جدول 1-3 مربوط به متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….39
جدول 2-3 پرایمرها اختصاصی…………………………………………………………………………………………………………………………………..41
جدول 3-3 مواد و مقادیر لازم برای واکنش هضم آنزیمی یک نمونه………………………………………………………………………..45
جدول 4-3 محاسبه مرحله به مرحله ژنوتیپ های مورد انتظار………………………………………………………………………………..46
جدول 1-4 فراوانی ژنوتیپ های CC،TC و TT…………………………………………………………………………………………………….51
جدول 2-4 فراوانی ژنوتایپ های CC،TC و TT…………………………………………………………………………………………………53
جدول 3-4 آزمون کای اسکوئر در دو گروه کودکان مبتلا به ریفلاکس و کودکان سالم………………………………………….53
جدول 4-4 تخمین ریسک برای هنگامی که cc رفرنت فرض شده………………………………………………………………………….53
جدول5-4 فراوانی ژنوتایپ های CC،TC و TT …………………………………………………………………………………………………..54
جدول6-4 آزمون کای اسکوئر ژنوتیپ TT رفرنت در نظر گرفته می شود………………………………………………………………54
جدول 7-4 تخمین ریسک برای هنگامی که TT رفرنت فرض شده………………………………………………………………………..55
جدول8-4 فراوانی آلل های T و C…………………………………………………………………………………………………………………………….55
جدول9-4آزمون کای اسکوئر برای بررسی آلل های Tو C……………………………………………………………………………………….56
جدول10-4 تخمین ریسک برای آلل ها TوC………………………………………………………………………………………………………….56
جدول11-4 فراوانی ژنوتیپ های مشاهده شده و مورد انتظار در گروه کودکان مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
جدول12-4 آزمون کای اسکوئر نیکویی برازش برای بررسی HWE در کودکان مبتلا …………………………………………58
جدول13-4فراوانی ژنوتیپ ها ی مشاهده شده و مورد انتظار در گروه کودکان سالم………………………………………………58
جدول14-4 آزمون کای اسکوئر نیکویی برازش برای بررسی HWE در گروه کودکان سالم………………………………….59
جدول15-4 محاسبه sem داده ها در spss……………………………………………………………………………………………………………..59
جدول 1-5 مقایسه کلی نتایج ژنوتیپ ها و آلل های مورد مطالعه…………………………………………………………………………..63
چکیده فارسی
مقدمه و هدف: دسته بندی فامیلی ریفلاکس وزیکویورترال پیشنهاد می دهد که فاکتورهای ژنتیکی نقش مهمی در پاتوژنز ریفلاکس وزیکویورترال دارند. TGF-β1 یک پپتید چند عملکردی است که کنترل رشد و تمایز را در بسیاری از انواع سلول ها بر عهده دارد. پلی مورفیسم های TGF-β1 با احتمال ابتلا به VUR و UTI مرتبط می باشند. با توجه به اهمیت پلی مورفیسم T509C- ژن TGF-β1 و ارتباط آن با ریفلاکس وزیکویورترال اولیه، در این مطالعه تلاش کردیم ارتباط این پلی مورفیسم با بیماری ریفلاکس وزیکویورترال را پیدا کنیم.
روش کار: این مطالعه شامل 160 نمونه و کنترل بود، ژنوتایپینگ با روش PCR-RFLP انجام گرفت و محصولات PCR توسط آنزیم BSU36I مورد هضم آنزیمی قرار گرفتند و سپس بر روی ژل آگارز 3 درصد بررسی شدند و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSv.19 مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند.