فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
5_1)مقدمه
در این فصل تحقیق به حاصل و نتیجه نهایی کار پرداخته شده است.این فصل به عنوان فصل پایانی شامل جمع بندی همه کارهای انجام گرفته طی چهار فصل پیشین و کل تحقیق است.در ابتدای کار نتیجه نهایی حاصل از تحقیق بیان شده در ادامه و به ترتیب نتایج آمار توصیفی˛نتایج آمار استنباطی˛پیشنهادات تحقیق˛پیشنهادات آتی تحقیق˛محدودیت های تحقیق˛ بیان شده است.
5-2 ) نتیجه گیری
در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین آگاهی کارکنان از اهداف و میزان کارائی آنان پرداخته شده است که با انجام تحقیق حاضر به وجود رابطه مثبت و مستقیم بین آگاهی کارکنان از اهداف و کارائی آنان دست یافت.همانگونه که در طی تحقیق حاضر بیان شد˛نیروی انسانی مهمترین رکن سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمان است.پس اهمیت دادن به این رکن از اهمیت بالایی در این جهت دارا می باشد.هر سازمانی برای رسیدن به هدفی مشخص تشکیل می شود˛که همه فعالیتها و کارهایی که سازمان انجام می دهد در جهت رسیدن به این اهداف مشخص است.هرقدر آگاهی کارکنان از اهداف سازمانی که در آن مشغول به کار هستند بیشتر شود میزان بازدهی و کارائی آنان بیشتر می شود˛در نتیجه سازمانی کاراتر و موفق تر خواهیم داشت. رئیسان و بالامقامان هر سازمانی با ایجاد جوی دوستانه و مشارکت دادن کارکنان و زیردستان در تعیین هدف سازمان و آگاه کردن کارکنان از اهداف سازمان از طرق گوناگونی که در خلال تحقیق حاضر بیان شد˛تمایل کارکنان را به انجام وظایفشان در خلال رسیدن سازمان به هدفش بیشتر می کند و باعث می شود کارکنان با رغبت˛اعتماد به نفس ˛ دانش و آگاهی و همچنین روحیه مشارکت بیشتری وظایفشان را با سرعت و دقت در جهت رسیدن هر چه زودتر سازمان به اهدافش انجام دهند.
5-3) نتایج آمار توصیفی
5/82 از پاسخگویان مرد و 5/17 درصد زن می باشند.
1/24 درصد از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی دیپلم ، 4/15 درصد کاردانی، 9/46 درصد کارشناسی و 6/13 درصد کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند.
2/13 درصد از پاسخگویان دارای کمتر از 30 سال ، 5/42 درصد از 30 تا 40 سال و 3/44 درصد از 40 سال به بالا می باشند.
2/13 درصد از شعبات دارای پرسنل کمتر از 5 نفر ، 4/22 درصد دارای پرسنل بین 5 تا 10 نفر، 9/28 درصد دارای پرسنل بین 11 تا 16 نفر و 43 درصد دارای پرسنل بیشتر از 17 نفر می باشند.
9/28 درصد از پرسنل تحصیل کرده رشته انسانی، 1/21 درصد رشته تجربی، 1/17 درصد رشته ریاضی، 2/27 درصد فنی مهندسی و 7/5 درصد رشته خدمات هستند.
2/9 از پاسخ دهندگان رییس، 4/11 درصد معاون، 5/28 درصد کارشناس، 4/43 درصد متصدی، 4/4 درصد فنی و 1/3 درصد خدماتی می باشند.
3/5 از پاسخ دهندگان دارای سابقه زیر 5 سال، 6/13 درصد از 5 تا 10 سال، 9/25 درصد از 10 تا 15 سال، 1/24 درصد از 15 تا 20 سال و 1/31 درصد از 20 سال به بالاتر هستند.
8/90 درصد از پرسنل رسمی، 8/8 درصد قراردادی و 4/0 درصد سایر موارد هستند.
5/10 درصد از پاسخ دهندگان مجرد و 5/89 درصد متاهل هستند.
7/23 از پاسخ دهندگان در رابطه با ارتباط رشته و شغل گزینه بی ارتباط، 1/28 درصد کم ارتباط و 2/48 درصد گزینه مرتبط را انتخاب نموده اند.
متغیر آگاهی دارای میانگین 74/3 و انحراف معیار 509/0 و واریانس 260/0 می باشد. همچنین آگاهی دارای حداقل نمره 36/2 و حداکثر 5 است.
متغیر مشارکت دارای میانگین 83/3 و انحراف معیار 565/0 و واریانس 320/0 می باشد. همچنین مشارکت دارای حداقل نمره 20/2 و حداکثر 5 است.
متغیر کلاس آموزشی دارای میانگین 02/4 و انحراف معیار 683/0 و واریانس 467/0 می باشد. همچنین کلاس آموزشی دارای حداقل نمره 50/1 و حداکثر 5 است.
متغیر پاداش دارای میانگین 16/4 و انحراف معیار 717/0 و واریانس 515/0 می باشد. همچنین پاداش دارای حداقل نمره 0/2 و حداکثر 5 است.
متغیر کارایی دارای میانگین 71/3 و انحراف معیار 547/0 و واریانس 30/0 می باشد. همچنین کارایی دارای حداقل نمره 2 و حداکثر 5 است.
5-4) نتایج آماراستنباطی:
1. از نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول با استفاده از رگرسیون˛اینگونه استنباط شد که بین میزان پاداش کارکنان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد و ضریب همبستگی(شدت رابطه) 146/0 است.
2. از نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم با استفاده از رگرسیون˛اینگونه استنباط شد که بین میزان
کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد و ضریب همبستگی(شدت رابطه) 509/0 است.
3. از نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم با استفاده از رگرسیون˛اینگونه استنباط شد که بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد و ضریب همبستگی(شدت رابطه) 970/0 است..