جبهه موج ورودی از زاویهی 93
شکل6- 43: تخمین زاویه بکمک موزیک از ولتاژ کالیبره شده با برای
جبهه موج ورودی از زاویهی 94
شکل6- 44: تخمین زاویه بکمک موزیک از ولتاژ کالیبره شده با ماتریس
امپدانس برای جبهه موج ورودی از زاویهی 95
شکل6- 45: تخمین زاویه بکمک موزیک از ولتاژ کالیبره شده با ماتریس
برای جبهه موج ورودی از زاویهی 96
شکل6- 46: تخمین زاویه بکمک موزیک از ولتاژ کالیبره شده با برای
جبهه موج ورودی از زاویهی 97
شکل6- 47: تخمین زاویه بکمک موزیک از ولتاژ کالیبره شده با برای
جبهه موج ورودی از زاویهی 98
شکل6- 48: تخمین زاویه بکمک موزیک از ولتاژ کالیبره شده با ماتریس
امپدانس برای جبهه موج ورودی از زاویهی 99
فصل اول
مقدمه
پیش از این، برای فهم قابلیت و کارایی آنتنهای طراحی شده باید آنها ساخته میشدند، در نتیجه تحلیل کارایی آنتنهای طراحی شده مستلزم هزینههای زیادی بود و گاهی برای ایجاد کوچکترین تغییر در طراحی و بررسی نتایج آن، باید کل روند ساخت دوباره طی میشد. با پیشرفت علم و تکنولوژی کامپیوتر، محققین و مهندسین آنتن و انتشار امواج توانستند بکمک روشهای عددی الکترومغناطیسی مسایل پیچیده را با دقت قابل قبول شبیه سازی و حل نمایند.
همگام با پیشرفت تکنولوژی و تولید کامپیوترهای قدرتمندتر، روشهای عددی گسترش داده شده و الگوریتمهای پیچیدهتر و دقیقتر ارائه گردیدهاند. در این پایان نامه از روشهای عددی الکترومغناطیسی برای حل دقیق یک مسئله عملی در حوزه رادار پسیو استفاده کردهایم و کارایی چند تکنیک عددی را مورد بررسی قرار دادهایم. همچنین نحوه بهبود و یک روش برای حذف آثار مخرب تزویج متقابل در آرایههای آنتن یاگی-اودا را بررسی کردهایم.
در این رساله ابتدا توضیح مختصری دربارهی رادار پسیو داده و نحوهی عملکرد آنتن گیرنده در این رادار مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آشنایی با توابع گرین و خواص آنها و همچنین توابع پایه و وزن؛ روش مومنت و چگونگی استفاده از این روش برای حل معادلات الکترومغناطیس بررسی شده است. سپس آنتنهای سیمی معرفی شده و جریان روی سیمهای این آنتنها تحت تاثیر میدان خارجی بدست آمده است. برای این منظور معادله هالن از روش مومنت حل شده است. علاوه بر این روند پیادهسازی روش مومنت برای حل معادلات مورد نظر و همچنین دغدغههای موجود در این پیاده سازی نیز عنوان شده است. در آخر نتایج بصورت جدول و نمودار نشان داده شده است.
در فصل دوم مختصری از رادار دوپایه ، بررسی آنتنهای گیرنده و مشکلاتی که در طراحی آنتن گیرنده وجود دارد بیان میشود. در فصل سوم برای بدست آوردن جریان القا شده روی سطح آنتنهای سیمی، معادلهی انتگرالی سیم نازک را از معادلات الکترومغناطیس ماکسول محاسبه و با استفاده از روش مومنت چگونگی حل آن نشان داده میشود. در فصل چهارم، جریان القا شده روی سیمهای آرایهای از چهار دوقطبی، در اثر برخورد یک جبهه موج محاسبه میشود. همچنین در این فصل، تاثیر افزودن مقاومت به ترمینال آنتن دوقطبی و خم کردن آنتن دوقطبی بررسی میگردد. در فصل پنجم، به تشریح نرم افزاری که برای محاسبه جریان روی سیمها و محاسبه ولتاژ روی ترمینالهای آنتن طراحی شده و متدهای که برای انتگرالگیری و حل دستگاه معادلات به کار رفته، پرداخته میشود. همچنین طریقهی استفاده از نرم افزار و قابلیتهای آن را ذکر میشود. در فصل ششم، نتایج بدست آمده از پایان نامه به همراه نمودار و جدول نشان داده شده است.
فصل دوم
آشنایی با رادار پسیو
2-1- مقدمهای از رادار پسیو