پیشایندهای اهمال کاری بر کیفیت زندگی

پیشایندهای اهمال کاری

طبق تحقیقات مختلف عوامل چندی با اهمال کاری  در ارتباط هستند. به نظر جانسون و بلوم (1995) دو عامل اصلی مرتبط با اهمال کاری  عبارتند از : الف) روان نژندی که همبستگی مثبت معناداری با اهمال کاری  دارد ب) وجدانی بودن که همبستگی منفی معنی دار با اهمال کاری  دارد. به عقیده بریجز و ریگ[1] (1997) اهمال کاری ، در بردارنده تفکر غیر منطقی است و میزان اهمال کاری  خودگزارشی دانش آموزان با میزان تفکر غیر منطقی  و خرده مقیاس اجتناب از مسأله رابطه دارد.

در خصوص پیش‌آیندهای اهمال کاری  محققان به عوامل مختلفی اشاره نموده‌اند از قبیل اضطراب و وابستگی، ترس از ارزیابی منفی، عزت‌نفس پایین (فراری، 1992) ترس از شکست (اسکونبرگ،1992)، احساس شرم وگناه(فی و تانگنی، 2000، به نقل از شیرزادی،1389)، تنفر از کار، فقدان انرژی (سولومون و راثبلوم،1984) کمال‌گرایی(کاگان و همکاران، 2010) درماندگی آموخته شده (مک کین، 1994، به نقل از جوکار،1386) خودکم‌بینی، پائین بودن سطح تحمل و عصبانیت (الیس و نال، 1997، به نقل از فرجاد،1382).

همچنین خودکارآمدی پائین (کلاسن، کراوچک و رجالی[2] ، 2008)و اضطراب بالا بطور معناداری اهمال کاری  در فعالیت‌های روزمره و فعالیت‌های تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند . سبک‌های اسنادی بیرونی و عقاید غیرمنطقی (بالکیس و دورو، 2007)، عقاید در خصوص زمان در دسترس وکمبود مهارت‌‌های مدیریت زمان(لای و اسکونبرگ،1993) نمرات پایین، عدم خویشتن داری و خودتنظیمی (بالکیس و دورو، 2007)  مهارت‌های مطالعه بی‌فایده و نامطلوب (هاول و واتسون، 2007؛ المر، 2000؛ به نقل از حسین و سلطان،2010).

حسین و سلطان(2010) در مطالعه‌ای از دانشجویان اهمالکار دلایل اهمال کاری ‌شان را پرسیدند، از جمله عللی که آنها اظهار کردند موارد زیر ‌می‌‌باشد:‌ بیماری (54%)، مشکلات خانوادگی و اجتماعی (75%)، کمبود علاقه و انگیزه (63%)، اطمینان بیش از حد (77%)، تنبلی (78%)، دریافت گرایشات و فید بک‌های منفی از معلم (78%). عوامل منفی موجود در وظایف و تکالیفشان (65%)، حجم کار خیلی زیاد و انتظار کامل کردن آن در همان زمان (87%)، عدم کسب مهارت‌های لازم جهت رویارویی با این تکالیف (85%)، استرس تحصیلی (87%)، وابستگی (69%)، مشکلات ارتباطی (86%) (سلطان و حسین، 2010). همچنین بین دشواری و علاقه‌مندی به انجام تکالیف با اهمال کاری  ،خوش بینی و بدبینی (استوبر و جرمن[3]، 2001، به نقل از الکساندر و آنوگبازی،2007) شیوه‌‌های فرزند پروری ( خواجه وهمکاران، 1387)همبستگی معنادار وجود دارد.

بررسی‌ها نشان داده‌اندکه اهمال کاری  مزمن با شماری از ویژگی‌های شخصیتی (اعتماد به نفس و عزت‌نفس پائین، سطوح بالای افسردگی، روان‌رنجوری، کم‌رویی، اضطراب صفتی ، هراس اجتماعی، فراموش کاری، بی‌نظمی، تمرکز بر خودانگاره ضعیف، نداشتن انرژی، انعطاف ‌ناپذیری رفتاری) در ارتباط است (میلگرام و تنی، 2000؛ ؛ استیل ،2007 ؛ استید[4]،2010  ؛ مورالز و همکاران ، 2008 ).

ویژگی‌های شخصیتی مثل نورتیک بودن و وجدان گرایی پایین در پنج عامل بزرگ شخصیت از متغیرهایی هستند که با اهمال کاری  در تحقیقات همبستگی مثبت نشان داده‌اند. به عبارت دیگر اهمال کاری  با وجدان‌گرایی همبستگی منفی معنادار و با روان‌رنجوری همبستگی مثبت بالایی دارد (لی ، 2006؛ بالکیس و دورو، 2007؛ استیل و همکاران، 2001 ؛استیل 2007).

