پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:برنجکاری شهرستان لنگرود

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:برنجکاری شهرستان لنگرود

برنجکاری

رایجترین نوع برنج که در این شهرستان کشت می شود انواع صدری، خزر و بی نام است، کل میزان تولید برنج در سال 1390 در این شهرستان 27,997 تن معادل 8/3 درصد کل تولید استان است که 9148 تن آن به مصارف خوراک و بذر اختصاص دارد و 18,829 تن معادل 22/3 درصد کل مازاد برنج استان است برای مصارف کشور استفاده می شود. این شهرستان از لحاظ میزان تولید برنج در رتبة نهم استانی قرار دارد.جداول زیر وضعیت برنج را در این شهرستان نشان می دهد.

جدول شماره (33 ـ 3 )سطح زیر کشت و عملکرد برنج

شرح

سطح:  هکتار، تولید: تن                   عملکرد: کیلوگرم

ارقام پر محصول

سطح

165

عملکرد

6157

میزان تولید شالی

1016

ارقام بومی

سطح

8935

عملکرد

4630

میزان تولید شالی

41373

جمع کل

سطح

9100

عملکرد

6458

میزان تولید شالی

42389

 

منبع: جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393

جدول شماره (34 ـ 3 )تولید برنج

شرح

مقدار

  متوسط عملکرد برنج در هکتار( کیلوگرم )

3074

کل برنج تولیدی ( تن)

27,977

مقدار بذر مصرفی در هکتار بر حسب شلتوک ( کیلوگرم/ هکتار )

75

مقدار بذر مصرفی در هکتار بر حسب برنج ( کیلوگرم / هکتار )

50

مصرف سرانه ( کیلو گرم )

60

جمعیت ( نفر )

144,882

مقدار کل مصرف برنج ( تن )

8693

مقدار کل مصرف ( بذری و خوراکی )،( تن )

9148

مازتد تولید برنج ( تن )

18,829

منبع:جهادکشاورزی شهرستان لنگرود1393

جدول شماره(35ـ 3) مکانیزاسیون

شرح

مقدار

ماشینها                                     و ادوات                               فعال                                               در                                       برنجکاری

تراکتور

47

تیلر

825

نشاکار

14

دروگر

45

خرمنکوب

پشت تیلری

745

پشت تراکتوری

35

کمباین

1

کارخانه شالیکوبی

148

سطح نشاکاری مکانیزه ( هکتار)

30

سطح برداشت مکانیزه ( هکتار )

30

سطح تسطیح و تجهیز و نوسازی ( هکتار)

306

منبع: جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393

جدول شماره(36 ـ 3 ) هزینه های تولید

شرح

مقدار

سطح بیمه شده ( هکتار )

242,026

هزینه های تولید در یک هکتار ( ریال)

کاشت

770,369

داشت

454,506

برداشت

297,284

بعد از برداشت

315,864

جمع کل هزینه( ریال)

1,838,023

منبع: جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393

جدول شماره(37ـ 3) خلاصه وضعیت برنجکاری

شرح

مقدار

سطح راتون ( هکتار )

407

عملکرد راتون( کیلو گرم )

780

میزان تولید شلتوک ( راتون) کیلو گرم

317

عملکرد کل شلتوک در هکتار ( کیلو گرم )

4693

میزان تولید شلتوک ( تن)

42,706

عملکرد برنج در هکتار ( کیلو گرم )

3097

کل تولید برنج ( تن )

28,186

مازاد کل تولید برنج ( تن )

19,038

منبع: جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *