود 16 عدد در هر فولیول است و نسبت طول فولیول به عرض آن 7 است .
به علت اینکه فولیول به صورت منفرد یافت شده است تعیین دقیق گونه امکان پذیر نمی باشد اما باتوجه به شکل فولیول و نوع رگبرگ ها نمونه یافت شده متعلق به جنس Podozamites است .
باتوجه به اینکه بیشترین پهنا در قسمت وسط فولیول قرار دارد احتمالا اینکه جزء گونه P. shenkii یا P. distans باشد وجود دارد ولی با توجه به اینکه شکل فولیول کشیده با حاشیه موازی است بیشتر به گونه P. shenkii شباهت دارد .
Class Gnetopsida Engler, 1954
Order Bennettitales Engler, 1892
Family unknown
Genus Anomozamites Schimper, 1870, emend. Harris, 1969
Anomozamites sp.
(Pl. 7, figs. 1, 2, 3, 4)
در نمونه های یافت شده از منطقه 6 نمونه شیل زغالی از جنس مورد نظر یافت شد که با کدهای ICST(11,12,13,14,15,16) نگهداری میشود.
خصوصیات نمونه :
در این نمونه فروند پنه است وپینول ها معمولا چهار گوش هستند که در دو طرف راشیز نسبت به هم اغلب متقابل هستند و به کناره وتا حدودی بر روی راشیز متصل هستند در حالی که قاعده آزاد یا پهن شده دارند که راس پینول ها بریده وصاف که در بخش اکروسکوپیک تا حدودی زاویه دار و در بخش بازیسکوپیک کاملا گرد شده هستند پینول ها در دو طرف راشیز نسبت به هم متصل و یا آزاد هستند در صورت اتصال حداکثر دو میلی متر به هم اتصال دارند درصورت جدا حدود یک یا دو میلی متر از هم فاصله دارند در این نمونه رگبرگ ها بسیار ظریف بوده اغلب ساده ودر صورت دیکوتومی تا یک بار که در نزدیک راشیز و یا در وسط پینول قابل مشاهده است در حالی که قطعات پینول نامساوی هستند و پهنای راشیز 2 میلی متر است که حاوی خطوط طولی است و دیواره سلول های پوست (اپی درم) معمولا حالت موجی بوده و روزنه های هوایی حالت نامنظم دارند معمولا طول پینول یک سانتی متر است و عرض آن 7 میلی متر است و تراکم رگبرگ ها در بخش میانی پهنک بین راشیز وکناره ها30 عدد در هر سانتی متر است .
این گیاهان به علت استحکام بیشترخاص محیط هایی بارطوبت کمتر هستند.
((Ress and Cleal ,2004 .
Class Pinopsida Meyen, 1984
Order Ginkgoales Engler, 1897
Family Ginkgoaceae Engler, 1897
Genus Pseudotorellia Florin 1936, emend. Bose & Manum, 1990
Pseudotorellia sp.
(Pl. 8, figs. 1, 2)
در نمونه هاجمع آوری شده از منطقه 2 نمونه شیلی از جنس مورد نظر یافت شدکه با کد ICST(20, 21) نگهداری میشوند.
خصوصیات نمونه :
فروند پنه است و راشیز5/2 میلی متر پهنا دارد و حاوی خطوط طولی است و یک شیار طولی مشخص در وسط دارد در این نمونه پینول ها به صورت متقابل نسبت به هم قرار دارند که با زاویه حدود 90 درجه به کناره بخش بالایی راشیز متصل هستند وپینول ها به صورت خطی و مستقیم بوده ویا کمی به سمت بالا خمیدگی دارند – قاعده آن ها دربخش اکروسکوپیک کمی جمع شده و در بخش بازیسکوپیک دکورانت بوده و کناره های موازی دارند رگبرگ ها در نزدیک راشیز ضخیم تر و مشخص تر و به طرف راس نازکتر و نامشخص تر میشود که اغلب ساده و به ندرت دیکوتومی میشوند و در صورت دیکوتومی فقط یک بار در یک سانتی متری ابتدای پینول (بخش پروکسیمال) است تراکم آن ها قابل تشخیص نیست در این نمونه پهنای پینول 2 تا3 میلی متر و به سمت قاعده (نزدیک محل اتصال )کمتر میشود وراس پینول گرد تا نوک ساییده وحداکثر ابعاد آن 5 سانتی متراست .