 

 

پیشایندهای اهمال کاری

طبق تحقیقات مختلف عوامل چندی با اهمال کاری  در ارتباط هستند. به نظر جانسون و بلوم (1995) دو عامل اصلی مرتبط با اهمال کاری  عبارتند از : الف) روان نژندی که همبستگی مثبت معناداری با اهمال کاری  دارد ب) وجدانی بودن که همبستگی منفی معنی دار با اهمال کاری  دارد. به عقیده بریجز و ریگ[1] (1997) اهمال کاری ، در بردارنده تفکر غیر منطقی است و میزان اهمال کاری  خودگزارشی دانش آموزان با میزان تفکر غیر منطقی  و خرده مقیاس اجتناب از مسأله رابطه دارد.

در خصوص پیش‌آیندهای اهمال کاری  محققان به عوامل مختلفی اشاره نموده‌اند از قبیل اضطراب و وابستگی، ترس از ارزیابی منفی، عزت‌نفس پایین (فراری، 1992) ترس از شکست (اسکونبرگ،1992)، احساس شرم وگناه(فی و تانگنی، 2000، به نقل از شیرزادی،1389)، تنفر از کار، فقدان انرژی (سولومون و راثبلوم،1984) کمال‌گرایی(کاگان و همکاران، 2010) درماندگی آموخته شده (مک کین، 1994، به نقل از جوکار،1386) خودکم‌بینی، پائین بودن سطح تحمل و عصبانیت (الیس و نال، 1997، به نقل از فرجاد،1382).

همچنین خودکارآمدی پائین (کلاسن، کراوچک و رجالی[2] ، 2008)و اضطراب بالا بطور معناداری اهمال کاری  در فعالیت‌های روزمره و فعالیت‌های تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند . سبک‌های اسنادی بیرونی و عقاید غیرمنطقی (بالکیس و دورو، 2007)، عقاید در خصوص زمان در دسترس وکمبود مهارت‌‌های مدیریت زمان(لای و اسکونبرگ،1993) نمرات پایین، عدم خویشتن داری و خودتنظیمی (بالکیس و دورو، 2007)  مهارت‌های مطالعه بی‌فایده و نامطلوب (هاول و واتسون، 2007؛ المر، 2000؛ به نقل از حسین و سلطان،2010).

حسین و سلطان(2010) در مطالعه‌ای از دانشجویان اهمالکار دلایل اهمال کاری ‌شان را پرسیدند، از جمله عللی که آنها اظهار کردند موارد زیر ‌می‌‌باشد:‌ بیماری (54%)، مشکلات خانوادگی و اجتماعی (75%)، کمبود علاقه و انگیزه (63%)، اطمینان بیش از حد (77%)، تنبلی (78%)، دریافت گرایشات و فید بک‌های منفی از معلم (78%). عوامل منفی موجود در وظایف و تکالیفشان (65%)، حجم کار خیلی زیاد و انتظار کامل کردن آن در همان زمان (87%)، عدم کسب مهارت‌های لازم جهت رویارویی با این تکالیف (85%)، استرس تحصیلی (87%)، وابستگی (69%)، مشکلات ارتباطی (86%) (سلطان و حسین، 2010). همچنین بین دشواری و علاقه‌مندی به انجام تکالیف با اهمال کاری  ،خوش بینی و بدبینی (استوبر و جرمن[3]، 2001، به نقل از الکساندر و آنوگبازی،2007) شیوه‌‌های فرزند پروری ( خواجه وهمکاران، 1387)همبستگی معنادار وجود دارد.

بررسی‌ها نشان داده‌اندکه اهمال کاری  مزمن با شماری از ویژگی‌های شخصیتی (اعتماد به نفس و عزت‌نفس پائین، سطوح بالای افسردگی، روان‌رنجوری، کم‌رویی، اضطراب صفتی ، هراس اجتماعی، فراموش کاری، بی‌نظمی، تمرکز بر خودانگاره ضعیف، نداشتن انرژی، انعطاف ‌ناپذیری رفتاری) در ارتباط است (میلگرام و تنی، 2000؛ ؛ استیل ،2007 ؛ استید[4]،2010  ؛ مورالز و همکاران ، 2008 ).

ویژگی‌های شخصیتی مثل نورتیک بودن و وجدان گرایی پایین در پنج عامل بزرگ شخصیت از متغیرهایی هستند که با اهمال کاری  در تحقیقات همبستگی مثبت نشان داده‌اند. به عبارت دیگر اهمال کاری  با وجدان‌گرایی همبستگی منفی معنادار و با روان‌رنجوری همبستگی مثبت بالایی دارد (لی ، 2006؛ بالکیس و دورو، 2007؛ استیل و همکاران، 2001 ؛استیل 2007).

 

 

پیامدهای اهمال کاری

حسین و سلطان (2010) بیان ‌می‌‌کنند که اهمال کاری  علاوه بر عملکرد تحصیلی ضعیف ‌می‌‌تواند بر کیفیت زندگی تاثیرگذاشته و موجب افزایش استرس، احساسات منفی، از دست دادن کنترل بر زندگی شخصی و مشکلات جسمی و روحی شود. اهمال کاری  با یک سبک زندگی ناسازگارانه همراه است و ‌می‌‌تواند اثرات جدی فردی و اجتماعی مانند احساس عدم شایستگی را به همراه داشته باشد  قرار گرفتن طولانی مدت در معرض استرس خطر ابتلا به بیماری‌‌ها را افزایش ‌می‌‌دهد. همچنین اهمال کاری  تحصیلی ‌می‌‌تواند باعث درگیری نوجوانان با والدین شود.

اهمال کاری   بر روی عملکرد و خلق[5] اثرات منفی دارد (کرمی، 1388). اگرچه  اهمال کاری  ‌می‌‌تواند به عنوان یک روش مقابله‌ای در برابر وقایع اضطراب‌آور تلقی ‌شود که به طور موقت اضطراب را کاهش و خلق را بهبود می‌بخشد اما در طولانی ‌مدت آن را وخیم‌تر می‌کند (سولومون و راثبلوم، 1984).

اهمال کاری  در سطوح خفیف با خودکارآمدی و عزت نفس پایین و در سطوح شدیدتر با اضطراب و استرس بالا و بیماری‌‌های جسمی و روانی همراه است (اسکونبرگ وگرونوود ،2001).

عملکرد ضعیف ناشی از اهمال کاری  می‌تواند منجر به کاهش احساس خودکارآمدی و عزت‌نفس فرد شود و خودکارآمدی نیز بر عملکرد در بازگشت اثرات منفی به جا ‌می‌‌گذارد و یک سیکل معیوب را شکل ‌می‌‌دهند. همچنین اهمال کاران در مقایسه با تلاش‌های انجام گرفته در آخرین دقایق موفقیت کمتر و یادگیری سطحی تری را کسب می‌کنند (لیندسلی[6]، 1995، به نقل از استیل و همکاران،2001).

از جمله تأثیرات اهمال کاری  بر عملکرد همبستگی منفی آن با معدل و نمرات دانش‌آموزان است. فراری (2008)؛ آنوگبازی(2000)؛ ون ارد(2000) اهمال کاری  را با نمرات پائین تر معدل و اکینسولا و تلا و تلا (2007) اهمال کاری  تحصیلی را با پیشرفت تحصیلی پائین در ارتباط یافتند. البته این تأثیر بر عملکرد به درجه اهداف و  چالش برانگیزی آنها مرتبط است. چنانچه تکالیف به حد کافی چالش ‌برانگیز باشد، قرار دادن فشارهای زمانی توسط ضرب‌العجل‌ها می‌تواند با افزایش احساس کفایت فرد بر عملکرد فرد تأثیر مثبت نیز داشته باشد.

پوپولا (2005، به نقل از شیرزادی، 1389) دریافت که دانش آموزانی که نمرات بالاتری در مقیاس اهمال کاری  کسب کرده‌اند از نظر عملکرد تحصیلی  پائین تر از دانش آموزانی هستند که نمرات پائین تری در اهمال کاری  داشته‌اند.  بااین وجود شیرزادی (1389) و لای و همکاران (1989)، بیان ‌می‌‌کنند که اهمال کاری  نمی‌تواند پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی کند. شیرزادی (1389) در تفسیر یافته‌اش عنوان ‌می‌‌کند که اهمال کاران در آخرین زمانهای باقیمانده با اضطراب شروع به فعالیت ‌می‌‌کنند و از تمام مهارت‌‌های یادگیر ی شان حداکثر استفاده را کرده و بر انجام فعالیت مورد نظرکاملا متمرکز ‌می‌‌شوند. درنتیجه هرچند ممکن است از نظر فهم عمیق وکاربردی مطالب در سطح پائین تری باشند ولی ‌می‌‌توانند نمرات در حد متوسط یا کمی پائین تر ولی قابل قبول کسب کنند.

