جامعه مورد مطالعه :
جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر است که طبق آمار بدست آمده 6 مدرسه پسرانه و 8 مدرسه دخترانه در این شهر وجود دارد که حدود 7650 دانش آموز چه دختر و چه پسر مشغول تحصیل هستند.
حجم نمونه :
با توجه به جامعه آماری و برآورد کل آن از بین 7650 دانش آموز مقطع پنجم ابتدایی 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است که از این 80 نفر 40 نفر علاقه دارند و40 نفر علاقه ای خاص به ورزش ندارند .
روش نمونه گیری :
روش نمونه گیری استفاده شده در تحقیق حاضر از نوع تصادفی ـ ساده است که در نمونه گیری تصادفی هر یک از اعضای جامعه تعریف شده شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه دارد و منظور از مستقل بودن این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیری نداشته است.(دلاور ص 124 ـ 1382 )
ابزار اندازه گیری در تحقیق :
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر استفاده از پرسش نامه سلامت عمومی گلونبرگ است که این پرسش نامه جهت سنجش سلامت روانی وعمومی در آزمودنی ها مورد سنجش قرار می گیرد این آزمون توسط گلونبرگ و هیلر در سال 972 (طراحی شده است و این آزمون دارای 4 گزینه است که به ترتیب 0 و1 و2 و3 و نمره گذاری شده اند و آزمودنی بر طبق نظر خود در خصوصیات اخلاقی آن گزینه مورد نظر را انتخاب میکند این آزمون دارای چهار مقیاس مختلف است که مقیاسهای عنوان شده عبارتند از اضطراب ـ افسردگی ، اختلال در خواب ، ضعف جسمانی است که سوالاتی مخصوص این خصوصیات طراحی شده اند که آزمودنی ها طبق نظر خود به سوال ها جواب می دهند مدت اجرای این آزمون در حدود 20 الی 30 دقیقه و شیوه اجرای این آزمون هم به صورت فردی است و هم به صورت گروهی که در تحقیق حاضر به صورت گروهی انجام گرفته است به این شکل که با جمع کردن آزمودنی ها در یک مکان مورد آزمون قرار گرفته اند طبق تحقیقات انجام شده و بر طبق روایی واعتبار آزمون 90 CIS روایی اضطراب این آزمون68٪ و پایانی آن 70٪ و ضعف جسمانی و اختلال در خواب به ترتیب 65٪ و 68٪ بوده است.
روش تحقیق :
روش تحقیق استفاده شده در تحقیق حاضر از نوع زمینه یابی است که تحقیق زمینه یابیبه منظور توصیف جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده است اطلاعات در یک مقاطع زمانی معین از نمونه جمع آوری میشود و این روش نه تنها به منظور توصیف بلکه برای تعیین همبستگی بین متغییر ها در زمان انجام تحقیق به کار میرود .
روش آماری :
روش آماری مربوط به فرضیه ها جهت سنجش از برای فرضیه اول در سطح آمار استنباطی و توصیفی و همینطور از فرمول t و متغییر مستقل برای گروهای مستقل جهت سنجش فرضیه دوم استفاده گردیده که فرمول آن به شرح زیر است.
2 ¯X ـ 1 ¯X
—————————————— = t
1 1 2 ²X + 1 ² X
( — + — ) ——————— (
2 n 1 n 2 ـ 2 n + 1 n
² ( e f ـ o f )
———————— = 2 X
e f
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل یافته ها