[1] . Bridges  & Roig

[2] . Klassen , Krawchuk & Rajani

[3] . Stober& Joormann

[4] . Stead

[5]. Mood

[6]. lindsley

حسین و سلطان (2010) بیان ‌می‌‌کنند که اهمال کاری  علاوه بر عملکرد تحصیلی ضعیف ‌می‌‌تواند بر کیفیت زندگی تاثیرگذاشته و موجب افزایش استرس، احساسات منفی، از دست دادن کنترل بر زندگی شخصی و مشکلات جسمی و روحی شود. اهمال کاری  با یک سبک زندگی ناسازگارانه همراه است و ‌می‌‌تواند اثرات جدی فردی و اجتماعی مانند احساس عدم شایستگی را به همراه داشته باشد  قرار گرفتن طولانی مدت در معرض استرس خطر ابتلا به بیماری‌‌ها را افزایش ‌می‌‌دهد. همچنین اهمال کاری  تحصیلی ‌می‌‌تواند باعث درگیری نوجوانان با والدین شود.

اهمال کاری   بر روی عملکرد و خلق[5] اثرات منفی دارد (کرمی، 1388). اگرچه  اهمال کاری  ‌می‌‌تواند به عنوان یک روش مقابله‌ای در برابر وقایع اضطراب‌آور تلقی ‌شود که به طور موقت اضطراب را کاهش و خلق را بهبود می‌بخشد اما در طولانی ‌مدت آن را وخیم‌تر می‌کند (سولومون و راثبلوم، 1984).

اهمال کاری  در سطوح خفیف با خودکارآمدی و عزت نفس پایین و در سطوح شدیدتر با اضطراب و استرس بالا و بیماری‌‌های جسمی و روانی همراه است (اسکونبرگ وگرونوود ،2001).

عملکرد ضعیف ناشی از اهمال کاری  می‌تواند منجر به کاهش احساس خودکارآمدی و عزت‌نفس فرد شود و خودکارآمدی نیز بر عملکرد در بازگشت اثرات منفی به جا ‌می‌‌گذارد و یک سیکل معیوب را شکل ‌می‌‌دهند. همچنین اهمال کاران در مقایسه با تلاش‌های انجام گرفته در آخرین دقایق موفقیت کمتر و یادگیری سطحی تری را کسب می‌کنند (لیندسلی[6]، 1995، به نقل از استیل و همکاران،2001).

از جمله تأثیرات اهمال کاری  بر عملکرد همبستگی منفی آن با معدل و نمرات دانش‌آموزان است. فراری (2008)؛ آنوگبازی(2000)؛ ون ارد(2000) اهمال کاری  را با نمرات پائین تر معدل و اکینسولا و تلا و تلا (2007) اهمال کاری  تحصیلی را با پیشرفت تحصیلی پائین در ارتباط یافتند. البته این تأثیر بر عملکرد به درجه اهداف و  چالش برانگیزی آنها مرتبط است. چنانچه تکالیف به حد کافی چالش ‌برانگیز باشد، قرار دادن فشارهای زمانی توسط ضرب‌العجل‌ها می‌تواند با افزایش احساس کفایت فرد بر عملکرد فرد تأثیر مثبت نیز داشته باشد.

پوپولا (2005، به نقل از شیرزادی، 1389) دریافت که دانش آموزانی که نمرات بالاتری در مقیاس اهمال کاری  کسب کرده‌اند از نظر عملکرد تحصیلی  پائین تر از دانش آموزانی هستند که نمرات پائین تری در اهمال کاری  داشته‌اند.  بااین وجود شیرزادی (1389) و لای و همکاران (1989)، بیان ‌می‌‌کنند که اهمال کاری  نمی‌تواند پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی کند. شیرزادی (1389) در تفسیر یافته‌اش عنوان ‌می‌‌کند که اهمال کاران در آخرین زمانهای باقیمانده با اضطراب شروع به فعالیت ‌می‌‌کنند و از تمام مهارت‌‌های یادگیر ی شان حداکثر استفاده را کرده و بر انجام فعالیت مورد نظرکاملا متمرکز ‌می‌‌شوند. درنتیجه هرچند ممکن است از نظر فهم عمیق وکاربردی مطالب در سطح پائین تری باشند ولی ‌می‌‌توانند نمرات در حد متوسط یا کمی پائین تر ولی قابل قبول کسب کنند.

[1] . Bridges  & Roig

[2] . Klassen , Krawchuk & Rajani

[3] . Stober& Joormann

[4] . Stead

[5]. Mood

[6]. lindsley

Author: مدیر سایت